SV

naturlig {adjektiv}

volume_up
Dessa är de naturliga resurserna hos en naturlig region inom gemenskapen.
These are the natural resources of a natural region in the Community.
Det förekommer ju fenomen inom djurriket som benämns naturlig kannibalism.
After all, natural cannibalism does exist as a phenomenon in the animal kingdom.
Men våra system för social trygghet måste också utmärkas av naturlig solidaritet.
But our social security systems must also be natural solidarity systems.
Vi måste komma ihåg att hälsosam, naturlig mat är det bästa sättet att bekämpa sjukdomar, inklusive fetma och övervikt.
We must remember that healthy natural food is the best way to combat diseases, including obesity and overweight.
Konsumenterna vill ha sunda, naturliga livsmedel.
Consumers want healthy, natural food.
Som utrikesminister Rice själv sa den 5 september är den debatten i och mellan demokratier naturlig och hälsosam.
As Secretary of State Rice herself said on 5 September, that debate in and among democracies is natural and healthy.
Detta är de politiska konflikter som är en naturlig beståndsdel i demokratin.
These are the political conflicts inherent in democracy.
Ett ekonomiskt samarbete är ju en naturlig del av ett harmoniskt politiskt samarbete.
Economic cooperation is of course an inherent feature of harmonious political cooperation.
Detta verkar vara en naturlig del av bananfrågan.
That seems to be inherent in the case of bananas.
naturlig (även: enkel, klumpig, naiv, okonstlad)
naturlig (även: medfödd, inavlad)
naturlig (även: medfödd)
naturlig (även: medfödd)
Men frågan kräver en naturlig försiktighet: vad har hänt politiskt?
But an innate caution begs the question: what has happened politically?
Det är ett naturligt samband som finns i direktivet och som i huvudsak uppmanar medlemsstaterna att vidta åtgärder för att förbättra möjligheten att förena yrkes- och familjelivet.
This is an innate link which exists in the directive which, essentially, helps encourage the Member States to take measures which improve compatibility between working and family life.
Jag tror det betyder att klottrande är naturligt i oss och vi helt enkelt förnekar oss själva denna instinkt.
I think that means doodling is native to us and we simply are denying ourselves that instinct.
Den kinesiska ullhandskrabban, en icke inhemsk art, har invaderat Themsenfloden och utgör ett allvarligt hot mot flodens ekologi och naturliga livsmiljöer.
The Chinese mitten crab, a non-native species, has colonised the River Thames and now poses a serious threat to the ecology and habitats of the river.
I Australien infördes en art av giftiga paddor för att bekämpa skadedjur i jordbruket, men som i brist på naturliga fiender nu blivit ett hot mot den unika inhemska faunan.
In Australia, a species of poisonous toad was introduced to combat agricultural pests but which, in the absence of natural predators, has now become a threat to the unique native fauna.
I det ekologiska jordbruket använder man naturliga produkter, men det är för den skull inte alltid det mest önskvärda eller lämpliga.
Organic farming uses natural products but this does not mean it is the most desirable form of farming or the most desirable in every case.
Om industrin för djuruppfödning som är avsedd för föda fortsätter, och jag inser att den kommer att göra det, anser jag verkligen att den borde vara organisk och naturlig.
If the business of rearing livestock for meat continues, and I accept that it will, then I very much believe it should be organic and natural.
Grundreceptet mot värmeböljor är enkelt: mer vatten, mer gröna tak och fasader, färskvatten och naturliga avkylningssystem, minskad biltrafik.
The basic treatment for heatwaves is simple: more water, green roofs and facades, fresh water and natural cooling systems, reducing car traffic.
Det finns en naturlig orsak till detta, dvs. att vi i vissa fall redan hade utfört genomförbarhetsundersökningar och förberett för dessa snabbstartprojekt.
There is a simple reason for that, which is that in some cases we had already carried out feasibility studies and made preparations for these quick-start projects.
Det mest naturliga hade varit att dra tillbaka bilaga XV, men så har inte skett, och så länge den finns kvar har jag personligen svårt att godta detta.
The simple answer would have been to withdraw Annex XV, but that has not been done, and as long as it remains, then I personally have a real problem with this.
Det är naturligt att bekämpa förskingring av medel, som ibland förekommer till och med på högsta regeringsnivå i vissa länder.
The Commission’ s original version on that point would have been much better than the compromise that was accepted.

Användningsexempel för "naturlig" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDet är en naturlig utgångspunkt att WTO-förhandlingarna måste bygga på öppenhet.
It is naturally fundamental to the WTO talks that they should be transparent.
SwedishDet förekommer ju fenomen inom djurriket som benämns naturlig kannibalism.
After all, natural cannibalism does exist as a phenomenon in the animal kingdom.
SwedishAlla minoriteter i EU har en naturlig rätt att lära sig sin egen historia.
In the EU every minority community has the natural right to learn its own history.
SwedishDen är en naturlig följd av bestämmelserna om fri handel på Europas inre marknad.
It is the vital corollary to the rules on free trade within the European single market.
SwedishMen våra system för social trygghet måste också utmärkas av naturlig solidaritet.
But our social security systems must also be natural solidarity systems.
SwedishDe första är en effekt av våra aktiviteter, de andra är en naturlig process.
The first is the effect of our activities; the other is a natural process.
SwedishFör närvarande har Rumänien en negativ naturlig tillväxt med en dödlighet på 12 procent.
At present, Romania has negative natural growth, with a mortality rate of 12%.
SwedishDet finns nämligen två orsaker till ökenspridning - en naturlig och en orsakad av människan.
In fact, there are two causes of desertification: one natural and one man-made.
SwedishÄven om träden dör en naturlig död ger de ifrån sig allt kol de har upptagit.
Even if trees die a natural death, they expel all the carbon absorbed.
SwedishUnder sådana omständigheter förekommer en naturlig reglering av marknaden.
Clearly, in these circumstances, the market itself is a good regulator.
SwedishEtt ekonomiskt samarbete är ju en naturlig del av ett harmoniskt politiskt samarbete.
Economic cooperation is of course an inherent feature of harmonious political cooperation.
SwedishDe utgör en naturlig del av denna verksamhet, det måste vi ha helt klart för oss.
This is a part of this business, we must be very clear about that.
SwedishNu är det en naturlig följd att gå vidare med de sociala trygghetssystemen.
It is now a natural consequence to move on to social security systems.
SwedishI Europa befinner vi oss dock i en situation där efterfrågan är naturlig.
However, we in Europe are in a situation where there is natural demand.
SwedishDet är en naturlig följd av den utvidgning med tio medlemmar som skedde i maj 2004.
It is a natural consequence of the enlargement by 10 Member States that occurred in May 2004.
SwedishTanken att EU: s gräns också utgör en naturlig kulturgräns saknar helt enkelt grund.
There is no basis for the belief that the EU boundary also forms a natural cultural boundary.
Swedish(SL) Vi bevittnar både en naturlig och mänsklig kris i Arktis.
(SL) We are witnessing both natural and human crises taking place in the Arctic.
SwedishDessa är de naturliga resurserna hos en naturlig region inom gemenskapen.
These are the natural resources of a natural region in the Community.
SwedishDen behöver stöd till renovering och förnyelse och därför är frågan helt naturlig.
It needs support for its renewal and modernisation which is why this is a perfectly natural issue.
SwedishDet är en naturlig följd av den utvidgning som inleddes i maj 2004.
That would be a natural consequence of the enlargement begun in May 2004.

Synonymer (svenska) till "naturlig":

naturlig