"olycka" - Engelsk översättning

SV

"olycka" på engelska

SV

olycka {utrum}

volume_up
Ju längre en olycka tillåts fortsätta utan kontroll, desto större följder.
The longer an accident is allowed to go unchecked the wider the impact.
Jag tänker inte på en större trolig olycka och jag vill inte vara någon olyckskorp.
It is not a major credible accident I have in mind and I do not mean to be alarmist.
Det finns endast ett svar på denna olycka, och det svaret heter: Nedrustning nu!
There can only be one response to this accident, and that response is 'disarmament now '.
olycka (även: katastrof, buller, skräll, brak)
volume_up
crash {substantiv}
Tågolyckan i Pécrot 2001 liknade den olycka som i förra veckan inträffade i Buizingen.
In 2001, a train crash occurred in Pécrot that was similar to last week's in Buizingen.
Skydd av miljön mot strålning till följd av en olycka med ett militärflygplan på Grönland (framställning nr 720/2002) (omröstning)
Environmental protection from radiation following the crash of a military aircraft in Greenland (vote)
Olyckor inträffar inom alla industriverksamheter och vi har just sett en hemsk tågolycka i Förenade kungariket denna vecka.
Accidents occur in all industries, and we have just seen an appalling train crash in the UK this week.
olycka (även: fattigdom, misär, elände, nöd)
Kära läsare, det finns de människor som inget vet om olycka och elände.
Dear reader, there are people in the world who know no misery and woe.
Priset för politiska ideologier är alltid mänsklig olycka.
The price of political ideology is always human misery.
We cannot remain silent in the face of such misery.
olycka (även: otur, motgång)
Ett är att erbjuda hjälp efter den olycka som nyligen har drabbat landet.
One is to provide assistance following the misfortune that has recently befallen it.
Japanerna har drabbats av en enorm olycka.
(LV) Madam President, the misfortune that the Japanese people have experienced is immense.
Snarare än att förbättra lokalbefolkningens situation orsakar dessa rikedomar dess olycka.
Rather than improving the fate of the local population, these riches are the cause of its misfortune.
olycka (även: elände, sjukdom, sorg, lidande)
olycka (även: slag, storm, stöt, blåst)
volume_up
blow {substantiv}
Det verkar som om de är emot förslagen och faktiskt skulle vilja att en olycka inträffar, som spränger allt i luften.
It would seem they are opposed to the proposals and would actually like there to be an accident to blow everything sky-high.
olycka (även: elände, sorg, bedrövelse, armod)
volume_up
woe {substantiv}
Kära läsare, det finns de människor som inget vet om olycka och elände.
Dear reader, there are people in the world who know no misery and woe.
Ändå omfattar Europeiska unionen av i dag hela Europas historia, med all dess ära och olycka.
Yet today's European Union embraces the history of all of Europe, with all its glory and woes.
Den kubanska regeringen har sedan länge kunnat skylla landets olycka på Förenta staternas embargo.
For a long time the Cuban Government has been able to blame all the country's woes on the American embargo.

Synonymer (svenska) till "olycka":

olycka

Användningsexempel för "olycka" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishDetta parlament beslutade då att en sådan olycka aldrig mer skall få hända igen.
This Parliament resolved then that such an incident must never happen again.
SwedishVad händer då om detta leder till en allvarlig olycka som stänger en stor hamn?
What happens if it then results in a serious incident, closing a major port?
SwedishKonsekvenserna av en eventuell olycka skulle vara katastrofal för alla gränsstater.
The consequences of any accidents would be catastrophic for all border states.
SwedishFör det är väl ingen som glömt bort vilken olycka den polska korridoren beredde oss.
We need only remember what a disaster the Polish corridor brought down upon us.
SwedishI det här avsnittet hittar du råd och tips om du skulle råka ut för en olycka.
You will find other useful advice in this section if things should go wrong.
SwedishSlutligen, herr ordförande, stängningen av Vilvoorde är inte en oförutsedd olycka.
Finally, Mr President, the closure of Vilvorde is not just a one-off case.
SwedishMän löper nämligen mycket större risk att dö i en olycka mitt i livet.
Males are much more likely to die an accidental death in the prime of their life.
SwedishDet är tyvärr fortfarande så att en olycka med en lastbil ofta medför dödsoffer.
Unfortunately accidents involving lorries often result in fatalities.
SwedishMen orsaken bakom denna olycka är, som jag tidigare nämnde, fortfarande inte utredd.
But as I said, the cause of this disaster has not yet been established.
SwedishDet skulle kunna inträffa en kemisk olycka, en kemisk katastrof, i dag eller i morgon bitti.
There could be a chemical hazard, a chemical disaster, today, or tomorrow morning.
SwedishDet finns en oerhört pengastinn handel som är en skam och en olycka.
There is a trade worth billions of pounds, which is a scourge and a disgrace.
SwedishSnörvlande sin olycka i vår kärlek, strö giftiga rykten bland våra vänner -
Infecting our love, spreading poisonous rumours among our friends -
SwedishDenna extremt allvarliga olycka visar att säkerhetsproblemen är långt ifrån lösta.
That extremely serious incident shows that the safety problem has certainly not yet been resolved.
SwedishDet är en stor olycka, och det är bra om Europa äntligen har lärt sig något.
This is an enormous disaster and it is to be welcomed that Europe has, for once, learnt its lesson.
SwedishEU borde mot denna bakgrund dra lärdomen att denna frihandelsideologi leder till olycka.
One of the lessons the EU should draw from this is that free-trade ideology leads to accidents.
SwedishOm du alls älskar Troja...... bespara oss då denna olycka.
If you have any love for Troy...... don't bring this dreadful thing upon us.
SwedishÄndå omfattar Europeiska unionen av i dag hela Europas historia, med all dess ära och olycka.
Yet today's European Union embraces the history of all of Europe, with all its glory and woes.
SwedishVi måste verkligen försäkra medborgarna att en liknande olycka aldrig mer kommer att inträffa.
We absolutely have to guarantee our citizens that a disaster of this type will never happen again.
SwedishAlla 189 passagerare, nästan alla var semesterfirare på väg tillbaka till Tyskland, omkom vid denna olycka.
All 189 people on board, most of them tourists returning home to Germany, were killed.
SwedishVi måste stoppa människohandeln och de individer som tjänar stora pengar på andras olycka.
We are analysing this at the moment and I think it is futile at this stage to speculate on conclusions.