SV

nationell {adjektiv}

volume_up
Folkhälsoområdet är nationellt, med nationell lagstiftningskompetens.
Public health is a national area, involving national legislative competence.
Det nationella centrumet fungerar som verkställande organ på nationell nivå.
The National Centre functions as an executive body at the national level.
Nationell suveränitet är något bra som främst tjänar medborgarnas säkerhet.
National sovereignty is to be welcomed, provided that it serves public security.

Användningsexempel för "nationell" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishNödvändiga rättsakter måste harmoniseras såväl på nationell nivå som inom byrån.
The necessary acts must be applied uniformly at both national and Agency level.
SwedishVi kan inte längre klara av dessa problem på nationell eller ens regional nivå.
We can no longer tackle these problems at the national or even regional levels.
SwedishDäremot anser jag att andra åtgärder bäst hör hemma på nationell eller lokal nivå.
However, I think that other measures belong more at the national or local level.
SwedishEnligt mitt synsätt måste nationell, regional och lokal reglering förbli möjlig.
In my opinion, national, regional or local rules must continue to be possible.
SwedishDet finns fortfarande grava brister både på gemenskapsnivå och på nationell nivå.
There are still considerable shortcomings, both at community and national levels.
SwedishIngen nationell författningsdomstol kan göra sig till herre över gemenskapsrätten.
No national constitutional court can set itself up as ruling over Community law.
SwedishVi skulle vilja att genomförandet på nationell nivå påskyndas och trappas upp.
We should like implementation at national level to be speeded up and stepped up.
SwedishDet är därför hög tid för beslutsamma åtgärder på både nationell nivå och EU-nivå.
It is, therefore, high time for determined action at both national and EU level.
SwedishDen här typen av bransch tål helt enkelt inte protektionism på nationell nivå.
This kind of industry will simply not tolerate protectionism on a national level.
Swedishnationell nivå är en euro nu värd endast hälften eller mindre i vissa länder.
At national level, the euro is now worth only half or less in some countries.
SwedishJag vill dock betona att även jag tycker att sjukvård är en nationell angelägenhet.
When doctors and nurses leave Eastern European States, healthcare suffers there.
SwedishNationell historia och kultur har färgat strafflagstiftningarna på olika sätt.
National history and culture have given different tinges to criminal law systems.
SwedishI och med nationalstatens ankomst har undervisningen blivit allt mer nationell.
With the advent of the national state, education became increasingly national.
SwedishJag hoppas att det blir jämförbart med det arbete som inletts på nationell nivå.
I hope that it will be comparable to the work undertaken at a national level.
SwedishDet är enligt min uppfattning också kärnan i en militär debatt på nationell nivå.
This is therefore the crux, I believe, of a military debate at national level.
SwedishEn central punkt för social sammanhållning är införandet av en nationell minimilön.
A key point for social cohesion is the introduction of a national minimum wage.
SwedishNär finansflödena är internationella kan tillsynen inte längre vara nationell.
When financial flows are international, supervision can no longer be national.
SwedishI stället för ökad centralism måste vi återföra subventionerna till nationell nivå.
Instead of more centralism, we need to move the subsidies back to national level.
SwedishVi anser att invandringspakten inte var tillfredsställande ur nationell synpunkt.
we believe that in the national interest the Immigration Pact was not satisfactory;
SwedishHälso- och sjukvård är en nationell behörighet men det finns kontaktpunkter med EU.
Healthcare is a national competence, but there are points of contact with Europe.

Synonymer (svenska) till "nationell":

nationell