SV

natur {utrum}

volume_up
natur (även: slag, typ, beskaffenhet, läggning, sort)
Tillförlitlig information om den nuvarande irakiska regimens natur saknas inte.
There is no lack of reliable information on the nature of the present Iraqi regime.
På det här sättet visualiseras verkligen gemenskapsinstitutionernas rätta natur.
Such participation reveals the true nature of the Community institutions.
Och jag tänkte, eller jag försöker tänka natur, natur, natur.
And I was thinking, well I'm trying to think nature, nature, nature.
natur
volume_up
kind {substantiv} [gam. mod.]
En sådan utveckling skulle ändra unionens natur och föra den närmare en nationalstat.
This kind of development would change the nature of the Union and make it more similar to a Nation-State.
Det tibetanska folket lever under unika förhållanden som naturen har skapat och har alltid varit isolerat från omvärlden.
Is it appropriate, in such a context, for sentences to be passed which have no kind of legal basis?
Nej, utan det är någon konstig slump som har gjort att vi odlar majs; den skulle väl egentligen inte ha existerat, men även naturen är väldigt märklig emellanåt.
No, instead it is by some kind of strange chance that we grow maize; it should not really have existed, but even nature is very strange sometimes.
natur (även: landskap)
This applies especially to the landscape and climate.
Det betyder att livsmedel inte bara är marknad utan även folkhälsa, landskap och natur.
This means that food does not just stand for market forces, but also for public health, landscape and nature.
För att begränsa kostnaderna bortses ofta från natur- och miljöintressen.
In an effort to limit costs, the interests of nature and the landscape are often overlooked.
Många grundläggande vetenskapliga frågor om natur och liv är fortfarande obesvarade.
Many fundamental questions in the fields of natural and life sciences remain unanswered.
Vissa av ändringsförslagen går ut på att utvidga tillämpningsområdet för Life-Natur och Life-Miljö.
Some of the amendments are aimed at extending the scope of LIFE-Nature and LIFE-Environment.
Life är och förblir avsett för upprätthållande av miljö och natur.
The purpose of LIFE is and continues to be the conservation of the environment and the natural world.
natur (även: omgivning, landskap)
Norska Narvikfjellet erbjuder storslagen natur och offpiståkning.
Norweigan Narvikfjellet offers magnificent scenery and off-piste skiing.
Fjällanläggningen ligger i storslagen natur vid foten av det mäktiga fjället Vassitjåkka.
The ski resort is located in the magnificent scenery at the foot of the majestic mountains of Vassitjåkka.
Anläggningen ligger i storslagen natur vid ett bergmassiv på kalfjället med endast 25 meter till den gamla K-märkta järnvägsstationen.
The facility is located in the magnificent scenery on a mountain range in the mountains with only 25 meters to the old K-branded station.
natur (även: tillvaro, väsen, existens, ande, varelse)
volume_up
being {substantiv}
Processen är ofta horisontell till sin natur, och innovationsprocessen kräver offentligt stöd.
Often being horizontal in nature, this process of innovation requires public assistance.
Frågan om handelshinder hanteras som om problemen bara var av teknisk natur.
This affair of barriers to trade is being tackled as if the problems were only of a technical nature.
Man ljuger för oss om den bindande natur som ska känneteckna stadgan om de grundläggande rättigheterna.
We are being lied to about the binding nature of the Charter of Fundamental Rights.
Dessa frågor illustrerar också miljöproblemens natur och karaktär.
These issues also illustrate the nature and character of the environmental problems.
Det är inte bara en fråga om att man fått nya grannar, utan också om att omgivningens natur har förändrats.
Not only are there new neighbours, but the character of the neighbourhood is also changing.
Vi har här ett europeiskt politiskt problem av strategisk natur.
It is a European political problem of a strategic character.
natur
volume_up
grain {substantiv} [bild.]
Lärare kan använda den för att förklara vad euron är och berätta om EU-ländernas kulturarv, natur och vetenskapliga upptäckter.
Teachers can use it to explain the euro, and introduce children to the cultural, scientific and natural heritage of the countries that make up the European Union.
De är av naturen pluripotenta och kan hjälpa till när det gäller att återskapa alla de vävnader som den mänskliga kroppen består av.
They are pluripotent by nature, and may be of assistance in regenerating all the types of tissue that go to make up the human body.
Och eftersom ingen är dålig av naturen, måste dessutom åtgärder vidtas för att få bort misstro mot och vanföreställningar om de personer som ingår i dessa grupper.
And because no one is deliberately bad, it must be flanked by measures to abolish distrust and superstition towards the people which make up these groups.
natur (även: mod, temperament, kurage, eldighet)
natur (även: djurliv, naturliv)
EU: s medlemsstater utarbetar Natura 2000-förslaget på grundval av fågel- och miljödirektiv.
The EU Member States have drawn up their proposals for Natura 2000 sites on the basis of the directives on birds and wildlife.
Jag vill ta upp de bränder vi hade i mitt grevskap - Donegal - och på andra ställen på Irland förra helgen, då bränder förstörde skogar, mark, staket, natur- och djurliv.
(GA) Madam President, I refer to the fires we had in my home county - Donegal - and elsewhere in Ireland last weekend, when we had fires which destroyed forests, land, fences and wildlife.
EN

