"närmare" - Engelsk översättning

SV

"närmare" på engelska

EN

SV närmare
volume_up
{adjektiv}

närmare
volume_up
closer {adj.}
Amsterdamfördragets genomförande: konsekvenserna av ett närmare samarbete
Implementation of the Amsterdam Treaty: implications of closer cooperation
Låt oss föra Ungern närmare EU och EU närmare Ungern.
Let us make Hungary closer to Europe and Europe closer to Hungary.
Det andra skall föra partnerskapet närmare våra medborgares angelägenheter.
The second is to bring the partnership closer to our citizens ' concerns.

Användningsexempel för "närmare" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishSanningen är att närmare 24 000 statstjänstemän arbetar inom EU: s institutioner.
The truth is, that some 24 000 civil servants work in the European institutions.
SwedishSom ekonom och tidigare chef för centralbanken kan jag utveckla detta närmare.
As an economist and former Central Bank leader, I can elaborate on this subject.
SwedishDet hoppas jag i framtiden kunna utarbeta närmare tillsammans med kommissionen.
I hope to be able to work that out in future in consultation with the Commission.
SwedishHur skall vi organisera den demokratiska kontrollen och de närmare samarbetena?
How are we going to organise democratic control of these 'enhanced cooperations '?
SwedishFör kommissionen är fem beståndsdelar grundläggande för det närmare samarbetet.
For the Commission, there are five essential components of reinforced cooperation.
SwedishHur skall vi organisera den demokratiska kontrollen och de närmare samarbetena?
How are we going to organise democratic control of these 'enhanced cooperations' ?
SwedishJag uppmanar därför kommissionen och parlamentet att titta närmare på problemet.
I therefore call on the Commission and Parliament to look into this problem.
SwedishHar ni på senare tid tittat närmare på det och jag skulle gärna få ett svar på det?
Have you looked at this in the recent past; and would you please reply to this?
SwedishVid närmare påseende är det innehållsmässigt inte så mycket fel med förordningen.
In the final analysis there is not so much intrinsically wrong with the regulation.
SwedishJag anser att detta är ett mycket klokt förslag och vill gå närmare in på det.
I believe that this is a very sensible proposal and wish to make it more specific.
SwedishVi skall komma ihåg att dessa tragedier har kostat närmare 2 000 människor livet.
These disasters, let us not forget, took the lives of close on 2 000 people.
SwedishDet är hög tid att de berörda parlamentsutskotten ser närmare på denna fråga.
It is time that the relevant parliamentary committees looked into this matter.
SwedishAtt denna tanke kommer av ett felaktigt antagande behöver inte förklaras närmare.
The fact that this idea is based on an incorrect assumption is self-evident.
SwedishOm jag förstått det rätt ska kommissionen titta närmare på situationen i Tyskland.
I understand that the Commission is to investigate the situation in Germany.
SwedishJag behöver inte gå in närmare på detta eftersom Reimer Böge redan har nämnt det.
I do not need to elaborate on this, as Mr Böge has already talked about it.
SwedishMan har ännu inte fastställt några konkreta prioriteringar eller närmare bestämmelser.
No practical priorities have yet been set or more specific provisions laid down.
SwedishVi har ett förfarande och det är att vi nu bör fortsätta med en närmare utfrågning.
We have a procedure and that is that we should proceed now to questioning in depth.
SwedishVi behöver undersöka närmare hur olika system inverkar på den inre marknaden.
We need to examine more closely how various systems affect the single market.
SwedishLikaså måste öppenheten förbättras, och närmare bestämt öppenheten för folket.
Transparency, too, must also be improved, especially transparency for the population.
SwedishÖver hela världen knyts vi allt närmare varandra och vi blir mer beroende av varandra.
Worldwide, we are becoming increasingly connected and dependent on one another.