"närmast" - Engelsk översättning

SV

"närmast" på engelska

SV närmast
volume_up
{adjektiv}

närmast (även: närmst)
Det finns absolut inget alternativ till närmast möjliga transatlantiska samarbete.
There is absolutely no alternative to the closest possible transatlantic cooperation.
Resolutionen om Haagkonferensen är den som ligger närmast i tiden.
The resolution on the conference in The Hague is that which is closest to us in time.
Det är lokala råd, lokala myndigheter, som står medborgarna närmast.
It is local councils, local authorities, that are closest to citizens.
närmast (även: följande, nästa, näst, nästkommande)
volume_up
next {adj.}
Till exempel hålls samråd om mänskliga rättigheter närmast i november.
For example, consultations on human rights are being held next in November.
Vi i vår grupp kommer att ägna oss åt detta under de närmast kommande månaderna.
We in our group will pursue this over the next few months.
Om Du skriver in ett icke-existerande nummer visas texten med det närmast lägre numret.
Entering a nonexistent number displays the text with the next number down.
närmast
Förslaget tar inte tillräckligt med hänsyn till behovet av resursallokering för kustsamhällena som befinner sig närmast fiskebestånden.
The motion does not adequately take into consideration the resource allocation needs of coastal communities situated proximate to fish stocks.

Användningsexempel för "närmast" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishNärmast kan hon delta i valen som kandidat och hon kan rösta i ett annat EU-land.
Citizens can mainly stand as candidates in elections and vote in another EU country.
SwedishMed en inflation på 20 % ter sig nämligen tillväxten på 7 % närmast blygsam.
With an inflation rate of 20 %, even growth rates of 7 % look somewhat modest.
SwedishVi måste samarbeta med dem som är närmast berörda: konsumenterna och näringslivet.
We have to join forces with those who have most involvement: consumers and industry.
SwedishEnligt min åsikt är detta närmast ett prov på mognaden hos EU:s utrikespolitik.
In my opinion, this is almost a test of the maturity of EU foreign policy.
SwedishJag har hittills betraktat fredsarbetet närmast från en politisk synvinkel.
I have, up till now, examined the peace work mainly from the political standpoint.
SwedishJag talar närmast om Tannerts betänkande.
Mr President, ladies and gentlemen, I will start with the report by Mr Tannert.
SwedishFörenta staterna bedriver en närmast osynlig lobbyverksamhet i parlamentet.
The United States maintains an almost invisible lobbying presence in the Parliament.
SwedishDet skulle närmast likna en varningstext av de slag som finns på cigarettpaket.
It would be more like the kind of warning you find on cigarette packets.
SwedishMen närmast siktar hon på att ta examen och få ett utvecklande jobb som jurist.
But her first goal is to get a degree and a challenging job as a lawyer.
SwedishJag syftar speciellt på situationen i Estland som ligger närmast Finland.
I am mainly alluding to the situation regarding Estonia, which is close to Finland.
SwedishVi får absolut inte utesluta tvångsalternativet men våld ligger inte närmast till hands.
We should certainly not exclude force, but violence is not the obvious choice.
SwedishDet verkar närmast som om ni befinner er i denna ställning i dag, och ni förtjänar det inte.
It rather looks as if you are in that position today, and you do not deserve it.
SwedishI debatten har närmast två frågor varit uppe, om vilka här ett par kommentarer.
The debate has mainly focused on two issues, on which I should like to make a few comments.
SwedishDetta är enligt min mening närmast skandalöst: var kommer Cyperns folk in i allt detta?
I find that rather shocking: where is the people of Cyprus in all of this?
SwedishDet som är viktigaste nu närmast är att euron införande den 1 januari blir lyckosamt.
Our immediate concern is the successful launch of the euro on 1 January.
SwedishDärför är det bra att vi närmast börjar med tredje land, som vi nu har föreslagit.
It is good, therefore, that we are starting with third countries first, as we have suggested.
SwedishDet är väl närmast patetiskt att det skall vara ett skandinaviskt land som gör det.
It is pretty pathetic that it is Members from a Scandinavian country who will be doing this.
SwedishMed denna bakgrund är det närmast absurt att bevaka debatten i dag.
Against that background, it is, if anything, absurd to attend today' s debate.
SwedishMålet är en närmast total styrning av den ekonomiska politiken på EU-nivå.
The objective is all but total control of economic policy at EU level.
SwedishMed denna bakgrund är det närmast absurt att bevaka debatten i dag.
Against that background, it is, if anything, absurd to attend today's debate.