"när" - Engelsk översättning

SV

"när" på engelska

EN
EN
EN
SV

när {konjunktion}

volume_up
när (även: som, eftersom, medan, fastän)
. – När det gäller förordningen röstade jag för att behålla en tudelad rättslig grund.
   .As regards the regulation, I voted in favour of keeping a dual legal base.
när (även: som, att, om, för att, , eftersom, så att)
När det handlar om flyktingar finns det andra åtgärder än när det handlar om fördrivna.
When it comes to refugees, the measures should be different to those for displaced persons.
Därför spelar pensionsfonder en allt viktigare roll när riskkapitalet fördelas.
This means that pension funds are playing an ever-greater role in providing risk capital.
När Amerika accelererar, när ett återuppvaknat Asien drar på i omkörningsfilen, sackar Europa efter.
It must also continue to express its criticism of the conduct of elections in that country.

Användningsexempel för "när" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishMontenegro måste uppvisa goda resultat när det gäller genomförande och reformer.
Montenegro needs to build a solid track record of implementation and of reforms.
SwedishILO är vår globala aktör när det handlar om lagstiftning på internationell nivå.
The ILO is our global player when it comes to regulation at international level.
SwedishEn del kanske har invändningar när det gäller kandidaternas relativa höga ålder.
On considering these nominees, some might object to their relatively high ages.
SwedishNär rapporten offentliggjordes var det nästan som om kommissionen hade lyckats.
When the report was published, it was almost as if the Commission had triumphed.
SwedishDärför finns bara ett alternativ när det gäller subventioner - att avskaffa dem.
Hence there is only one choice as far as subsidies are concerned: abolish them.
SwedishSlutligen anser jag att kommissionen gjorde rätt när de lade fram detta förslag.
Finally, I believe that the Commission has done well in presenting this proposal.
SwedishDetta kommer vi dock att få reda på när det första mötet har hållits den 7 maj.
But we will be able to tell that when this first meeting has been held on 7 May.
SwedishDetta är till exempel fallet när det gäller Mexiko och länderna i Centralamerika.
This is the case, for example, with Mexico and the countries of Central America.
SwedishNi har fel om ni tror att våra problem kommer att försvinna när krisen är över.
If you believe that our problems will pass with the current crisis, think again.
SwedishDe kommer att finnas tillgängliga för er så att ni kan granska dem när som helst.
They will be available to you, and you will be able to inspect them at any time.
SwedishEU måste bli en allt starkare drivkraft när det gäller att skapa fred i världen.
The EU must increasingly come to be the principal driver in building world peace.
SwedishVi måste därför uppmuntra stater, regioner och städer att samarbeta när så krävs.
We must therefore encourage states, regions and towns to cooperate as necessary.
SwedishDet är helt rätt att vara kompromisslös när det gäller vissa viktiga principer.
It is quite right to be unbending when it comes to certain important principles.
SwedishEU har ett imageproblem när det gäller sättet att sköta skattebetalarnas pengar.
The EU has an image problem when it comes to how it administers taxpayers' money.
SwedishDet är något som är viktigt att beakta när hälsostrategin är under övervägande.
It is essential to take this fact into account when considering health strategy.
SwedishNär en brand börjar i en skog slutar den först när hela skogen har brunnit ned.
When fire enters a forest, it stops only when the entire forest has burned down.
SwedishEurocontrol har visat sig otillräckligt, när det gäller att hantera flygtrafiken.
Eurocontrol has proven to be inadequate as a mechanism for managing air traffic.
SwedishNär det gäller avlägsnande av uppgifter handlar det om en åtgärd av sunt förnuft.
When it comes to erasing personal data, it is just a question of being sensible.
SwedishNär du slår numret finns det några saker du bör tänka på för att faxa utan fel:
When dialing, here are a few things to keep in mind to make your fax successful:
SwedishNär direktivet lades fram för två år sedan hade ingen kostnadsbedömning bifogats.
When it came forward two years ago there was no cost impact assessment attached.

Synonymer (svenska) till "nära":

nära