"omformulering" - Engelsk översättning

SV

"omformulering" på engelska

SV omformulering
volume_up
{utrum}

omformulering
volume_up
rephrasing {substantiv}

Användningsexempel för "omformulering" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishEfter omformulering kan kommissionen delvis godkänna dessa ändringsförslag.
Pending reformulation, the Commission can partially adopt these amendments.
SwedishAndra ändringsförslag är godtagbara i princip men kommer att behöva viss omformulering.
Other amendments are acceptable in principle, but will need some redrafting.
SwedishAndra ändringsförslag är godtagbara i princip men kommer att behöva viss omformulering.
Consequently we accept them all, notably Amendments 1, 2, 4, 5, 8, 9, 12, 15, 18, 20 and 23.
SwedishKommer de att godta parlamentets omformulering eller kommer de att välja något annat alternativ?
Will they take on board Parliament's rewording or will they take a different approach?
SwedishJag accepterar det ändringsförslag som föreslår en omformulering med tydligare syftning på social trygghet.
I accept the amendment rewording the reference to social services more clearly.
SwedishSista delen av ändringsförslag 5 skulle emellertid vara godtagbart, om man gjorde en mindre omformulering.
However, the last part of Amendment No 5 would be acceptable if slightly redrafted.
SwedishDet handlar inte om någon omformulering, utan jag skulle gärna vilja ställa en tilläggsfråga.
Mr President, I do not want to rephrase my question, but to put a supplementary one.
SwedishVi vill därför finna en gemensam grund för ändringsförslaget genom att föreslå en omformulering.
For this reason, we would like to build a bridge to the amendment by proposing that it be reworded.
SwedishDet kan i princip godtas, men en viss omformulering krävs för att feltolkningar skall undvikas.
This can in principle be approved, but some rewording is required if misinterpretations are to be avoided.
SwedishEn lätt omformulering skulle kunna förbättra texten ytterligare.
A slight rewording could improve the text even more.
SwedishTyvärr har flera av våra ändringsförslag om en ordentlig omformulering av betänkandet inte blivit godkända.
Deplorably, the various amendments we tabled on a thorough rewording of the report have not been adopted.
SwedishVi föreslår därför följande omformulering.
We therefore propose the following reformulation.
SwedishCotonouavtalet har lett till en grundläggande omformulering av målet för samarbetet mellan EU och AVS-länderna.
The Cotonou Agreement led to a fundamental reformulation of the goals of cooperation between the EU and the ACP States.
SwedishAlla resterande 32 ändringsförslag har helt och hållet införlivats, antingen ordagrant eller med hjälp av en obetydlig omformulering.
All the remaining 32 amendments have been fully integrated, either literally or with slight rewording.
SwedishKommissionen kan - efter omformulering - godkänna ändringsförslag 29 och 35, men kan inte godkänna ändringsförslag 7.
The Commission is prepared to accept - with rewording - Amendment Nos 29 and 35 but it is not able to accept Amendment No 7.
SwedishJag bekräftar, liksom det har bevisats, att utvecklingen av detta direktiv visade att en väsentlig omformulering behövdes.
I can justify the fact that, as is being proved, this directive's development has shown that substantive redefinitions were needed.
SwedishEn genomgripande omformulering av dessa mål kommer att kräva en granskning av hur Bolognaprocessen genomförts i medlemsstaterna.
Seriously redefining these goals will require reflection on how the Bologna Process has been implemented in the Member States.
SwedishIdén med detta betänkande var att åstadkomma ett första vägledande diskussionsunderlag för en omformulering av fiskeripolitiken.
The idea of this report was to present some suggestions as an initial basis for discussion on reformulating a fisheries policy.
SwedishKommissionen är beredd att godta dem, efter en mindre omformulering, men utan att röra själva ?
The Commission is willing to accept all of them, subject to some minor drafting changes, although this will not affect the general thinking behind them.
SwedishKommissionen är beredd att godta dem, efter en mindre omformulering, men utan att röra själva?
The Commission is willing to accept all of them, subject to some minor drafting changes, although this will not affect the general thinking behind them.