"omdöme" - Engelsk översättning

SV

"omdöme" på engelska

volume_up
omdöme {substantiv}
EN

SV omdöme
volume_up
{neutrum}

1. allmänt

volume_up
judgment {substantiv} [USA]
Dessutom saknar vi alltför ofta ett verkligt omdöme och mod när vi hanterar konflikter.
Furthermore, in dealing with conflicts too often we lack proper judgment and courage.
Politikerna i Kosovo måste nu skapa sin stat med sunt omdöme och beslutsamhet.
Politicians in Kosovo must now create their state with sound judgment and determination.
Demokrati kräver dock kunskap, omdöme och handling.
Democracy, however, requires knowledge, judgment and reaction.
omdöme
volume_up
discernment {substantiv}
Mot bakgrund av detta kommer vi att samarbeta intensivt med kommissionen - på grundval av förtroende, men inte utan omdöme.
In light of this, we will cooperate intensively with the Commission - on the basis of trust, but not without discernment.
På det sättet får vi en politisk vilja och det omdöme som behövs vid de europeiska institutionerna för igångsättandet av en ny politik.
This shows that there is the political will and discernment needed from the European institutions to put a new policy into practice.
Kommissionens nonchalanta sätt att slösa med gemenskapens pengar är förbryllande och jag anser att det är följden både av dåligt omdöme och av den doktrin som ligger bakom strategin.
The nonchalant manner in which the Commission squanders the Community's money is puzzling, and I think it is the result both of poor discernment and of the doctrine behind their approach.
Vi ber dessa grannstater att agera med omdöme.
We ask that these neighbouring states act with discretion.
Jag ber er att använda ert omdöme i att tolka den aspekten och ge oss klar vägledning vilken handlingsfrihet ni kommer att ge oss.
I ask you to use your discretion in interpreting that aspect and to give us clear guidance on what latitude you will allow us.
Tack så mycket för att ni visar gott omdöme i den här frågan och låter mig ta ordet för att göra min röstförklaring.
Mr President, thank you very much for showing discretion on this matter and allowing me to take the floor to offer my explanation of vote.
volume_up
judgement {substantiv} [GBR]
Utomjordingarnas närvaro kan påverka hennes omdöme.
The aliens presence could be effecting her judgement.
A judgement has to be made about that.
Då och bara då kommer vi att kunna formulera ett mera exakt omdöme om kommissionens anspråk.
Then, and only then will we be able to make a more accurate judgement of the Commission's intentions.
omdöme (även: åsikt, uppfattning, mening, yttrande)
volume_up
opinion {substantiv}
Detta omdöme innebär emellertid inte vare sig en check utan täckning eller en in blankocheck.
This positive opinion is not, however, either a rubber cheque, or a blank cheque.
Vi borde som parlament ha fått fälla vårt omdöme i frågan.
We as Parliament should have given our opinion on these matters.
Därför ville jag nämna min ståndpunkt men, naturligtvis överlämnar jag resultatet till kammarens kloka omdöme.
I would therefore like to put my opinion on record although, of course, I leave the outcome to the wisdom of the House.
omdöme (även: uppfattning, utlåtande)
volume_up
verdict {substantiv}
.– I detta positiva och balanserade betänkande ges fördraget ett gynnsamt omdöme.
This positive and balanced report gives the Treaty a favourable verdict.
Jag anser att denna fråga bör väga tungt när vi ska avge vårt slutliga omdöme.
I think that this issue should carry a lot of weight in our final verdict.
Det omdöme som jag uttryckte genom min röst har ett vidare sammanhang.
The verdict expressed by my vote has a broader context.
omdöme (även: adress, anförande, tal, adresser)
volume_up
address {substantiv}
Tack för ert utmärkta omdöme, herr Gabriel.
Thank you for your excellent address, Mr Gabriel.
Vi ser där med vilket omdöme man bör frukta den ottomanska verkligheten.
So we can clearly see the care needed in addressing the situation in Turkey.
Jag uppskattar i alla fall ert omdöme. Vi kanske har varit oeniga, herr Schulz, men vi har båda gett något till den andre.
Anyway, I appreciate your appreciation: we may have disagreed, Mr Schulz, but we have added something to each other.
Framtiden kommer inte att bli lättare och det gäller för oss att hela tiden bemöda oss att bevara vår fattning, vårt förnuft och goda omdöme.
The future will be just as difficult and we must therefore still try and keep a cool head, and retain our common sense and sound appreciation of situations.
omdöme (även: diskriminering, urskillning)
volume_up
discrimination {substantiv}
volume_up
estimate {substantiv}

