SV

naturen {enbart singularis}

volume_up
naturen
volume_up
nature {substantiv} (environmental protection)
Watson lyssnade faktiskt på väldigt lågfrekvent radiostrålning orsakad av naturen.
Watson was in fact listening to very low-frequency radio emissions caused by nature.
Mest effektiva njutningskapaciteten naturen någonsin skapat!
It is the most efficient, pleasure-delivery system... ever devised by nature.
Denna situation visar den verkliga naturen hos en globalisering av amerikanskt snitt.
This situation is proof of the true nature of American-style globalisation.

Användningsexempel för "naturen" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishBarometrar kan gå sönder och läcka så att kvicksilvret ändå hamnar i naturen.
Barometers may break or leak, so that mercury ends up in the environment anyway.
SwedishGenöverföring mellan organismer är, som vi vet , ett vanligt fenomen i naturen.
Gene transfer between organisms is, as we know, a common phenomenon in nature.
SwedishGenöverföring mellan organismer är, som vi vet, ett vanligt fenomen i naturen.
Gene transfer between organisms is, as we know, a common phenomenon in nature.
SwedishNär människan försöker spela Gud, har naturen en obehaglig vana att slå tillbaka.
When man seeks to play God, nature has an uncomfortable habit of reasserting itself.
SwedishSlutligen visar direktivet och föredraganden en rörande tro på den mänskliga naturen.
Finally, the directive and the rapporteur show a touching faith in human nature.
SwedishWatson lyssnade faktiskt på väldigt lågfrekvent radiostrålning orsakad av naturen.
Watson was in fact listening to very low-frequency radio emissions caused by nature.
SwedishNormer som är farliga för sjömännen och naturen hör inte hemma på 2000-talet.
Standards that are dangerous to seamen and nature have no place in the 21st century.
SwedishDe skulle inte omfattas av förbudet och skulle ändå riskera att hamna i naturen.
They would not be covered by the ban and would still risk ending up in the environment.
SwedishSom vi vet faller svavel till marken, försurar jordmånen och skadar naturen.
As we know, sulphur falls to the earth, acidifies the soil and does harm to nature.
SwedishVi kan inte ta risker när det gäller att bevara naturen och mänskligheten.
We cannot take risks where the prevention of nature and humanity is concerned.
SwedishDe är inte av naturen köttätare och skall därför inte heller tvingas äta kött.
They are not carnivores by nature and nor, therefore, must they be forced to eat meat.
SwedishFramför allt måste detta vara att av etiska skäl inte mixtra med naturen.
The main thing, without a doubt, is not to tamper with nature on ethical grounds.
SwedishSkiftningar i den europeiska landskapsmiljön och skiftningar i naturen är exempel.
Variations in the European landscape and countryside are examples of this.
SwedishUppfattningen om förhållandet till naturen håller på att ändras radikalt för närvarande.
The concept of relationships with nature is changing radically in our own time.
SwedishVi hör alltmer motstridig information om hotet mot balansen i naturen.
We hear increasingly varying information on the threat to the balance of nature.
SwedishByrne hade kunnat ta initiativet att vaccinera sällsynta djur i naturen.
Mr Byrne could have taken the initiative to vaccinate rare animals roaming freely.
SwedishDet är naturen själv som sätter upp barriärer mot omöjliga eller vidunderliga korsningar.
It is nature itself which puts up barriers to impossible or monstrous crossing.
SwedishDenna situation visar den verkliga naturen hos en globalisering av amerikanskt snitt.
This situation is proof of the true nature of American-style globalisation.
SwedishVi upptäcker att man i naturen ofta finner enkelheten på andra sidan av komplexitet.
We're discovering in nature that simplicity often lies on the other side of complexity.
SwedishMen människan är inte god av naturen, han har behov av att känna tyngden av civila regler.
Man is not naturally good, he needs to feel the weight of civilising disciplines.

Synonymer (svenska) till "naturen":

naturen
Swedish