"närmar sig" - Engelsk översättning

SV

"närmar sig" på engelska

SV närmar sig
volume_up
{gerundium}

närmar sig
volume_up
coming up {gerun.}
Det är en oerhört aktuell fråga, särskilt med tanke på att OS närmar sig.
This is an exceptionally live issue, particularly with the Olympic Games coming up.
OS närmar sig och är ett bra tillfälle för Kina att visa prov på verklig reformvilja.
The Olympic Games are coming up, and they give China good reason to furnish proof of genuine reforming zeal.
Vi står nu inför en rätt avgörande period i Kenya, med val som snabbt närmar sig.
Madam President, we are now at a rather crucial stage in Kenya, with elections coming up very fast on the horizon.

Liknande översättningar för "närmar sig" på engelska

närmar verb
English
närma verb
sig pronomen

Användningsexempel för "närmar sig" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishJag hoppas att den närmar sig 50 procent innan jag avgår som statschef i Senegal.
I hope to get it close to 50% before I leave office as Senegal’s Head of State.
SwedishKan rådet rapportera om förhandlingarna i Köpenhamn som nu närmar sig slutskedet?
Can the Council give an update on the negotiations nearing conclusion in Copenhagen?
SwedishHan står inför faran med ett Iran som alltmer närmar sig att bli en kärnvapenmakt.
He faces the danger of an Iran which is coming ever closer to being a nuclear power.
SwedishVi kan hoppas på att Förenta staterna närmar sig oss, men vi skall inte lita på det.
We can only hope that the US aligns itself more with us, but we cannot rely on it.
SwedishDet skulle vara att gå över en gräns som vi verkligen avråder från att man närmar sig.
We would then cross a line which we would certainly advise against approaching.
SwedishNär nu tidsfristen närmar sig, finner vi att glaset är både halvfullt och halvtomt.
As the deadline approaches, we find that the glass is both half full and half empty.
SwedishHerr ordförande, juldagarna närmar sig, politisk stiltje och mediastiltje.
Mr President, Christmas is approaching, political and media life will quieten down.
SwedishJag tror att förändringens tid oundvikligen närmar sig, och det vet de om.
I think that the time of change is inevitably approaching, and they know it.
SwedishKroatien närmar sig nu mållinjen efter fyra års intensiva anslutningsförhandlingar.
Croatia is nearing the finishing line after four years of intense accession negotiations.
SwedishBetänkandet närmar sig dessa problem på ett i grund och botten felaktigt sätt.
This report approaches those problems in fundamentally the wrong way.
SwedishDagens siffra för antalet transaktioner per år närmar sig 20 miljoner.
The current figure for transactions during a year is now reaching 20 million.
SwedishI dag när den nya tidsfristen närmar sig är situationen helt annorlunda.
Today, as the new deadline approaches the situation is radically different.
SwedishDet gläder mig att han likväl närmar sig parlamentet på en rad områden.
I am pleased that he is nevertheless moving towards Parliament in a number of areas.
SwedishÄven detta har reglerats så att det närmar sig praxis och medborgarna.
The amendments have also made this provision more practicable and realistic.
SwedishMan vet alltid vad hon står för, och man vet också att hon närmar sig andra.
With her, you always know what she stands for and you also know that she approaches others.
SwedishVi hoppas att författningen kommer att antas, och valet närmar sig.
The Constitution will, we hope, be adopted, and the elections are approaching.
SwedishSysselsättningen ligger på 66 procent och närmar sig målet i Lissabonstrategin på 70 procent.
The employment rate stands at 66%, getting close to the Lisbon target of 70%.
SwedishArbetet med regeringskonferensen närmar sig sitt slut.
Mr President, the proceedings of the Intergovernmental Conference are coming to an end.
SwedishKejsare, det verkar som om stationens fusionsreaktorer närmar sig kritisk massa.
It seems the station's power plant is approaching critical mass.
SwedishNär nästa utvidgningsomgång nu närmar sig så måste gemenskapens finanser vara beredda.
As the next round of enlargement approaches, the Community's finances have to be prepared.