natural {adjektiv}

volume_up
These are the natural resources of a natural region in the Community.
Dessa är de naturliga resurserna hos en naturlig region inom gemenskapen.
After all, natural cannibalism does exist as a phenomenon in the animal kingdom.
Det förekommer ju fenomen inom djurriket som benämns naturlig kannibalism.
But our social security systems must also be natural solidarity systems.
Men våra system för social trygghet måste också utmärkas av naturlig solidaritet.
natural (även: normal, regular, standard)
This is a very dangerous precedent against all forms of natural justice.
Det är ett mycket farligt prejudikat och mot all form av normal rättvisa.
Din nyfikenhet är fullt normal.
In Finland and Sweden the forest is the normal natural environment.
I Finland och i Sverige är skogarna den normala livsmiljön.
natural (även: biological)
It is a natural biological reaction for an organism to develop strategies for survival in a hostile environment.
Det är en naturlig biologisk reaktion för en organism att utveckla strategier för att överleva i en fientlig miljö.
It is largely a question of ecologically sensitive areas, very large natural resources and an immense biodiversity.
Det är i hög grad fråga om ekologiskt känsliga områden, mycket stora naturresurser och en väldig biologisk mångfald.
Coupled with Africa's rich natural resources and biodiversity, these could prove highly effective.
Med tanke på det faktum att Afrika har stora naturtillgångar och en stor biologisk mångfald kan detta visa sig vara mycket effektivt.
natural (även: given)
I see India in many ways as a natural partner for the European Union.
Jag ser på många sätt Indien som en självklar partner för Europeiska unionen.
Security is an inalienable right, a natural right.
Säkerhet är en omistlig rättighet, en självklar rättighet.
We think that the prosecutor should have a natural right to decide whether or not to instigate a prosecution.
Vi tycker att åklagaren skall ha en självklar rätt att själv få bestämma om åtal skall väckas.

Användningsexempel för "natur" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishJa, jag är otålig till min natur, men jag tyckte bara att jag skulle nämna detta.
Yes, I am an impatient person by nature, but I just thought I would mention that.
SwedishI beslutet föreslås halvmesyrer, vilka till själva sin natur är otillräckliga.
The decision suggests half-measures, which are by their very nature insufficient.
SwedishVarje regel av inskränkande natur är i våra ögon en överflödig byråkratisk hämsko.
Any restrictive set of rules is a superfluous bureaucratic obstacle, in our eyes.
SwedishSom alla vet är flygtransporten fullkomligt strategisk till sin natur.
Mr President, as everyone knows, air transport is absolutely strategic in nature.
SwedishFörslaget till förordning innehåller nu ett avsnitt om natur och biologisk mångfald.
The draft regulation now includes a section relating to nature and biodiversity.
SwedishTillförlitlig information om den nuvarande irakiska regimens natur saknas inte.
There is no lack of reliable information on the nature of the present Iraqi regime.
SwedishNaturligtvis är utvecklingen inte alltid okomplicerad och enbart av positiv natur.
Of course, progress is not always straightforward with positive developments.
SwedishFörst och främst kommer det islamiska hotets natur inte riktigt till sin rätt.
First of all, the nature of the Islamic threat is insufficiently highlighted.
SwedishDet hör till ett experiments natur att resultatet inte kan förutsägas med säkerhet.
It is the nature of experiments that the results cannot be forecast with certainty.
SwedishJag gör det av rättmätiga skäl och på grund av betänkandets substantiella natur.
I am doing so in order to be fair and because I believe they are deserved.
SwedishDetta innesluter några smärre ändringar av rent språklig och formell natur.
This involves a number of minor changes of a purely formal and linguistic nature.
SwedishEU-beslut av gränsöverskridande natur kommer att hamna under det exekutiva organet.
EU decisions of a cross-border nature will fall under that implementing body.
SwedishDen har skapat produktionsförhållanden av extrem, pressande och artificiell natur.
It has created production conditions of an extreme, stressful and artificial nature.
SwedishKrisen i Kenya är djupgående och, enligt min åsikt, inte bara politisk till sin natur.
The crisis in Kenya is fundamental and in my view not merely political in nature.
SwedishDialog är en dubbelsidig process till sin själva natur, inte en ensidig process.
By its very nature, dialogue is a two-sided process, not a one-sided one.
SwedishSamtidigt utgör massturismen ett hot mot värdefulla natur- och kulturmiljöer.
At the same time, mass tourism threatens valuable natural and cultural environments.
SwedishPå det här sättet visualiseras verkligen gemenskapsinstitutionernas rätta natur.
Such participation reveals the true nature of the Community institutions.
SwedishSådan är människans natur, men jag menar att vi bör försöka övervinna detta.
That is only human nature, but I do think it is something we should overcome.
SwedishDet är följden av en fråga av mer allvarlig natur som vi måste diskutera med Turkiet.
It is a consequence of a more profound question which we must discuss with Turkey.
SwedishDet är ett specialiserat och detaljerat betänkande, men det ligger i ämnets natur.
It is a specialised, detailed report, but that is in the nature of the subject matter.

Synonymer (svenska) till "naturen":

naturen
Swedish

Synonymer (engelska) till "natural":

natural
naturalism
English
naturalization