"näringsverksamhet" - Engelsk översättning

SV

"näringsverksamhet" på engelska

SV näringsverksamhet
volume_up
{utrum}

1. allmänt

näringsverksamhet

2. näringsliv

näringsverksamhet
Vi talar om en konsolidering av den finansiella sektorn, konsolidering av näringsverksamhet, till och med konsolidering av hotellkedjor.
We are talking about the consolidation of the financial sector, the consolidation of economic activity, even the consolidation of hotel chains.
De har fritt kunnat utöva näringsverksamhet, haft rätt att bo i Nepal och fram till för kort tid sedan har de också haft visst politiskt utrymme att sinsemellan debattera Tibets framtid.
They have enjoyed freedom of economic activity, the right to reside in Nepal and, until recently, also some political space to debate the future of Tibet amongst themselves.
Jordbruket är dock också en viktig näringsverksamhet i landsbygdsområden och har en stor tillväxtpotential eftersom den europeiska produktionen långt ifrån garanterar våra behov.
However, agriculture is also an important economic activity in rural areas, with great potential for growth, since European production is a long way from guaranteeing our needs.

Synonymer (svenska) till "näringsverksamhet":

näringsverksamhet
Swedish

Användningsexempel för "näringsverksamhet" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishEn enskild näringsverksamhet upphör när dess ägare tar över verksamhetens tillgångar.
A sole trader ceases business when its owner takes over the assets of the business.
SwedishMaka/make eller sambo med gemensamt barn kan driva enskild näringsverksamhet tillsammans.
Spouses or couples with children can run sole trader businesses together.
SwedishOrsakerna är komplexa och hänger främst samman med bristen på riskkapital till näringsverksamhet.
The reasons are complex and relate mainly to the lack of business risk capital.
SwedishEnskild näringsverksamhet kan passa dig som ensam ska starta ett företag.
Operating as a sole trader may be right for you if you want to start a business on your own.
SwedishMedina förebrådde mig för att vi har för mycket näringsverksamhet...
Mr Medina Ortega complained that we have too many economic activities...
SwedishKan idén om en skatt på näringsverksamhet, som skulle kunna samordnas av tillsynsorgan, vara givande?
Might the idea of a levy on businesses, which would be coordinated by regulatory bodies, be worthwhile?
SwedishVinodling betyder näringsverksamhet, inkomster och arbetstillfällen.
Viniculture means business, income and jobs.
SwedishEn enskild näringsverksamhet ägs alltid av en person.
A sole trader business is always owned by one person.
SwedishJordbruk bör jämställas med andra former av näringsverksamhet och konkurrera på en fri marknad.
Agriculture ought to be placed on an equal footing with other branches of the food industry and compete in a free market.
SwedishInnehållet (inkråmet) i en enskild näringsverksamhet eller ett handelsbolag kan överlåtas till en köpare.
The content (assets and liabilities) of a sole trader business or a partnership can be transferred to a purchaser.
SwedishOm det finns ett praktiskt problem med att bedriva gränsöverskridande näringsverksamhet så kräver detta en praktisk lösning.
If there is a practical problem with doing business across borders, it needs a practical solution.
SwedishDet bör finnas ett strikt eller objektivt ansvar för miljökatastrofer som resulterar ur näringsverksamhet.
We should have strict or objective liability for forms of environmental destruction resulting from commercial activity.
SwedishVinodlingen i Slovakien har en lång historia, och det har alltid varit, och är fortfarande i dag, en svår näringsverksamhet.
Wine-growing in Slovakia has a long history and it has always been, and still is today, a difficult business.
SwedishHasardspel och vadslagning är inte som vilken annan näringsverksamhet som helst, vilket en del här i parlamentet anser.
The operation of gambling and betting is not the same as other economic activities, as some in this House believe.
SwedishDessutom upphävs enligt förslaget skillnaden mellan forskning och näringsverksamhet som var föga ändamålsenlig i praktiken.
The proposal also abolishes the distinction between research and trade, which was not very useful in practice.
SwedishNäringsförbud innebär att man inte får driva näringsverksamhet eller fungera som styrelseledamot eller bolagsman.
A trading prohibition means you cannot run a business activity or act as a member of the board or as a partner of a company.
SwedishEnskild näringsverksamhet är en företagsform där det inte finns någon klar gräns mellan dig som ägare och företaget.
A sole trading company is a type of company in which there is no clear division between you as an owner and the company itself.
SwedishDetta gör det totalt sett lättare och effektivare att bedriva näringsverksamhet i Östersjön, eftersom samma regler gäller.
That will simplify fisheries management in the Baltic as a whole and make it more efficient, because the same set of rules will apply.
SwedishVi står inför några punktåtgärder som syftar till att stödja en näringsverksamhet, små näringar, som annars inte skulle överleva.
What we have here are one-off measures intended to support industries and small-scale activities which would otherwise not survive.
SwedishDärför röstade jag för de ändringsförslag som, med rätta, syftar till att öka rättssäkerheten för människor som ägnar sig åt näringsverksamhet.
That is why I voted in favour of the amendments that, quite rightly, aim to strengthen the legal security of people involved in business activity.