SV

nytta {utrum}

volume_up
1. allmänt
Totalt sett kommer meddelandet av vara till nytta för kreditinstituten och för konsumenterna.
Taken as a whole, the communication will be of use to banks and also consumers.
Matematiska, allmänna och godtyckliga ökningar är till ingen nytta.
Mathematical, general and indiscriminate increases are of no use at all.
Avfallet kan också komma till nytta genom de olika processerna.
The waste can also be turned to good use through the different processes.
Det är förståeligt men det är knappast till nytta för den uppkomna praktiken.
That is understandable but it fails to take into account how the industry has grown.
För det tredje kan jordbrukare också se klimatförändringen som en möjlighet och dra nytta av den.
Thirdly, farmers can also see climate change as an opportunity and turn it to account.
Kommissionen kommer givetvis att ta hänsyn till dessa, och följaktligen dra stor nytta av dem.
The Commission will of course take these into account and put them to good use accordingly.
Vilka generationer drar mest nytta av de offentliga utgifterna?
Which generations gain the most advantage from public expenditure?
Vi måste ha modet att dra nytta av vår starka förhandlingsposition.
We must have the courage to take advantage of our strong negotiating position.
EU bör dra nytta av denna nya möjlighet till nedrustning.
The European Union ought to take advantage of this new opportunity for disarmament.
nytta
volume_up
avail {substantiv}
Vi har varnat för detta under en lång tid till ingen nytta.
We have been sounding the alarm to no avail for a long time.
Sadly this was to no avail.
Europeiska unionen har redan vidtagit ett antal åtgärder gentemot Burma, men dessa har varit till ingen nytta.
The European Union has taken a number of measures with regard to Burma, but to no avail.
nytta (även: gagn, goda människor)
volume_up
good {substantiv}
Området har varit en modell för god praxis, och har varit till stor nytta för samhället.
This area has been a model of good practise and has served a community very well.
De tvingas genomföra omfattande vattenreningsprogram som inte är till någon nytta för de som bor här ".
Elaborate schemes of water purification are imposed upon them to no public good
Jag menar att vår resolution inte skulle ha skadat utan snarare gjort en hel del nytta.
I believe that our resolution would not have done any harm, but actually a lot of good.
Vi är förslavade under strävan efter vinst och ekonomisk nytta.
We are addicted to the pursuit of profit and economic gain.
Grisuppfödarna kan dessutom dra nytta av den förlängda privata lagringen.
Pig breeders can also profit from having to keep their animals for extended periods.
Europa kommer att ha stor nytta av en sådan investering i många centrala avseenden.
Europe will profit greatly from such investment in many key respects.
Forskningsprogrammens framgång och nytta står utom allt tvivel.
The success and usefulness of the research programmes are beyond dispute.
Den koden har bevisat sin nytta men den har två allvarliga brister.
This code has proved its usefulness but is deficient in two important areas.
Detta understryker än en gång vilken nytta EU-styrkan gör lokalt.
This underlines once more the usefulness of the EUFOR mission locally.
Men som politisk iakttagelse saknar yttrandet varje praktisk nytta.
But as a political observation the point lacks any utility.
Frågan om tillämpningar är därför väsentlig och frågan om social nytta avgörande i sig.
The question of application is therefore essential, and the question of social utility crucial in itself.
Du glömmer en viktig sak där vi har nytta av mannen.
Roger, you're forgetting a very important male utility.
En åtskillnad mellan de här direktiven är absolut inte till någon nytta för miljön.
Keeping these directives separate will be of no benefit at all to the environment.
Det finns nu en stor förståelse av dess möjligheter och dess nytta för mänskligheten.
There is now a greater understanding of its potential and benefit for mankind.
Detta leder till en obalans mellan kostnader och nytta när standarderna tillämpas.
This leads to a cost-benefit imbalance with regard to application of the standards.
2. formellt
Det skulle i varje fall vara till nytta för saken!
It would certainly be a service to the cause!
Good service for the benefit of the University!
Jag tror att det uppmuntrar säkerhetstjänsten att fortsätta med sitt arbete till allas nytta.
I think it will encourage the security service to continue its activities for the benefit of us all.

Användningsexempel för "nytta" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDet är enligt min åsikt till nytta inte bara för oss, utan också för Ryssland.
That, from my point of view, is beneficial not only for us, but also for Russia.
SwedishDet är till nytta för samhället att också verkställa dessa så snart som möjligt.
Society will benefit from the quickest possible implementation of these, therefore.
SwedishJag tycker att de första erfarenheterna visar att en sådan dialog är till nytta.
I think that the initial experiences show that it is useful to have such a dialogue.
SwedishJag vill berätta vad EU har för nytta av det tredje paketet för den inre marknaden.
On the third internal market package, I would just say what it does for Europe.
SwedishUnionens medborgare kommer att dra nytta av avregleringen av tjänster på lång sikt.
Union citizens will benefit from the liberalisation of services in the long term.
SwedishEuropa drar stor nytta av att det finns stabila regeringar i alla grannländer.
Europe benefits greatly from stable governments in all its neighbouring countries.
SwedishJag skall tala om för er hur arbetsordningen lyder, det kan vi ha god nytta av.
I will tell you what the Rules of Procedure are so that we all know where we stand.
SwedishJag är säker på att både sjöfarten och dess kunder kommer att dra nytta av det.
I am confident that both the liner industry and its clients will reap the benefits.
SwedishJag hoppas att era sammanträden och er tid hos oss kommer att bli till nytta.
I hope that your meetings and your time with us in Strasbourg will be productive.
SwedishDessutom måste användningen i större omfattning komma det lokala fisket till nytta.
Local fisheries must also be involved in the spending to a much greater extent.
SwedishDen vann, för den handlade om att skapa regler som alla kunde dra nytta av.
It won, because it was all about having rules from which everyone could benefit.
SwedishDetta leder till en obalans mellan kostnader och nytta när standarderna tillämpas.
This leads to a cost-benefit imbalance with regard to application of the standards.
SwedishDessa egenskaper har verkligen varit till nytta vid utarbetandet av betänkandet.
These qualities have really been of value in the preparation of the report.
SwedishEn åtskillnad mellan de här direktiven är absolut inte till någon nytta för miljön.
Keeping these directives separate will be of no benefit at all to the environment.
SwedishEn FN-styrka på 7 000 man efter MONUC-modell kan dock göra mer skada än nytta.
A 7 000 strong UN force modelled on MONUC could cause more harm than good, however.
SwedishDet finns i dag en större förståelse för dess potential och nytta för mänskligheten.
There is now a greater understanding of its potential and benefits for mankind.
SwedishAtt EU får stabila och ekonomiskt starkare grannar är till nytta för unionen.
It is beneficial to the EU to have stable and economically strong neighbours.
SwedishVi kan emellertid redan nu dra vissa slutsatser som kan komma till nytta i framtiden.
However, we can already draw certain conclusions which may be useful in future.
SwedishJag säger detta som medborgare i ett land som har dragit nytta av denna strategi.
I say this as a citizen of a country that has benefited from this strategy.
SwedishSkälet till detta är att det leder till fel och att det därför är till ingen nytta.
The reason is that this leads to error, and that therefore nothing is gained.

Synonymer (svenska) till "nytta":

nytta
dra nytta av
Swedish