SV oduglig
volume_up
{adjektiv}

1. allmänt

oduglig (även: skadlig, felaktig, dålig, grym)
volume_up
bad {adj.}
oduglig
oduglig (även: olämplig)
volume_up
inapt {adj.}
oduglig
Detta är en ekonomiskt oduglig bana som vilseleder arbetstagare, som skapar misstroende och inte ligger i den internationella solidaritetens anda.
This is an economically incompetent path that misinforms workers, creates mistrust and is not in the spirit of international solidarity.
oduglig (även: olämplig, orimlig, oskicklig)
volume_up
inept {adj.}
Om en medlemsstat är så oduglig att den inte använder sin energi på ett intelligent sätt, kommer den aldrig att bli konkurrenskraftig.
If a Member State is so inept that it does not use energy intelligently, it will never be competitive.
Den regim som gav oss så stora förhoppningar har blivit lika korrupt och oduglig som sina föregångare och samtidigt förstört miljontals kenyaners hopp och framtid.
The regime that offered so much promise has become as corrupt and inept as its predecessor, in the process destroying the hopes and future of millions of Kenyans.
oduglig (även: oförbätterlig)
oduglig (även: oförmögen, inkompetent)
volume_up
unable {adj.}
Schengens informationssystem kommer aldrig att bli mer än en oduglig symbol så länge som de farliga Schengenöverenskommelserna gäller.
The Schengen Information System will only ever be a useless gadget as long as the dangerous Schengen agreements are in place.
Det skulle medge att sådana långdragna, kostnadskrävande och odugliga förfaranden som är skadliga för specifika institutioner eller organ avvisas.
This would allow rejection of long, costly and useless proceedings detrimental to specific institutions or bodies.
oduglig (även: dålig, värdelös, oanvändbar, kass)
oduglig (även: värdelös, onyttig, oanvändbar)
volume_up
bootless {adj.} (useless)

2. "som inte längre är yrkesverksam", vardagligt

volume_up
superannuated {adj.} (retired from service or office)

Synonymer (svenska) till "oduglig":

oduglig

Användningsexempel för "oduglig" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishMin partigrupp kommer inte att delta i försöken att utmåla Prodi-kommissionen som oduglig.
My Group will not be party to efforts to paint the Prodi Commission as a lame duck.
SwedishI dag visar den hur fullständigt oduglig den är, eftersom det är staterna som agerar och reagerar.
Today it is proving its complete uselessness, since it is the states that are acting and reacting.
SwedishTill sist sitter de med en egendom som är oduglig för deras syfte och som de inte kan sälja vidare till någon.
Ultimately, they end up with a property which is not suitable for their purposes and which they cannot sell on to anyone else.
SwedishHela affären tydliggör på ett allvarligt sätt att Europeiska unionens nuvarande strategi i ärenden som har att göra med WTO är komplett oduglig.
The entire affair is a serious demonstration of the fact that present EU strategy on issues relating to the WTO is totally unsuitable.
SwedishDet är människors säkerhet, skyddet av människoliv, som är det yttersta goda, inte en odemokratisk, brutal och oduglig stats förmenta suveränitet.
It is human security, the protection of human life, that is the ultimate good, rather than the alleged sovereignty of an undemocratic, brutal and failing state.
SwedishJag har arbetat på investmentbanker, som placerare, investeringsrådgivare och ekonomisk strateg i 35 år, och jag har aldrig förvärvat en oduglig bank i hela mitt liv.
I spent 35 years as an investment banker, investment manager, investment adviser and economic strategist, and I never bought a dud bank in my life.
SwedishDessa aktiviteter har undergrävt opartiskheten hos ordförandeposten i kommissionen och lett till att kommissionen närmast har kommit att betraktas som oduglig.
These activities have undermined the impartiality of the office of the President of the Commission and have ensured that the Commission has come to be seen as something of a lame duck.
SwedishDetta innebär att man inte anpassar sig till vetenskapliga och tekniska framsteg, och det får till följd att en i praktiken oduglig gammal provningsmetod måste komma till användning.
This is tantamount to failing to adapt to technical and scientific progress, and it means that an old testing method which is not fit to be used in practice will have to be applied.