"ogiltig" - Engelsk översättning

SV

"ogiltig" på engelska

SV ogiltig
volume_up
{adjektiv}

1. allmänt

ogiltig (även: ogiltigt)
Nyckelåterkallningslistan för certifikatet har en ogiltig signatur.
The Compromised Key List for this site's certificate has an invalid signature.
Ogiltig aktivitet leder även till avdrag av den beräknade inkomsten i slutet av månaden.
Invalid activity will also result in deductions to estimated revenue at the end of the month.
Fel i diskussionsgrupper: ogiltig NNTP-uppkoppling.
A News error occurred: Invalid NNTP connectionTry connecting again.
ogiltig (även: skadlig, felaktig, dålig, grym)
volume_up
bad {adj.}
1 has a bad format.
ogiltig (även: tom)
volume_up
void {adj.}
Rådets motsvarande förordning förklarades ogiltig.
The Council regulation concerned was declared null and void.
Om ni röstar på fler än fem kandidater kommer er röst av förklaras ogiltig.
If you vote for more than five candidates your vote will be void.
De bygglov som hade beviljats för bostäderna förklarades ogiltiga.
The permits granted for their homes were declared null and void.

2. juridik

ogiltig
volume_up
null {adj.}
Rådets motsvarande förordning förklarades ogiltig.
The Council regulation concerned was declared null and void.
De bygglov som hade beviljats för bostäderna förklarades ogiltiga.
The permits granted for their homes were declared null and void.
Enligt den doktrin som ni har lagt fram skulle denna handling vara ogiltig och motsatt den dom från 1988 som ni citerat.
According to the opinion you have expressed, this act would be null and void and would be at odds with the 1988 decision you mentioned.

Användningsexempel för "ogiltig" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishSSL har mottagit en post med en ogiltig kod förmeddelandeverifiering.
SSL has received a record with an incorrect MessageAuthentication Code.
SwedishTexten förklaras ogiltig och det blir ingen omröstning om den.
The text will lapse, and there will not be a vote on it.
SwedishRör det sig om parlamentets beslut i december eller om denna rådstext som är juridiskt ogiltig?
Does it refer to Parliament's decision in December or does it refer to this Council paper that has no legal value?
SwedishDen angivna filen ärantingen skadad eller ogiltig.
The file specified is eithercorrupt or is not a valid file.
SwedishOgiltig rubrik i Uppföljning till
SwedishOgiltig diskussionsgruppsrubrik
SwedishDet finns goda skäl till varför domstolar kan förklara en omröstning ogiltig om ledamöterna är frånvarande och inte kan framföra sina argument.
It is with good reason that, if Members are absent and cannot present their arguments, courts may declare a vote unlawful.
Swedish4xx (Ogiltig förfrågan) Följande statuskoder anger att det troligen fanns ett fel i förfrågan som förhindrade servern att bearbeta den.
4xx (Request error) These status codes indicate that there was likely an error in the request which prevented the server from being able to process it.
SwedishAtt utrusta en bil med däck som inte klarar bilens toppfart skulle i princip kunna göra fordonets överensstämmelse med den godkända typen ogiltig.
In principle, fitting a car with tyres not capable of coping with its top speed could invalidate the conformity of the vehicle with the EU type approval.
SwedishDet finns goda skäl till varför domstolar kan förklara en omröstning ogiltig om ledamöterna är frånvarande och inte kan framföra sina argument.
Since that is sending the wrong message to the voters, it would be preferable if a regulation of that kind were to confine itself to preventing and penalising physical violence.
SwedishUnder sammanträdet den 24 april då jag inte var närvarande påstod HansPeter Martin att en ogiltig röst hade avgetts med ett röstkort från min plats av en obehörig person.
In the sitting of 24 April, in my absence during the vote HansPeter Martin claimed that a vote was illegally cast with a voting card from my seat by an unauthorised person.