SV

normal {adjektiv}

volume_up
Situationen i Tibet är inte normal - nej, enligt omröstningen är den normal.
The situation in Tibet is not normal - no, we have voted that it is normal.
Enligt min åsikt är en sådan diskussion i kollegiet normal, helt normal.
In my opinion, such a debate within the College is normal, absolutely normal.
Sett ur det perspektivet är självständighetsförklaringen en normal process.
In this connection, the proclamation of independence is quite a normal process.
This needs to become a regular practice.
I " normalt " läge behandlas jokertecknen som vanliga tecken.
In " normal " mode, the wildcard characters are processed like regular characters.
Förutom missbruken genom den normala finansiella sektorn är det främst välgörenhet som är den populäraste jaktmarken för internationella terrorister.
Apart from the abuses via the regular financial sector, it is mainly charities that are the favourite hunting ground for international terrorists.
Detta är en normal praxis i Spanien och gör att vi kan utnyttja våra knappa resurser mycket bättre.
This is standard practice in Spain and it allows us to derive much more benefit from our scarce resources.
Eventuellt kan det finnas flera, men det som behövs är nog bättre normal lagstiftning i stället för nya specialförfaranden.
Perhaps more could be found, but what is needed is better standard legislation rather than new special procedures.
Jag betonar behovet av normal personalutbildning så att avdelningen verkligen kan motsvara EU:s behov.
I wish to stress the need for standard training for staff so that we can really have a professional service which meets the EU's needs.
Det är ett mycket farligt prejudikat och mot all form av normal rättvisa.
This is a very dangerous precedent against all forms of natural justice.
Your curiosity's perfectly natural.
I Finland och i Sverige är skogarna den normala livsmiljön.
In Finland and Sweden the forest is the normal natural environment.
EN

normal {adjektiv}

volume_up
The situation in Tibet is not normal - no, we have voted that it is normal.
Situationen i Tibet är inte normal - nej, enligt omröstningen är den normal.
In my opinion, such a debate within the College is normal, absolutely normal.
Enligt min åsikt är en sådan diskussion i kollegiet normal, helt normal.
In this connection, the proclamation of independence is quite a normal process.
Sett ur det perspektivet är självständighetsförklaringen en normal process.
In a normal democracy, critics within a parliament can move a vote of censure.
I en vanlig demokrati kan kritik från ett parlament leda till ett misstroendevotum.
Thus it will just be a case of normal parliamentary ratification.
Det kommer därför bara att handla om en vanlig parlamentarisk ratificering.
Who would you be willing to pay for as a normal taxpayer?
Vem skulle ni som vanlig skattebetalare vilja lägga pengar på?
normal (även: correct)
In the case of the rights of persons with disabilities in air transport, the costs are spread across everybody, which is only normal.
För transport av personer med funktionshinder och deras rättigheter, sprids kostnaderna ut på alla vilket är regelrätt.
It would not be normal to give details of every kind of discussion that takes place within the Commission, apart from the fact that I am not aware of them all.
Det skulle inte vara regelrätt att redovisa alla detaljer när det gäller diskussionerna inom kommissionen, bortsett från det faktum att jag inte känner till dem alla.
Staff involved in slaughter and other related activities must attend suitable training courses which are carried out in the normal way, with a certificate of competence being awarded.
Personal som bedriver slakt och annan liknande verksamhet måste genomgå lämpliga yrkesutbildningskurser som genomförs regelrätt och avslutas med utfärdande av ett kompetensbevis.
In the normal human mind language covers up the visual thinking we share with animals.
I en typisk människas hjärna täcks det bildliga tänkandet över av språket.

Användningsexempel för "normal" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishI dag har vi fastslagit att situationen i Tibet är normal, vilket inte stämmer.
Today we have stated that the situation in Tibet is normal, which is not true.
SwedishDetta bevisar därför att det förelegat normal konkurrens för delägande i CSI.
So, this proves that there has been normal competition for participation in CSI.
SwedishOm dokumentet är skrivskyddat motsvarar det en " normal " klickning på en länk.
For a read-only document, it corresponds to the " normal " clicking of a link.
SwedishAktivera det här alternativfältet om objektet ska döljas i normal hastighet.
If you want to fade out the object at normal speed, activate this option button.
SwedishBildtexten är normal text som står tillsammans med objektet i en gemensam ram.
A caption is normal text which is placed together with an object in a common frame.
SwedishJag tror att det är en normal ekonomisk mekanism som inte bestrids av någon ekonom.
I think that it is a normal economic mechanism which is contested by no economist.
SwedishSett ur det perspektivet är självständighetsförklaringen en normal process.
In this connection, the proclamation of independence is quite a normal process.
SwedishNormal fiskeverksamhet kan inte återupptas utan hjälp utifrån och investeringar.
Normal fishing activity cannot resume without intervention and investment.
SwedishDen sovjetiska planekonomin har bara delvis ersatts av normal marknadsekonomi.
The Soviet planned economy has only partly been replaced by a normal market economy.
SwedishOrdförande, de ansvariga för sådana misstag skickas i varje normal demokrati hem.
In any normal democracy, those responsible for blunders like this would be dismissed.
SwedishNej, detta är en alldeles normal del av bilindustrins normala verksamhet.
No, this is part and parcel of the normal activities of the automotive industry.
SwedishDet är, i sådana fall, helt oacceptabelt och i strid med normal rättspraxis.
This is entirely unacceptable in such cases and in breach of normal legal practice.
SwedishEU:s linje bör tvärtom vara att energipolitiken är en normal del av verksamheten.
On the contrary, the EU line should be that energy policy is a normal part of business.
SwedishJag vill visa er en situation som är väldigt normal. ~~~ just nu. ~~~ Familjen Edwards.
I want to show you a situation that is very normal right now; the Edwards family.
SwedishAtt vi parlamentsledamöter bekymrar oss för situationen är en normal sak.
That we, as members of Parliament, are concerned about the situation is normal.
SwedishSituationen i Tibet är inte normal - nej, enligt omröstningen är den normal.
The situation in Tibet is not normal - no, we have voted that it is normal.
SwedishEU: s linje bör tvärtom vara att energipolitiken är en normal del av verksamheten.
On the contrary, the EU line should be that energy policy is a normal part of business.
SwedishMin grupp vill betona att detta borde utgöra en normal del av förfarandet.
My Group wishes to stress that this should be a normal part of the procedure.
SwedishMen vi talar nu inte om ett normalt land eller en normal del av världen.
However, we are not discussing a normal country or a normal part of the world.
SwedishEnligt min åsikt är en sådan diskussion i kollegiet normal, helt normal.
In my opinion, such a debate within the College is normal, absolutely normal.

Synonymer (svenska) till "normal":

normal
normalt

Synonymer (engelska) till "normal":

normal
normality
English
normally
normalization
normal distribution