"närmande" - Engelsk översättning

SV

"närmande" på engelska

volume_up
närmande {enb. plur.}

SV närmande
volume_up
{neutrum}

närmande (även: sätt, metod, inställning, tillträde)
volume_up
approach {substantiv}
Jag vill betona medlemsstaternas mycket konstruktiva närmande.
I want to underline the very constructive approach taken by the new Member States.
Det står klart att vi behöver ett mångfacetterat närmande som innefattar alla relevanta aktörer.
It is clear that we need a multi-disciplinary approach involving all the relevant actors.
I det avseendet har vi med rätta varit kritiska mot ett gradvis närmande, oriktigt eftersökt.
In that respect we have been rightly critical of a piecemeal approach, improperly researched.
närmande (även: närhet)
volume_up
approximation {substantiv}
Av flera anledningar stöder jag bestämt Turkiets fortsatta närmande till EU.
I strongly support, for many reasons, the continuing process of Turkey's approximation to the EU.
Man talar också om ett närmande i skatte- och socialpolitiken, fler beslut med kvalificerad majoritet och en stärkt kommission.
The report speaks of approximation of fiscal and social policy, more qualified majority voting and a stronger Commission.
Den söker en utveckling för regionerna, ett närmande, en konvergens, sammanhållningen av länder och regioner på någon slags nivå.
It is striving for regional development, approximation, convergence, and the cohesion of countries and regions at some particular level.
närmande (även: förskott, förslag, erbjudande, anbud)
volume_up
advance {substantiv}
Enligt min mening skulle ett närmande till EU kunna hjälpa Tunisien att komplettera de sociala framstegen med vissa ytterst viktiga politiska framsteg.
In my opinion, a rapprochement with the EU could help Tunisia to supplement the social progress made with some extremely important political advances.
Jag uppskattar också att Kroatien självt har bestämt takten i sitt närmande till EU, eftersom reglerna för medlemskap är öppna och välkända.
I also appreciate that the speed at which Croatia is advancing towards the EU is set by Croatia itself, as the rules for membership are transparent and well known.

Användningsexempel för "närmande" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishJag tror faktiskt att det i någon mån har skett ett närmande under detta år.
I, however, feel that, this year, some small degree of rapprochement was achieved.
SwedishJag är förvissad om att ni kom hit i en uppriktig strävan efter ett närmande.
I welcome the package of measures that you have put before this House today.
SwedishEnligt min åsikt måste EU verkligen stödja Ryssland i landets närmande till WTO.
And certainly the European Union, I think, must support Russia in its movement towards the WTO.
SwedishVår östutvidgning var lyckosam och präglad av ömsesidigt närmande och förhandlande.
Our expansion into the east was successful and marked by mutual agreements and negotiations.
SwedishÖmsesidigt närmande på bekostnad av fisket, kan man också kalla det.
That is what is also called meeting each other halfway at the expense of fisheries.
SwedishOlyckligtvis har politiken för ett närmande till regimen inte fungerat.
Unfortunately, the policy of rapprochement with the regime has not worked.
SwedishUtöver dessa ytliga steg behöver Minsk erbjuda ännu mer för ett riktigt närmande.
Beyond these superficial steps, Minsk needs to offer still more in the way of a true rapprochement.
SwedishJag är förvissad om att ni kom hit i en uppriktig strävan efter ett närmande.
I believe you come here in a genuine search for rapprochement.
SwedishDet betänkande som nu debatteras utgör ett viktigt närmande till toppmötet i Luxemburg.
The report we are now discussing is an important source of assistance for the Luxembourg Summit.
SwedishEtt närmande kan också främja en förändring i båda delarna av ön.
Over the last few decades events have separated the island politically and economically.
SwedishEtt närmande kan också främja en förändring i båda delarna av ön.
This rapprochement can also support change in both parts of the island.
SwedishJag röstade även för betänkandet om Ungerns närmande till Europa.
I voted for the report on the state of accession negotiations between Europe and Hungary.
SwedishFörslaget utgör således bara den första etappen i detta närmande.
This proposal is thus just the first stage towards such harmonisation.
SwedishFöre detta jugoslaviska republiken Makedoniens närmande till Europa bör stödjas.
Closer ties between the former Yugoslav Republic of Macedonia and the European Union must be given support.
SwedishVi vill inte ha politiska sanktioner; vi vill ha ett förnyat närmande mellan Vitryssland och EU.
We do not want political sanctions, we want a rapprochement of Belarus and the European Union.
SwedishDet ligger i våra händer att underlätta detta närmande och öka institutionernas trovärdighet.
It is for us to work to promote such closeness and credibility.
SwedishFöljande fråga uppstår då: kan ett närmande till EU öka denna frihet eller inte?
The following question then arises: could a rapprochement with the European Union increase this freedom or not?
SwedishDärför är det vi planerar, som sagts, ett närmande i två etapper.
Therefore, as has been pointed out, what we are proposing is a two-stage process of harmonisation.
Swedish. – Vi stödjer ett närmande av Kroatien, Serbien-Montenegro, Bosnien-Hercegovina, Makedonien och Albanien till EU.
In that way, we will meet the prime objective, which is the future of fisheries.
SwedishHan nämnde USA, Medelhavsområdet och till och med behovet av närmande mellan olika religioner.
He mentioned the need for rapprochement with the USA, the Mediterranean area and even between religions.