"och" - Engelsk översättning

SV

"och" på engelska

volume_up
och {konj.}
EN
volume_up
och {prep.}
EN

SV och
volume_up
{konjunktion}

och (även: samt)
volume_up
and {konj.}
Deras nöd är fruktansvärd i Azerbajdzjan, Georgien och till och med i Armenien.
Their destitution is terrible, in Azerbaijan, in Georgia and even in Armenia.
Protokoll om tillämpning av subsidiaritets - och proportionalitetsprinciperna
Protocol on the application of the principles of subsidiarity and proportionality
15 procent är guld och återstående 85 procent består av dollar och yen.
Of that, 15 % are in gold, while the remaining 85 % consist of US dollars and yen.

Synonymer (svenska) till "och":

och
Swedish

Användningsexempel för "och" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishMånga av de nya och banbrytande idéerna röstades ned av andra politiska grupper.
Many of our fresh and pioneering ideas were voted out by other political groups.
SwedishEnergipolitiken, precis som några har sagt, kräver både realism och solidaritet.
The energy policy, just as some have said, requires both realism and solidarity.
SwedishSamarbetet mellan Europeiska ombudsmannen och EU-institutionerna bör förbättras.
Cooperation between the European Ombudsman and EU institutions must be improved.
SwedishI betänkandet behandlas dessa punkter och jag röstade för dess rekommendationer.
The report attends to these points and I voted in favour of its recommendations.
SwedishI betänkandet behandlas dessa punkter och jag röstade för dess rekommendationer.
The report deals with these issues and I voted in favour of its recommendations.
SwedishVi kan inte inta en handlingsstrategi för Vitryssland och en annan för Ryssland.
We cannot adopt one course of action for Belarus and a different one for Russia.
SwedishSom kommissionsordförande José Manuel Barroso sa kan och bör vi göra mycket mer.
As the Commission's President, Mr Barroso, said, we can and should do much more.
SwedishVi måste se längre än till nationella hänsyn och i stället ta europeiska hänsyn.
We must look beyond national considerations and towards European considerations.
SwedishDe viktigaste resultaten har redan nämns och jag behöver inte påminna er om dem.
The main results have already mentioned and I do not need to remind you of them.
SwedishDroger som odlas och produceras i Afghanistan letar sig fram till Europas gator.
Drugs grown and produced in Afghanistan find their way to the streets of Europe.
SwedishVi behöver uppmuntra till, stimulera, skydda och belöna skapande och innovation.
We need to encourage, stimulate, protect and remunerate creation and innovation.
SwedishDe efterlyser ett oberoende för Tibet och kritiserar min "medelvägsinställning".
They call for the independence of Tibet and criticise my 'Middle Way Approach' .
SwedishDet bor 10 miljoner människor i Ungern och 9,5 miljoner använder mobiltelefoner.
10 million people live in Hungary and 9.5 million of them use mobile telephones.
SwedishDet innebär att vi måste förenkla de tekniska åtgärderna och skapa flexibilitet.
It means simplifying the technical measures, and it means embracing flexibility.
SwedishHar rådet slutligen för avsikt att agera på ett enat, lyhört och enhetligt sätt?
Does the Council finally intend to act in a unified, perceptive and uniform way?
SwedishFisket i denna del av världen är fullständigt beroende av partnerskap och avtal.
Fishing in that part of the world relies totally on partnerships and agreements.
SwedishKvinnor har sämre hälsa och kvinnor är fattigare än män inom Europeiska unionen.
Women have worse health, and they are poorer than men within the European Union.
SwedishÅldrande och att bli gammal borde inte vara en börda, särskilt inte för kvinnor.
Ageing and growing old, especially with regard to women, should not be a burden.
SwedishEU måste därför göra sitt, och för att kunna göra det behöver vi tydliga regler.
Europe must therefore do its fair share, and for that it must adopt clear rules.
SwedishMord på politiska dissidenter och summariska avrättningar har ännu inte upphört.
The elimination of political dissidents and summary executions have not stopped.