"motsvarande" - Engelsk översättning

SV

"motsvarande" på engelska

SV motsvarande
volume_up
{adjektiv}

motsvarande (även: korresponderande)
Detta skulle naturligtvis få motsvarande budgetkonsekvenser.
Clearly, however, this would have corresponding consequences for the budget.
De här dialogerna visas automatiskt när Du väljer motsvarande filtyp.
These dialogs will be automatically shown if the corresponding file type is selected.
Om argumenten leder till ett fel, visas här motsvarande felkod.
If the arguments result in an error, the corresponding error code is displayed.
motsvarande (även: likvärdig, ekvivalent)
Ingen harmonisering utan motsvarande grad av skydd.
The principle was simple: no harmonisation without an equivalent level of protection.
Varför förekom det ingen motsvarande kontroll av Millstreams återvinning?
Why was there no equivalent scrutiny of the Millstream recycling?
Ett forskningsämne innefattar ett motsvarande forskarutbildningsämne.
A research topic includes an equivalent third-cycle subject.
motsvarande (även: analog, liknande, jämförbar, likartad)
motsvarande (även: parallell, oavsiktlig, underordnad, indirekt)
motsvarande (även: jämförbar)
motsvarande (även: korrelativ)
Dessutom har vi fastställt tydliga målsättningar med motsvarande åtgärder för oss själva för att uppnå dessa mål.
Moreover, we have given ourselves clear objectives with correlative actions to reach these targets.
Jag vill besvara Kader Arifs fråga om kommissionens ståndpunkt när det gäller GSP+-förmånsländernas genomförande av konventioner om mänskliga rättigheter och motsvarande normer.
I would like to answer Mr Arif's question on the situation of the Commission in GSP+ beneficiary countries in terms of the implementation of human rights conventions and the correlative standards.
motsvarande (även: överensstämmande)
motsvarande (även: snarlik, parallell)
Det pågår därutöver ett motsvarande arbete i parlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter och inrikesfrågor.
Parallel discussions are under way in Parliament's Committee on Civil Liberties and Internal Affairs.
Hölls förhandlingarna alltid parallellt så att motsvarande samråd skulle kunna hållas mellan civilsamhällena och parlamenten i dessa länder?
Were the negotiations really always held in parallel, so that the corresponding consultations could be conducted between civil society and Parliament in those countries?
Portugal uppvisar många paralleller med Irland - på 1970-talet ett stort lyckorus inför utsikterna till EU-inträde och de motsvarande ekonomiska fördelarna.
Portugal shows a great many parallels with Ireland - at first, there was the great euphoria in the 1970s with the prospect of accession, then the corresponding funding.

Synonymer (svenska) till "motsvarande":

motsvarande

Användningsexempel för "motsvarande" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishEU:s livsmedel utmärks av den höga kvaliteten och motsvarande höga standard.
EU food is distinguished by its high quality and correspondingly high standards.
SwedishKonkurrensregler och statligt stöd anpassas till EU:s motsvarande regler och stöd.
Rules on competition and State aid are aligned to those of the European Union.
SwedishDe händer alla över en period motsvarande 10 upphöjt till 10 upphöjt till 120 år.
They all happen over a period of time equal to 10 to the 10 to the 120 years.
SwedishFör ändringsförslag 4 gäller det som jag nyss sade om Senegal, på motsvarande sätt.
What I have already said about Senegal applies correspondingly to Amendment No 4.
SwedishMed det här kommandot formaterar du om det markerade objektet med motsvarande format.
With this command the selected object is reformatted with the associated format.
SwedishDubbelklicka på motsvarande stapel (alla staplar med den här färgen är nu markerade).
Double-click on the corresponding bar (all bars of this color are now selected).
SwedishDet skapas då ett motsvarande fält i dokumentet med en länk till databasen.
A corresponding field is then set up in the document with a link to the database.
SwedishDet är mer än i dagens 15 medlemsstater, där motsvarande siffra är 74 procent.
That is more than in the 15 current Member States, where this figure is 74%.
SwedishDe nya medlemsstaterna har under motsvarande tid lidit under förtryck och fattigdom.
During that time, the new Member States were suffering oppression and poverty.
SwedishDet skulle kanske vare en bra idé om andra medlemsstater hade något motsvarande.
It would perhaps be a good idea if other Member States were to have something similar.
SwedishKommissionen sade då ja till att lägga fram motsvarande förslag för hamnarna.
At that time, the Commission undertook to prepare an appropriate proposal on ports.
SwedishI den första behandlingen lade jag också fram ett motsvarande förslag som godkändes.
In fact I tabled an amendment on the subject at first reading, which was accepted.
SwedishMen att föra en kraftfull politik kräver motsvarande finansiella resurser.
However, a firm policy will need to be backed up by sufficient financial means.
Swedish Känner kommissionen till om motsvarande lagstiftning finns i andra medlemsstater?
 Is the Commission aware of any similar legislation in other Member States?
SwedishAlla fartyg, som färdas på europeiskt vatten, måste omfattas av motsvarande minimikrav.
All vessels using EU waters must be subject to appropriate minimum requirements.
SwedishÄven Förenade kungariket, Frankrike eller Italien genomför motsvarande åtgärder.
The United Kingdom, France and Italy have all implemented appropriate measures as well.
SwedishJag hoppas att även våra ryska samtalspartner tar upp det på ett motsvarande sätt.
I hope that our Russian negotiating partners will take this up accordingly.
SwedishDet är just under en kris som vi behöver motsvarande stöd till företagen.
It is precisely during a crisis that we need commensurate support for business.
SwedishDen här funktionen kan också skapa ett område ur en motsvarande teckenföljd.
This function can also be used to return the area of a corresponding string.
SwedishNuvärdet utgörs av ett insatt belopp eller en naturaförmån av motsvarande värde.
The cash value is the deposit of cash or the current cash value of an allowance in kind.