"och" - Engelsk översättning

SV

"och" på engelska

EN
EN
EN
SV

och {konjunktion}

volume_up
och (även: samt)
Deras nöd är fruktansvärd i Azerbajdzjan, Georgien och till och med i Armenien.
Their destitution is terrible, in Azerbaijan, in Georgia and even in Armenia.
Protokoll om tillämpning av subsidiaritets - och proportionalitetsprinciperna
Protocol on the application of the principles of subsidiarity and proportionality
15 procent är guld och återstående 85 procent består av dollar och yen.
Of that, 15 % are in gold, while the remaining 85 % consist of US dollars and yen.

Användningsexempel för "och" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishI och med detta blir dock inte heller de årliga gränsvärdena för PM10 strängare.
This also means, however, that there is no tightening of the annual PM10 limits.
SwedishMontenegro måste uppvisa goda resultat när det gäller genomförande och reformer.
Montenegro needs to build a solid track record of implementation and of reforms.
SwedishNaturligtvis innebär en sådan plan enorma kostnader och ekonomiska uppoffringar.
But of course such a plan will require enormous costs and economical sacrifices.
SwedishI betänkandet behandlas dessa punkter och jag röstade för dess rekommendationer.
The report attends to these points and I voted in favour of its recommendations.
SwedishI betänkandet behandlas dessa punkter och jag röstade för dess rekommendationer.
The report deals with these issues and I voted in favour of its recommendations.
SwedishVi kan inte inta en handlingsstrategi för Vitryssland och en annan för Ryssland.
We cannot adopt one course of action for Belarus and a different one for Russia.
SwedishMånga av de nya och banbrytande idéerna röstades ned av andra politiska grupper.
Many of our fresh and pioneering ideas were voted out by other political groups.
SwedishDet bor 10 miljoner människor i Ungern och 9,5 miljoner använder mobiltelefoner.
10 million people live in Hungary and 9.5 million of them use mobile telephones.
SwedishDet innebär att vi måste förenkla de tekniska åtgärderna och skapa flexibilitet.
It means simplifying the technical measures, and it means embracing flexibility.
SwedishHar rådet slutligen för avsikt att agera på ett enat, lyhört och enhetligt sätt?
Does the Council finally intend to act in a unified, perceptive and uniform way?
SwedishFisket i denna del av världen är fullständigt beroende av partnerskap och avtal.
Fishing in that part of the world relies totally on partnerships and agreements.
SwedishVi måste se längre än till nationella hänsyn och i stället ta europeiska hänsyn.
We must look beyond national considerations and towards European considerations.
SwedishSamarbetet mellan Europeiska ombudsmannen och EU-institutionerna bör förbättras.
Cooperation between the European Ombudsman and EU institutions must be improved.
SwedishKvinnor har sämre hälsa och kvinnor är fattigare än män inom Europeiska unionen.
Women have worse health, and they are poorer than men within the European Union.
SwedishDetta känns inte särskilt demokratiskt och försämrar samarbetet och acceptansen.
This does not seem very democratic and often impedes cooperation and acceptance.
SwedishSom kommissionsordförande José Manuel Barroso sa kan och bör vi göra mycket mer.
As the Commission's President, Mr Barroso, said, we can and should do much more.
SwedishEnergipolitiken, precis som några har sagt, kräver både realism och solidaritet.
The energy policy, just as some have said, requires both realism and solidarity.
SwedishUtan tvivel har parlamentet sina egna företrädare, Brok och Tsatsos, närvarande.
Clearly, Parliament has its own representatives present, Mr Brok and Mr Tsatsos.
SwedishTiotusentals människor bor och sover ett stenkast från start- och landningsbana.
Tens of thousands of people live and sleep a stone's throw away from the runway.
SwedishKommissionen är fördragens väktare och har av alla instanser godkänts som sådan.
The Commission is the guardian of the Treaty and universally recognised as such.

Synonymer (svenska) till "och":

och
Swedish