SV

ny {adjektiv}

volume_up
Men förbindelsen saknar en ordentlig ny struktur, en ordentlig ny konstruktion.
However, the relationship lacks a real new structure, a real new architecture.
Det här är en ny tolkning av arbetsordningen, en ny innovation av parlamentet.
This is a new interpretation of the Rules of Procedure, a new innovation by Parliament.
Därmed får kravet på en ny dynamik i relationerna med ASEAN en ny dimension.
This gives the call for a new dynamic in relations with ASEAN a new dimension.
Även parlamentet vill förbereda sig inför utvidgningen genom att anställa ny personal.
Parliament also wishes to prepare for enlargement by employing additional staff.
Skulle ni, fru kommissionär, kunna överväga en ny utgiftskategori för utveckling i budgetplanen?
Commissioner, would you consider a new additional heading for development in the financial perspectives?
För det första föreslås en ny punkt i artikel 1.
Firstly, an additional paragraph is proposed for Article 1.
Nu har vi dock en ny kommission och detta innebär nya möjligheter.
We now have a different Commission, though, and that opens up new opportunities.
Som ni vet skrivs betänkandet varje år av en ny politisk grupp.
As you know, the report is written by a different political group every year.
Dessutom kan du ladda eller skapa en ny bitmapmönstertabell.
You can also load a different bitmap pattern list or create a new one.
Och vi gav Lissabonstrategin ny drivkraft genom att inleda en ny ambitiös fas.
And we gave Lisbon a fresh impetus with the launch of an ambitious new cycle.
Kommissionen är manöveroduglig och lägger nästan aldrig fram någon ny lagstiftning.
The Commission is rudderless and hardly ever tables fresh legislation.
Det är ett tillfälle att inleda en ny utveckling för turismen på europeisk nivå.
This is an opportunity for us to make a fresh start on tourism at European level.
Det skulle vara en ny situation, men om den uppstod skulle vi möta den på vårt eget, demokratiska sätt.
It would be a novel situation, but if it arose we should face it in our proper democratic fashion.
Låt oss tala klarspråk: att identifiera makroekonomiska obalanser är en komplicerad och helt ny process.
Let us speak plainly: identifying macroeconomic imbalances is a complex and completely novel process.
För att uppnå detta måste man främja ny forskning och utveckling inom motorteknik ännu mer intensivt.
For this to be achieved, novel engine technology research and development needs to be promoted even more intensively.
Men jag skulle väldigt gärna vilja se litet resultat av all denna eftertanke och jag vill inte ha någon ny grönbok, inte någon vitbok, jag vill ha rejäla lagstiftningsinitiativ.
I would just very much like to see a result of the reflection, and I do not want another Green Paper, I do not want another White Paper, I want crisp legislative initiatives.

Användningsexempel för "ny" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishLåt denna strategi bli en verklig ny början till en hållbar utveckling i Afrika.
Let this strategy be a genuine new start for sustainable development in Africa.
SwedishI början av nästa år kommer vi även att lägga fram en ny audiovisuell strategi.
At the beginning of next year we will also come with a new audiovisual strategy.
SwedishVi ser nu en ny skrämselpropaganda av samma slag som vi hörde för ett år sedan.
We are now seeing a scare campaign of the same kind as that we heard a year ago.
SwedishDet är ett tillfälle att inleda en ny utveckling för turismen på europeisk nivå.
This is an opportunity for us to make a fresh start on tourism at European level.
SwedishVi uppmärksammar också att en ny strafflag och en lag mot korruption har antagits.
We also note that a new penal code and an anti-corruption law have been enacted.
SwedishJag uppmanar också rådet att sätta in en ny operation parallellt med Atalanta.
I also call on the Council to set up a new operation, in parallel with Atalanta.
SwedishMånga ledamöter har tagit upp frågan om hedgefonder och en ny finansreglering.
Many Members have raised the matter of hedge funds and new financial regulation.
SwedishHär skapar du en ny mall som innehåller formateringen av det markerade objektet.
Click here to create a new style based on the formatting of a selected object.
SwedishFör det andra bör förordning nr 1762 upphävas och ersättas med en ny förordning.
Secondly, Regulation 1762 must be repealed and replaced with a new regulation.
SwedishHerr Megahy, jag vill inte sätta i gång en ny debatt angående gårdagens debatt.
Mr Megahy, I would not want to begin a new discussion about yesterday's debate.
SwedishDet är i detta skede uppenbart att vi behöver en ny dimension för strukturfonderna.
It is clear at this point that we need a new dimension for the Structural Funds.
SwedishEn ny era i integrationen av ett mer rättvist EU som visar större solidaritet.
A new era in the integration of a fairer Europe which shows greater solidarity.
SwedishJag uppmanar därför kommissionen att utveckla en ny strategi för världshandeln.
Therefore, I call on the Commission to develop a new strategy for world trade.
SwedishDetta kommer att bli den första EU-institutionen i en ny medlemsstat - Litauen.
This institute will be the first EU institution in a new Member State - Lithuania.
SwedishPrecis som ni betonade stämmer det att medborgarna även måste inges ny tillförsikt.
However, it is true that, as you emphasised, citizens also need to be reassured.
SwedishVi hinner inte vänta på en ny sjöfartslag och får inte blunda för denna situation.
We cannot wait for the new maritime code or turn a blind eye on this situation.
SwedishDet kommer att medföra en ny rättslig komplexitet och en normativ förorening.
This will bring about a new legislative complexity and a prescriptive pollution.
SwedishMen förbindelsen saknar en ordentlig ny struktur, en ordentlig ny konstruktion.
However, the relationship lacks a real new structure, a real new architecture.
SwedishDet finns emellertid en annan aspekt som ställer oss inför en helt ny situation.
There is another aspect, however, that confronts us with an entirely new situation.
SwedishEn ny kultur med subsidiaritet måste göra sitt intåg i den kommission ni förestår.
A new culture of subsidiarity must enter the Commission over which you preside.

Synonymer (svenska) till "ny":

ny
Swedish