SV

negativ {adjektiv}

volume_up
1. allmänt
negativ (även: fientlig)
Luftföroreningarna har en negativ inverkan på miljö och ekosystem.
Air pollution has an adverse effect on the environment and on ecosystems.
Programmet understöder en reform av stöd som har haft en negativ inverkan på miljön.
The programme supports a reform of subsidies which have had an adverse climate effect.
Att anta ett sådant beslut skulle ha en negativ effekt på den europeiska ekonomin.
Adopting such a decision would have an adverse impact on the European economy.
The Television without Frontiers Directive provides a negative definition.
Det är tydligt att det kommer att ha en omfattande negativ effekt på vissa regioner.
It is evident that there will be a major negative impact on some regions.
Allt detta får inte misstolkas som om det skulle återspegla en negativ inställning.
All this should not be misunderstood as reflecting a negative attitude.
Vi har haft en helt igenom negativ erfarenhet, för valdeltagandet har varit extremt lågt.
We have had an entirely negative experience, because turnout has been extremely low.
Många människor är omedvetna om den negativa effekt som luftkonditionering kan få på miljön och på vårt klimat.
The emissions from these are extremely low and are only released in the event of a fire.
Samtidigt stöder jag inte en politik med lägre skatt, vilket föredraganden verkar föreslå, för den motverkar en negativ konkurrens mellan medlemsstaterna.
Similarly, I do not support the lowest tender fiscal policy which the rapporteur seems to suggest, for it encourages negative competition between Member States.
negativ (även: skadande)
Detta skulle alltså säkert få en högeligen negativ effekt.
That would be extremely damaging, without a doubt.
Denna privatisering kommer att medföra en omfattande minskning av antalet arbetstillfällen och får förvisso negativ inverkan på säkerheten.
This privatisation will result in major job losses and will certainly have a damaging impact on safety.
Har kommissionen för avsikt att rätta till detta negativa beslut i enlighet med ovannämnda intressen?
Does the Commission intend to reverse this damaging decision, as those interests require?
I betänkandet medges inte att ett omfattande bedrägeri har ägt rum i fråga om förordningen om olivstöd, och det är negativt inställt till kommissionens förslag om ändrat stöd.
The report does not acknowledge that there has been extensive fraud involving the aid scheme for olive oil, and it is dismissive of the Commission's proposed changes in the aid.
2. elektronik
negativ
The Television without Frontiers Directive provides a negative definition.
Det är tydligt att det kommer att ha en omfattande negativ effekt på vissa regioner.
It is evident that there will be a major negative impact on some regions.
Allt detta får inte misstolkas som om det skulle återspegla en negativ inställning.
All this should not be misunderstood as reflecting a negative attitude.

Användningsexempel för "negativ" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDet har för övrigt också en negativ inverkan på små lokala producenter i Europa.
Incidentally, it also has a negative effect on European small local producers.
SwedishJag kan helt och hållet förstå att ni inte ville komma hit med en negativ rapport.
I can fully understand that you did not wish to come here with a negative report.
SwedishAtt anta ett sådant beslut skulle ha en negativ effekt på den europeiska ekonomin.
Adopting such a decision would have an adverse impact on the European economy.
SwedishJag vill fråga kommissionsledamoten: Vilken negativ reaktion kommer från Bryssel?
I should like to ask the Commissioner: what is the negative response from Brussels?
SwedishAll reglering har en negativ inverkan på konkurrenskraften och förhindrar utveckling.
All regulation has a negative impact on competitiveness and hinders development.
SwedishFör närvarande är listan, som jag säger, en negativ lista som fylls på vid behov.
At the moment the list is, as I say, a negative list and it is added to as required.
SwedishAtt inte lämna ut honom skulle vara att ge en negativ signal till dessa människor.
Not granting extradition would mean giving a negative signal to these people.
SwedishJag rekommenderar mina kolleger att en ändring görs från positiv till negativ.
I would recommend to colleagues that the change should be from positive to negative.
SwedishEuropas närvaro i Afrika har en lång historia, som är både positiv och negativ.
Europe's presence in Africa has a long history, both positive and negative.
SwedishFörra månaden rapporterade forskare att hela kontinenten nu har i negativ isbalans.
Last month scientists reported the entire continent is now in negative ice balance.
SwedishDet finns en negativ effekt som vi kanske kommer att kunna eliminera i framtiden.
That is a negative effect which we may be able to eliminate in the future.
SwedishBetyder det också att vi bara har en negativ förklaring för strukturfonderna?
Does it also mean that we only have a negative DASS in the structural funds?
SwedishDetta är en mycket negativ och oacceptabel situation som vi måste vidta åtgärder mot.
This is an extremely poor and intolerable situation we need to take action against.
SwedishOm allt går bra kommer dock vad som var en negativ faktor snart att få motsatt verkan.
This was made a factor in Turkey's own EU candidacy – some might think wrongly so.
SwedishI alla händelser är den allmänna ramen för den makroekonomiska politiken inte negativ.
In all events, the general framework of macro-economic policy is not negative.
SwedishDet handlar om en allmän negativ trend och jag måste protestera mot detta agerande.
This is a general negative trend and I must protest against such actions.
SwedishVi har en förorenad miljö som har en negativ inverkan på människors hälsa.
We have a polluted environment, which has a negative impact on human health.
SwedishDetta hade naturligtvis en mycket negativ inverkan på inhemska odlare och konsumenter.
Of course this had a very negative impact on domestic growers and consumers.
SwedishLitauen har fortfarande en negativ attityd till äldre människor som söker kunskap.
Lithuania still holds on to a negative attitude towards older people pursuing knowledge.
SwedishFör närvarande har Rumänien en negativ naturlig tillväxt med en dödlighet på 12 procent.
At present, Romania has negative natural growth, with a mortality rate of 12%.

Synonymer (svenska) till "negativ":

negativ
Swedish