"myndighet" - Engelsk översättning

SV

"myndighet" på engelska

SV myndighet
volume_up
{utrum}

1. allmänt

myndighet (även: anseende, nämnd, auktoritet, befogenhet)
volume_up
authority {substantiv}
Denna myndighet ansvarar för att övervaka den framtida koncessionsinnehavaren.
This is the authority responsible for supervising the future concessionaire.
Europol är varken en rättslig myndighet eller en dataskyddsmyndighet.
Europol is neither a judicial authority nor a data protection authority.
    En oberoende myndighet skall kontrollera att dessa regler efterlevs.
Compliance with these rules shall be subject to control by an independent authority.
myndighet (även: agentur, verksamhet, byrå, förrättning)
volume_up
agency {substantiv}
Energimyndigheten är den nationella myndighet som ansvarar för energipolitiska frågor.
Swedish Energy Agency is the national authority for energy policy issues.
Principen är att det skall finnas en europeisk myndighet som samordnar alla åtgärder.
The principle is that of a European agency that coordinates all operations.
Men det är just mot detta mål som inrättandet av denna myndighet omärkligt för oss.
However, the creation of that agency is imperceptibly guiding us in that very direction.
myndighet (även: gren, makt, vapen, arm)
volume_up
arm {substantiv}
Kommissionen vill att de egyptiska myndigheterna så snart som möjligt ska genomföra de åtgärder som föreskrivs i projektet.
As we debate the issue in this House, we would be wise to consider not only the causes of the conflict but also the sources of the arms used in Sudan.
Först och främst budgetdisciplinen, och de två budgetansvariga myndigheterna har under de senaste budgetåren visat att de fäster en stor vikt vid den.
First of all, there is budgetary discipline, to which the two arms of the budgetary authority have attached considerable importance in recent years.
Detta gör det möjligt att skapa regionala partnerskap mellan forskningsinstitutioner, myndigheter och företag, för att på ett kraftfullt sätt stimulera regional utveckling.
This makes it possible to build regional partnerships between research institutions, the public authorities and enterprises, so giving a powerful shot in the arm to regional development.
myndighet (även: bud, kontroll, befallning, disposition)
volume_up
command {substantiv}
Och eftersom det inte är fallet och det inte, om jag så får säga, finns någon statlig myndighet med polisrättigheter, är vi tillbaka till problemet med sanktioner.
And as soon as this ceases to be the case and that there is no, if I may say so, State authority in command of a police force, you come back to the problem of sanctions.
myndighet (även: statligt organ)
volume_up
government body {substantiv}
Konsumentverket är en statlig myndighet med uppgift att tillvarata konsumenternas intressen.
The Swedish Consumer Agency (Konsumentverket) is a government body tasked with safeguarding consumers' interests.

2. juridik

myndighet
Den ger en rent administrativ myndighet den skandalösa befogenheten att åtala och att vidta sanktionsåtgärder.
It gives to a purely administrative authority the outrageous power to prosecute and impose penalties.
Enligt artikel 14.3 i det direktivet kan endast en domstol eller en administrativ myndighet kräva att en specifik tjänsteleverantör avbryter eller förhindrar en speciell rättsstridig verksamhet.
According to Article 14.3 of that directive, it is only a court or an administrative authority that can require a given service provider to terminate or prevent a specific infringing activity.
Enligt artikel 14.3 i det direktivet kan endast en domstol eller en administrativ myndighet kräva att en specifik tjänsteleverantör avbryter eller förhindrar en speciell rättsstridig verksamhet.
According to Article 14.3 of that directive, it is only a court or an administrative authority that can require a given service provider to terminate or prevent a specific infringing activity.

Synonymer (svenska) till "myndighet":

myndighet
Swedish

Användningsexempel för "myndighet" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishAlternativet kommer under de närmaste veckorna att prövas av ansvarig myndighet.
This alternative is currently being examined by the competent authorities in Luxembourg.
SwedishDet är därför det är viktigt att inrätta en myndighet för yttre förbindelser.
Second, it must also be remembered that 22 countries remain outside the European Union.
SwedishVilken roll kommer inom kort den myndighet för livsmedel som ni skall inrätta att spela?
What, also, will be the role of the food authorities which you are about to set up?
SwedishOegentligheter i samband med intygen anmäls till ansvarig myndighet.
Any irregularities in certification are reported to the appropriate authorities.
SwedishSamtliga misstänkta transaktioner skall anmälas till ansvarig myndighet.
All suspicious transactions must be reported to the relevant authorities.
SwedishSlutligen behöver vi en oberoende europeisk myndighet för livsmedelskontroller.
It is high time we had an independent European food inspectorate.
SwedishDen är EU:s verkställande myndighet och tar även initiativ till lagstiftning.
As well as being the European executive, it initiates legislation.
SwedishNu är det fortfarande för osäkert vilken myndighet som är ansvarig för vad.
It is too precarious at this stage to carve up responsibilities among different authorities.
SwedishVarje land har en skogsvårdslag och en myndighet för skogssektorn.
Each country has a forestry policy and authorities for the Forestry Industry.
SwedishAllt detta medför alltså att rollen för den myndighet vi diskuterar blir begränsad.
So all this restricts the role of the service under discussion.
SwedishOfta upplevs dessa organisationer som närmare och kanske lättare att ta kontakt med än en myndighet.
Often these organisations seem closer and easier to contact than the authorities.
SwedishVi kan inte, inte heller som myndighet, sänka oss till samma nivå som de förbrytare som vi straffar.
We, as government, cannot afford to stoop to the level of the criminals we punish.
Swedishfå hjälp att lösa ett problem med en myndighet om mina EU-rättigheter (svar inom tio veckor)
to get help in getting my rights recognised by a national administration (within 10 weeks)
SwedishVi skall inte ha en gemensam europeisk straffrätt eller myndighet.
We should not have a common European criminal law or public prosecutor.
SwedishPrincipen är att det skall finnas en europeisk myndighet som samordnar alla åtgärder.
   – Mr President, at present a team of experts in the field of border control operate in Finland.
SwedishPå detta sätt skulle man spara in en myndighet och en del skattemedel.
The tasks described in Mr Savary’ s report and partly, too, in Mr Sterckx ’ report are urgent.
SwedishÄven här måste vi diskutera om vi kan fortsätta att överföra uppgifter på denna myndighet.
Here too we have to discuss whether we can transfer an increasing number of tasks to this Office.
SwedishDenna myndighet ersätts av den behöriga statens myndighet.
This institution is reimbursed by the institution of the competent state.
SwedishEtt fel begicks i det första skedet, där personen inte anvisades att gå till rätt myndighet.
There was a fault in the first instance in that the person was not sent to the proper institution.
SwedishFörslaget om att inrätta en myndighet för nationella tillsynsmyndigheter grundar sig på delat ansvar.
The proposal to establish a body of national regulators is based on shared responsibility.