SV

myndighet {utrum}

volume_up
1. allmänt
Denna myndighet ansvarar för att övervaka den framtida koncessionsinnehavaren.
This is the authority responsible for supervising the future concessionaire.
Europol är varken en rättslig myndighet eller en dataskyddsmyndighet.
Europol is neither a judicial authority nor a data protection authority.
    En oberoende myndighet skall kontrollera att dessa regler efterlevs.
Compliance with these rules shall be subject to control by an independent authority.
Energimyndigheten är den nationella myndighet som ansvarar för energipolitiska frågor.
Swedish Energy Agency is the national authority for energy policy issues.
Principen är att det skall finnas en europeisk myndighet som samordnar alla åtgärder.
The principle is that of a European agency that coordinates all operations.
Men det är just mot detta mål som inrättandet av denna myndighet omärkligt för oss.
However, the creation of that agency is imperceptibly guiding us in that very direction.
Kommissionen vill att de egyptiska myndigheterna så snart som möjligt ska genomföra de åtgärder som föreskrivs i projektet.
As we debate the issue in this House, we would be wise to consider not only the causes of the conflict but also the sources of the arms used in Sudan.
Först och främst budgetdisciplinen, och de två budgetansvariga myndigheterna har under de senaste budgetåren visat att de fäster en stor vikt vid den.
First of all, there is budgetary discipline, to which the two arms of the budgetary authority have attached considerable importance in recent years.
Detta gör det möjligt att skapa regionala partnerskap mellan forskningsinstitutioner, myndigheter och företag, för att på ett kraftfullt sätt stimulera regional utveckling.
This makes it possible to build regional partnerships between research institutions, the public authorities and enterprises, so giving a powerful shot in the arm to regional development.
Och eftersom det inte är fallet och det inte, om jag så får säga, finns någon statlig myndighet med polisrättigheter, är vi tillbaka till problemet med sanktioner.
And as soon as this ceases to be the case and that there is no, if I may say so, State authority in command of a police force, you come back to the problem of sanctions.
myndighet (även: statligt organ)
Konsumentverket är en statlig myndighet med uppgift att tillvarata konsumenternas intressen.
The Swedish Consumer Agency (Konsumentverket) is a government body tasked with safeguarding consumers' interests.
2. juridik
Den ger en rent administrativ myndighet den skandalösa befogenheten att åtala och att vidta sanktionsåtgärder.
It gives to a purely administrative authority the outrageous power to prosecute and impose penalties.
Enligt artikel 14.3 i det direktivet kan endast en domstol eller en administrativ myndighet kräva att en specifik tjänsteleverantör avbryter eller förhindrar en speciell rättsstridig verksamhet.
According to Article 14.3 of that directive, it is only a court or an administrative authority that can require a given service provider to terminate or prevent a specific infringing activity.
Enligt artikel 14.3 i det direktivet kan endast en domstol eller en administrativ myndighet kräva att en specifik tjänsteleverantör avbryter eller förhindrar en speciell rättsstridig verksamhet.
According to Article 14.3 of that directive, it is only a court or an administrative authority that can require a given service provider to terminate or prevent a specific infringing activity.

Användningsexempel för "myndighet" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDet får inte vara så att utslaget beror på vilken myndighet som beslutar om det.
Judgments must not be allowed to vary according to the authority making it.
SwedishVi har en gemensam valuta, men ingen riktig myndighet för den ekonomiska politiken.
It has a single currency but it does not have a genuine economic policy authority.
SwedishDenna myndighet ansvarar för att övervaka den framtida koncessionsinnehavaren.
This is the authority responsible for supervising the future concessionaire.
SwedishVi eftersträvar inte att beröva medlemsstaterna denna myndighet, denna behörighet.
We do not seek to take away this authority, this competence, from the Member States.
SwedishSverige har ingen central myndighet för att samla in statistiska uppgifter.
Sweden does not have a central authority for gathering statistical information.
SwedishJag tycker det verkar önskvärt att en sådan myndighet är centralt placerad.
It seems to me desirable for an authority of this type to be centrally located.
SwedishJag har arbetat för en lokal myndighet, så jag vet vad faktiska problem innebär.
I have worked for a local authority, so I know what the real problems are.
SwedishJag avråder dock från att inrätta en ny myndighet för att hantera dessa frågor.
I would, however, advise against creating a new authority to deal with these questions.
SwedishDetta informationssystem skall ha en ansvarig myndighet för att skydda personuppgifter.
This system provides for an authority responsible for protecting personal data.
SwedishAlternativet kommer under de närmaste veckorna att prövas av ansvarig myndighet.
This alternative is currently being examined by the competent authorities in Luxembourg.
SwedishVår myndighet kan inte etableras på bekostnad av de andra institutionerna.
Our authority cannot be established at the expense of the other institutions.
SwedishVilken tidsplan beräknas gälla för inrättandet av en myndighet av detta slag?
What is an appropriate timetable for setting up an authority of this kind?
SwedishKan en lokal myndighet legitimt besluta att bistå med en subvention i speciella fall?
Can a local authority legitimately decide to assist with a subsidy in special cases?
SwedishOch ja, fru Sommer, vi ville och vi vill ha en oberoende myndighet för livsmedelssäkerhet.
And yes, Mrs Sommer, we wanted and we want an independent Food Safety Authority.
SwedishPrincipen är att det skall finnas en europeisk myndighet som samordnar alla åtgärder.
The principle is that of a European agency that coordinates all operations.
SwedishDet skulle därmed vara en professionell myndighet som gjorde detta på alleuropeisk nivå.
It would be a professional authority that would do this at pan-European level.
SwedishDet är därför det är viktigt att inrätta en myndighet för yttre förbindelser.
Second, it must also be remembered that 22 countries remain outside the European Union.
SwedishVi har röstat om en text som talade om en oberoende rättslig myndighet.
We have indeed voted on a draft which spoke of an independent judicial authority.
SwedishDet konsumentpolitiska befrielseslaget kommer inte att ske i och med denna nya myndighet.
This new authority will not strike a blow for freedom in terms of consumer policy.
SwedishMen det är just mot detta mål som inrättandet av denna myndighet omärkligt för oss.
However, the creation of that agency is imperceptibly guiding us in that very direction.

Synonymer (svenska) till "myndighet":

myndighet
Swedish