SV

noggrann {adverb}

volume_up
Det är något helt annorlunda och det krävs en mycket noggrann åtskillnad.
That is something completely different and we need to distinguish very carefully.
Därför har jag instruerat min avdelning, att utföra en noggrann kontroll av detta ärende.
I therefore instructed my staff to examine this matter very carefully.
   Tack för ett mycket mångfacetterat och intressant svar som fordrar noggrann läsning.
   Thank you for a very complex and interesting reply, which needs to be read carefully.

Användningsexempel för "noggrann" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishI fortsättningen måste man vara mer noggrann vid valet av prioriterade projekt.
In the future, greater care should be taken in selecting such specific projects.
SwedishVi kan endast gå framåt om vi återigen gör en noggrann analys av våra intressen.
We can only move forward if we embark on a careful analysis of our interests again.
SwedishFör det tredje kräver de externa aspekterna av systemet särskilt noggrann hantering.
Thirdly, the external aspects of the regime require especially careful handling.
SwedishJag kommer att ta noggrann hänsyn till alla era användbara kommentarer och idéer.
I will give very careful consideration to all your useful comments and ideas.
SwedishJag tror att om man vill vara fullständigt noggrann är ingen beräkning riktig.
I believe that, if we are going to be absolutely rigorous, no calculation is fair.
SwedishDet är något helt annorlunda och det krävs en mycket noggrann åtskillnad.
That is something completely different and we need to distinguish very carefully.
SwedishRichard Goldstone var inte tillräckligt noggrann när han bedömde bevisningen.
Justice Goldstone did not show sufficient care when examining the evidence.
SwedishNågra andra frågor som nämns i samrådet förtjänar noggrann uppmärksamhet.
Some other issues mentioned in the consultation deserve our serious attention.
SwedishI sådana fall måste man i avfallshanteringen vara ännu mer noggrann och försiktig.
In such cases, in fact, disposal must be even more rigorous and careful.
SwedishDet är av det skälet som en noggrann metod för att begränsa ILA behövs.
It is for that reason that a careful approach towards the control of ISA is needed.
SwedishDet handlar om behovet av en noggrann översyn av frågan om förhandlingsreferaten igen.
This relates to the need for the verbatim proceedings to be looked at carefully again.
SwedishDärför ber vi kommissionen att fortsätta hålla noggrann uppsikt över vad som sker.
Therefore, we would ask the Commission to keep that close watch on what is going to happen.
SwedishEn tydlig lagstiftning och en noggrann kontroll av denna är ytterligare redskap.
Clear legislation and careful control of this are yet other tools.
SwedishVi har omedelbart banat väg för en noggrann utredning under europeisk övervakning.
We have immediately cleared the way for a thorough investigation under European supervision.
SwedishVi kommer att ge våra kolleger i rådet en noggrann redogörelse för dem.
We will certainly relate them faithfully to our colleagues in the Council.
Swedish   Tack för ett mycket mångfacetterat och intressant svar som fordrar noggrann läsning.
   Thank you for a very complex and interesting reply, which needs to be read carefully.
SwedishJag vill dessutom understryka att man skall vara noggrann vad gäller åtgärderna för bevarande.
I must also stress that more attention should be paid to conservation measures.
SwedishDärför behöver vi en noggrann översyn av våra fleråriga riktlinjer.
It is therefore a thorough review of our multiannual guidelines that we need.
SwedishJag skulle än en gång vilja uppmana till att ägna det här noggrann eftertanke.
I should like to ask you again to give this serious consideration.
SwedishDärför bör vi göra en noggrann hänvisning till begreppet hållbar utveckling.
That is why we should include a precise reference to the concept of sustainable development.