"ockupera" - Engelsk översättning

SV

"ockupera" på engelska

Ett kandidatland kan inte ockupera Europeiska unionens territorium.
A candidate country cannot occupy European Union territory.
Man har inte intagit någon hård linje mot Turkiet som fortsätter att orättmätigt ockupera Cypern.
There has been no tough line on Turkey, which continues to occupy Cyprus illegally.
En stat som fortsätter att ockupera en EU-medlemsstats territorium i detta nu.
A state which continues to occupy the territory of an EU Member State even as we speak.

Användningsexempel för "ockupera" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishEn stat som fortsätter att ockupera en EU-medlemsstats territorium i detta nu.
A state which continues to occupy the territory of an EU Member State even as we speak.
SwedishMen frågan är om man för den sakens skull vill se främmande trupper ockupera landet.
Is there, however, a wish to see one's country occupied by foreign troops in the process?
SwedishMan har inte intagit någon hård linje mot Turkiet som fortsätter att orättmätigt ockupera Cypern.
There has been no tough line on Turkey, which continues to occupy Cyprus illegally.
SwedishJag svarar då att de allierade hade rätt att ockupera Tyskland.
To them I would reply that the Allies had the right to occupy Germany.
SwedishEtt kandidatland kan inte ockupera Europeiska unionens territorium.
A candidate country cannot occupy European Union territory.
SwedishSuveräna stater får inte ockupera varandra enligt lagen.
No occupation of a sovereign state by another is acceptable under law.
SwedishHur skyddar man civila från angrepp utan att samtidigt ockupera någon del av landets territorium?
How do you protect civilians from attack without occupying any piece of territory in order to do so?
SwedishDet betyder att kommissionen erkänner Kinas rätt att ockupera Tibet, och det är mycket allvarligt.
This means that the Commission recognises China's right to occupy Tibet, which is a very serious matter.
SwedishSomliga säger att vi inte har rätt att ockupera ett land.
There are those who say we have no right to occupy a country.
SwedishTurkiet kan inte fortsätta ockupera staden Famagusta i strid mot FN:s säkerhetsråds resolution.
It cannot continue to occupy the city of Famagusta in breach of the United Nations Security Council Resolution.
SwedishDet finns tyvärr vissa fall då man blir tvungen att ockupera ett land om man vill störta en diktatur.
There are times, unfortunately, when you have to occupy a country if you want to overturn a dictatorship.
SwedishArmén fortsätter att ockupera 37 procent av Cypern.
Its militia continue to occupy 37 % of Cyprus.
SwedishArmén fortsätter att ockupera 37 procent av Cypern.
Its militia continue to occupy 37% of Cyprus.
SwedishDet inbördeskrig som följde fungerade som förevändning för Syrien att ockupera Libanon och sätta stopp för dess suveränitet.
The resulting civil war served as a pretext for Syria to occupy Lebanon and put an end to its sovereignty.
SwedishRwanda fortsätter att ockupera Kivu och har fördel av det och vi stöder Rwanda med hundratusentals euro.
Rwanda continues to occupy the Kivu and profit from its occupation and we support Rwanda with many hundreds of thousands of euros.
SwedishKan man också tillåta att Turkiet, trots FN: s resolutioner, fortsätter att olagligen ockupera en del av ön Cypern?
Can we also accept the fact that, in contempt of UN resolutions, Turkey continues to illegally occupy part of the island of Cyprus?
SwedishRektorn för Istanbuls universitet ställer sig upp och talar om 135 000 döda för att ockupera både Cypern och Grekland.
The rector of the University of Istanbul is standing up and talking about 135 000 dead in order to occupy both Cyprus and Greece.
SwedishOm de skulle ockupera presidentpalatset, vilket skedde i Georgien, skulle de kunna mötas av gevärseld från en utländsk armé.
If they were to occupy the presidential palace, as happened in Georgia, they could be met by the gunshots of a foreign army.
SwedishTurkiet fortsätter att ockupera en EU-medlemsstat: 40 procent av det cypriotiska territoriet är ockuperat av turkisk militär.
Turkey continues to occupy a Member State of the European Union: 40% of Cypriot territory is under Turkish military occupation.
SwedishTusentals turkar kommer att kunna resa lagligt till södra Cypern och fullständigt ockupera det, helt rättmätigt, om de så önskar.
Thousands of Turks will be able to legally go to Southern Cyprus and effectively occupy it, quite legitimately, if they so wish.