"några" - Engelsk översättning

SV

"några" på engelska

EN
EN
EN
SV

några {adverb}

volume_up
några (även: ett fåtal)
Menar han med några hundradelar, några tiondelar eller några procentenheter?
Does this mean by a few hundredths, a few tenths or a few points?
Det var inte så att det var frågan om några få ruttna äpplen -- att några få fuskade mycket.
Now, it wasn't as if there was a few bad apples -- a few people cheated a lot.
Jag har några allmänna och några specifika kommentarer om planen.
I would like to make a few general and a few specific remarks regarding the plan.

Användningsexempel för "några" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishEnergipolitiken, precis som några har sagt, kräver både realism och solidaritet.
The energy policy, just as some have said, requires both realism and solidarity.
SwedishJag vill gratulera min kollega Gabriele Albertini och framföra några synpunkter.
I would like to congratulate my colleague Mr Albertini and make a few comments.
SwedishMen ni är säkert medveten om att vi knappt gör några framsteg alls i denna fråga.
However, you will be aware that we are making hardly any progress on this issue.
SwedishFör några veckor sedan debatterade vi betänkandet om avvecklingen av reaktorer.
A few weeks ago, we debated the report on the decommissioning of power reactors.
SwedishTyvärr innebär några av de ändringsförslag som lades fram förra veckan just det.
Unfortunately, a few amendment proposals submitted last week are doing just this.
SwedishVi har aldrig tagit några steg framåt utan att samtidigt ta några steg tillbaka.
There have never been forward steps that were not accompanied by backward ones.
SwedishKommissionen välkomnar betänkandet och stöder några av de ändringar som föreslås.
The Commission welcomes the report and supports some of the proposed amendments.
SwedishJag tänker i det här läget inte komma med några föreläsningar ur tysk synvinkel.
I do not want to give any lectures from a German point of view in this situation.
SwedishJag skall kort beröra några saker som vi grälade och hade stora diskussioner om.
I shall mention briefly some things we fought over and had great debates about.
SwedishOmröstningen kommer att äga rum i dag kl. 11.00, det vill säga om några minuter.
The vote will take place today, at 11 a.m., that is to say in a few minutes time.
SwedishJag vill bara säga några ord om två besynnerligheter i kammarens ändringsförslag.
I just want to say something about two peculiarities in this House’s amendments.
SwedishVi får inte under några omständigheter ta lätt på oberoende eller prisstabilitet.
We cannot go soft on independence or on price stability under any circumstances.
SwedishFör några veckor sedan besökte jag en av de största förbrukarna i min valkrets.
A couple of weeks ago I visited one of the largest consumers in my constituency.
SwedishDär fanns några enstaka fall av meningsskiljaktigheter, men var finns inte det?
There was the odd bit of discord here and there, but where does that not happen?
SwedishLåt mig visa några exempel. ~~~ Först på regler och kriget mot moralisk förmåga.
Let me just give you a few examples, first of rules and the war on moral skill.
SwedishNär du slår numret finns det några saker du bör tänka på för att faxa utan fel:
When dialing, here are a few things to keep in mind to make your fax successful:
SwedishJag vill göra några slutliga kommentarer om genomförandet av mitt ordförandeskap.
I would like to make some final remarks as regards the conduct of my presidency.
SwedishSå har du några andra färigheter...... eller du friger bara fångar på fängelser?
So do you have any other skills...... or do you just break people out of prisons?
SwedishMed några undantag är praktiskt taget alla fiskarter mer eller mindre utfiskade.
With some exceptions, practically all types of fish are subject to overfishing.
SwedishJag varnade för lockelsen med att tro att det inte gjordes några framsteg alls.
I warn against the temptation of thinking that no progress is being made at all.

Synonymer (svenska) till "några":

några
Swedish