"näringsvärde" - Engelsk översättning

SV

"näringsvärde" på engelska

SV näringsvärde
volume_up
{neutrum}

näringsvärde
volume_up
nutritive value {substantiv}

Användningsexempel för "näringsvärde" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishMan förlänger hållbarheten på livsmedlen på bekostnad av deras näringsvärde.
Foodstuffs are therefore made to last longer at the expense of their nutritional value.
SwedishDessutom är jag mot den obligatoriska märkningen med näringsvärde av vin och spritdrycker.
What is more, I am opposed to mandatory nutritional labelling for wines and spirits.
SwedishVi vill veta varifrån de kommer och hur de tillverkades, samt matens näringsvärde.
We want to know where they come from and how they were made, and the nutritional values of food.
SwedishVi måste tänka på att livsmedlen har ett högt näringsvärde och även är lätta att använda.
We need to look at high nutritional value and also simplicity of use.
SwedishProfilerna är överflödiga eftersom de nya bestämmelserna kräver att näringsvärde ändå anges.
These profiles are superfluous because the new regulation labels nutritional values in any case.
SwedishFiskeresurserna är en viktig och till sitt näringsvärde värdefull näringskälla.
Fish is an important and nutritious food source.
SwedishDet är välkänt att dessa ämnen saknar näringsvärde och att naturliga aromer kan ersätta dem.
It is quite well known that these products have no dietary value, and there are natural flavourings available.
SwedishDe har inget näringsvärde, ökar halten ”dåligt kolesterol” och medför större risk för hjärtattack.
They have no nutritional value, boost levels of ‘bad cholesterol’ and increase the risk of heart attacks.
SwedishJag är övertygad om att vi måste fokusera mer på användbarheten när vi anger näringsvärde för livsmedel.
I firmly believe that we must focus on meaningfulness when indicating the nutritional value of foods.
SwedishDärför borde vi inte här ta upp alla de områden som går utöver detta - kvalitet, näringsvärde osv.
For this reason we should not include in this regulation extraneous issues such as quality, nutritional value and so on.
SwedishBara om de känner till hur ett livsmedel är sammansatt och dess näringsvärde kan de fatta välgrundade köpbeslut.
Only if they have information on the composition and nutritional value of foods can they make an informed purchasing decision.
SwedishDet får inte finnas någon risk för konsumenterna, de får inte vilseledas, och nya livsmedel får inte ha ett sämre näringsvärde.
There must be no risks for consumers, they must not be misled, and novel foods must not have a lower nutritional value.
SwedishFöljaktligen föreslår jag att det enda näringsvärde som ska anges är antalet kilokalorier per 100 gram eller 100 milliliter.
Consequently, I am proposing that the only nutritional value stated is the number of kilocalories per 100 grams or 100 millilitres.
SwedishInom EU avser de flesta kraven livsmedelshygien och säkerhet, hälsa och näringsvärde, samt vissa sociala krav.
In the European Union, the majority of aspects relate to food hygiene and safety, health and nutritional value, as well as certain social requirements.
SwedishEnzymer kan förbättra matens struktur, utseende och näringsvärde och användas som alternativ till kemikaliebaserad teknik.
Enzymes can improve the texture, the appearance and the nutritional value of food, and can be used as alternatives to chemical-based technology.
SwedishDessa svampar, t.ex. shitakisvamp, har ett högt näringsvärde och ger ett mycket högre kilopris på marknaden än vad kaffe gör.
These mushrooms, for example shitaki mushrooms, are of high nutritional value and produce a much higher price per kilo on the market than coffee does.
SwedishVåra ministrar betonade betydelsen av att uppmuntra mjölkkonsumtion på grund av dess höga näringsvärde, bl.a. för barn och ungdomar.
Our Ministers had stressed the importance of encouraging milk consumption because of its high nutritional value, especially for children and young people.
SwedishHan tror att han köper färsk frukt, men det är inte alls någon färsk frukt, utan det har samma näringsvärde som frusen eller konserverad frukt.
Consumers think they are buying fresh fruit, but it is not fresh fruit at all - it has the same nutritional value as deep-frozen or bottled fruit.
SwedishJag vill betona att konsumenter måste få klar och tydlig information om en produkts näringsvärde, men sedan måste de ta sina egna beslut.
I would like to emphasise that consumers must get clear and transparent information on the nutritional value of a product, but must then make their own decisions.
SwedishEtt livsmedel bör endast få marknadsföras om det inte vilseleder konsumenterna, är helt säkert och produktens näringsvärde inte har försämrats.
I believe that a food product should only be marketed when it does not mislead the consumer, it is completely safe and the nutritional value of the product has not been impaired.