2. utbildning

omdöme (även: terminsbetyg)
volume_up
report {substantiv}
.– I detta positiva och balanserade betänkande ges fördraget ett gynnsamt omdöme.
This positive and balanced report gives the Treaty a favourable verdict.
Jag kan här också fullständigt ansluta mig till innehållet i detta omdöme.
I too can fully endorse this assessment of her report.
Han har med hjälp av sin långa erfarenhet utarbetat detta betänkande med stort sakkunnande, omdöme och exakthet.
He has brought his wide experience, his deep knowledge, his perspicacity and attention to detail to this report.

Synonymer (svenska) till "omdöme":

omdöme

Användningsexempel för "omdöme" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishVi måste alltså förbereda oss med omdöme för 2007 när allt detta kan äga rum.
In this instance, this applies primarily to Poland and the Baltic states.
SwedishJag önskar alla, i detta historiska ögonblick, klarhet och gott omdöme.
At this historic time, I would like us all to be guided by clarity and wisdom.
SwedishVi ser där med vilket omdöme man bör frukta den ottomanska verkligheten.
So we can clearly see the care needed in addressing the situation in Turkey.
SwedishJag anser att den katolska hierarkin visar prov på bristande omdöme i kampen mot aids.
Now, the world has finally woken up, but efforts at prevention are still insufficient.
SwedishDet enda jag sa var att vi inte skulle avge ett för tidigt omdöme om Ukraina.
I only said that we should not prejudge the future as regards Ukraine.
SwedishMitt omdöme om unionen är hårt, den har inte lyckats uppvisa en enad front.
I take a very dim view of the Union's failure to present a united front.
SwedishOch jag tror att Monti, med mycket gott omdöme, beslutade fortsätta reflexionen.
Mr Monti decided it needed more thought, and I think he was right.
SwedishMitt omdöme om initiativet från Finland är mycket mindre kritiskt än deras.
My view of the Finnish initiative is much less critical than theirs.
SwedishNär det gäller klimatförändringarna kan ni dock få ett hårdare omdöme.
It is, however, on climate change that you may be more harshly judged.
SwedishVi måste alltså förbereda oss med omdöme för 2007 när allt detta kan äga rum.
It follows that we must make sensible preparations for 2007, when all these events may take place.
SwedishDet är nödvändigt att de tolkar språket och att de visar bättre omdöme!
They should hold their tongues and show a little more common sense!
SwedishJag anser att den katolska hierarkin visar prov på bristande omdöme i kampen mot aids.
I would like to say that the Catholic hierarchy is guilty of negligence in the fight against AIDS.
SwedishFrassoni började med att fälla ett omdöme om avsikter som enligt min åsikt faller bort av sig själv.
Mrs Frassoni started by making an accusation that I think discredits itself.
SwedishI fredags var irländarna den sista nationen som avgav ett positivt omdöme om Lissabonfördraget.
On Friday, the Irish were the last nation to express a positive view on the Treaty of Lisbon.
SwedishMen denna flexibilitet måste användas med omdöme och med hänsyn tagen till olika utgångslägen.
But this flexibility needs to be used judiciously, taking into account different starting points.
SwedishOch jag tror att Monti, med mycket gott omdöme, beslutade fortsätta reflexionen.
We held a very long debate to discuss the matter, but at the end of the debate the College's position was not clear.
SwedishMen det har också att göra med att konsumenternas omdöme förbättras.
This has to do with making consumers more discerning.
SwedishHans omdöme väger tungt för Han vet vad han gör.
His voice carries a lot of weight within the community because he knows what he's doing.
SwedishNi ber oss i dag att lita på er; mitt svar till er är att det snarare är ni som bör lita på parlamentet och dess omdöme.
We have done our job carefully and expressed criticisms about five Commissioners.
SwedishIbland, för att vara generösa, för att visa gott omdöme, är det viktigt att vi också är bestämda.
Sometimes, in order to be generous, in order to show good sense, it is essential for us also to be firm.