SV

oklar {adjektiv}

volume_up
Frankrikes roll har visat sig oklar, något som också kännetecknar hela Frankrikes Afrikapolitik just nu.
France’s role has proved ambiguous, as the whole of its African policy now is.
Man kan hävda att det enda som är värre än tydlig och öppen EU-lagstiftning är oklar och otydlig EU-lagstiftning.
It could be argued that the only thing worse than clear and transparent European law is ambiguous and uncertain EU law.
Min tacksamhet stannar för ögonblicket där, eftersom texten fortfarande är mycket oklar beträffande centrala frågor.
For the moment, my thanks will stop there, because this text remains highly ambiguous on key issues.
oklar (även: suddig, dunkel, diffus, oskarp)
volume_up
blurred {adj.} (unclear, obscure)
Vi måste undvika att få en oklarhet i det straffrättsliga ansvaret.
We have to prevent criminal responsibilities from being blurred.
För varje dag som går döljer man ännu lite mer det slutgiltiga målet för operationerna, som intensifieras mot bakgrund av en oklar strategi som kan ge svindel.
The ultimate goal of these operations, which are being stepped up, is becoming increasingly blurred as each day goes by and their vague strategy is startling.
Men jag kan försäkra er om att morgondagens omröstning inte kommer att vara oklar, som kvällens debatt kan förefalla, utan kommer att ge ett mycket tydligt resultat.
But I can assure you that the vote tomorrow will not produce a blurred picture, as may be assumed on the basis of tonight's debate, but a clearly defined one.
oklar (även: förmörkad)
oklar (även: molnigt, dunkel, grumlig)
Det visar sig ju i er översättningslek, hur oklart, hur diffust, hur känslosamt denna sak presenterades.
The translation confusion reflects the confused, diffuse and emotional way the matter has been presented.
oklar (även: svag, matt, vag, dunkel, korkad)
Dessutom inger fallet Pasko bekymmer till följd av de dunkla och oklara omständigheterna kring hans rättegång, däribland avsaknaden av offentliggjorda bevis på brottslig verksamhet.
In addition, the Pasko case raises concern due to the dim and unclear circumstances surrounding his trial, including the lack of any public incriminating evidence.
Vi har dessutom en mycket oklar bild av hur ringaktande de nya medlemsstaterna behandlas.
Moreover, we take a very dim view of the contempt with which the new Member States are treated; you intended to deprive them of resources in terms of recruitment and structural policies.
oklar (även: suddig, hårig)
oklar (även: dunkel, suddig, dimmig, disig)
Kosovos oklara status är en latent källa till osäkerhet.
The ill-defined status of Kosovo is a latent source of uncertainty.
Den kompromiss som vi nu har röstat om och som kommer att diskuteras vidare är mycket oklar.
This compromise we have now voted on, which will go for further discussion, is very obscure.
It has become even more complicated and obscure.
We do not realise just how obscure the mechanisms are.
Oklar lagstiftning är dålig lagstiftning.
Uncertain law is bad law.
There is nothing problematic or uncertain about this issue.
Definitionen av allvarliga brott är oklar och överlåts åt 25 olika regeringar att uttolka på sitt sätt.
The definition of "serious crimes" is uncertain, being left to 25 separate governments to each decide in their own way.
Det fortsätter dock vara så att parlamentets position på en sådan konferens är oklar.
However, it remains the case that Parliament's status at such a conference is unclear.
Jag anser också att teorin med ekonomiska obalanser är ganska vag och oklar.
I also think that the theory of economic imbalances is rather vague and unclear.
Det rör parlamentets sammansättning, som förblir oklar fram till 2014.
It concerns Parliament's composition, which remains unclear as from 2014.

Användningsexempel för "oklar" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishUtfasningen av stödet för bl.a. delar av dessa regioner är oroande och oklar.
The phasing out of assistance to parts of these regions is worrying and unclear.
SwedishJag anser också att teorin med ekonomiska obalanser är ganska vag och oklar.
I also think that the theory of economic imbalances is rather vague and unclear.
SwedishPunkt 13 är dock förvirrande och oklar och betyder i själva verket ingenting.
However, paragraph 13 is confusing and muddled and does not actually mean anything.
SwedishSituationen är, som jag nämnde, mycket oklar, och vi måste tyda den mycket noggrant.
As I have said, this is a very fluid situation and we have to read it very carefully.
SwedishEG-domstolens roll är fortfarande oklar vad gäller de flesta frågorna.
The role of the European Court of Justice in most developments remains unclear.
SwedishDet fortsätter dock vara så att parlamentets position på en sådan konferens är oklar.
However, it remains the case that Parliament's status at such a conference is unclear.
SwedishSituationen när det gäller saknade personer och de döda eller skadade är mycket oklar.
The situation there regarding missing persons and the dead or wounded is very unclear.
SwedishLåt oss helt och hållet enas om detta, eftersom ingen skulle tjäna på en sådan oklar situation.
Since no one would be served by such a situation, let us agree clearly on that.
SwedishDet rör parlamentets sammansättning, som förblir oklar fram till 2014.
It concerns Parliament's composition, which remains unclear as from 2014.
SwedishEfter mer än två veckors tid är orsaken till denna livshotande epidemi fortfarande oklar.
After more than two weeks, the source of this life-threatening epidemic is still unclear.
SwedishDen fråga som är oklar gäller emellertid vad som händer med rådet.
However, the question which begs to be answered is: what about the Council?
SwedishDe specialiserade byråernas förvaltning och budgetering är fortfarande oklar.
The administration of the EU special agencies is still unclear.
SwedishHerr kommissionär, ni var nyss ganska oklar om denna väsentliga punkt.
Just now, Commissioner, you were rather vague on this essential point.
SwedishProblemet är att arbetsordningen därefter är mycket mer oklar.
The problem is as follows: after that the Rules of Procedure are much vaguer.
SwedishVad gäller byggprodukter, jag citerar här föredraganden, är situationen oklar.
On the subject of construction products - I quote our rapporteur - the situation is not very clear.
SwedishSärskilt i artiklarna 3 och 4 är formuleringen oklar och kan tolkas på flera sätt.
Particularly in Articles 3 and 4, the wording is unclear and can be interpreted in more than one way.
SwedishDen kompromiss som vi nu har röstat om och som kommer att diskuteras vidare är mycket oklar.
This compromise we have now voted on, which will go for further discussion, is very obscure.
SwedishGränsen mellan information och reklam är dessutom mycket oklar.
Moreover, there is a very fine line between information and advertising.
SwedishAnledningen till att det måste inrättas en egen post för information till allmänheten är också oklar.
Quite why a separate item has to be set up for informing the public is also unclear.
SwedishFrankrikes roll har visat sig oklar, något som också kännetecknar hela Frankrikes Afrikapolitik just nu.
France’s role has proved ambiguous, as the whole of its African policy now is.

Synonymer (svenska) till "oklar":

oklar