SV

mission {utrum}

volume_up
1. religion
mission
Detta torde vara en speciellt viktig och svår aspekt av Kosovo Verification Mission.
I believe it is a most important and delicate aspect of the Kosovo Verification Mission.
Detta program genomförs av " World Mission Germany" (Världsmissionen, Tyskland).
World Mission Germany is carrying out this programme.
Jag önskar kommissionär Monti lycka till med genomförandet av hans mission practically impossible .
I wish Commissioner Monti luck in this mission, which is a 'mission practically impossible'.
EN

mission {substantiv}

volume_up
1. allmänt
The forthcoming European Parliament ad hoc mission to Moldova is very important.
Europaparlamentets kommande tillfälliga uppdrag i Moldavien är mycket viktigt.
On its mission, Parliament should assess the effectiveness of that support.
Parlamentets uppdrag borde vara att bedöma effektiviteten hos detta stöd.
In view of this, the European Central Bank's mission and powers must be redefined.
I samma anda bör centralbankens uppdrag och behörighet omdefinieras.
Quite honestly, a mission to Poland cannot be combined with a mission to Spain.
För att vara helt uppriktig kan inte en delegation till Polen kombineras med en delegation till Spanien.
The European Commission has already dispatched a needs-assessment mission to Iraq.
Europeiska kommissionen har redan sänt en delegation för behovsbedömning till Irak.
I was in Ghana recently with a mission from the European Parliament.
Jag var i Ghana nyligen med en delegation från Europaparlamentet.
Is this indeed Europe's mission to seek to overturn regimes?
Är det alltså verkligen Europas kallelse att försöka störta regimer?
The latter helps to develop the individual and prepare him or her to carry out their mission in life.
Den sociala integrationen bidrar till att utveckla individen och förbereda honom eller henne för att förverkliga sin kallelse i livet.
That would not be fulfilling our mission.
Parlamentsledamöternas kallelse är inte att skapa tvister eller förse domare med rättegångsprocesser, vilka de än är, för då skulle vi inte uppfylla vårt uppdrag.
The Rules say that Members cannot be on mission during Parliament's plenary session.
Enligt arbetsordningen får ledamöter inte vara på tjänsteresa under parlamentets plenarsammanträden.
He is on a very important mission to Japan.
Han är på en mycket viktig tjänsteresa till Japan.
Han är tyvärr på tjänsteresa i dag.
mission (även: trust)
mission
mission
2. näringsliv
mission
The forthcoming European Parliament ad hoc mission to Moldova is very important.
Europaparlamentets kommande tillfälliga uppdrag i Moldavien är mycket viktigt.
On its mission, Parliament should assess the effectiveness of that support.
Parlamentets uppdrag borde vara att bedöma effektiviteten hos detta stöd.
In view of this, the European Central Bank's mission and powers must be redefined.
I samma anda bör centralbankens uppdrag och behörighet omdefinieras.
3. religion
mission
I believe it is a most important and delicate aspect of the Kosovo Verification Mission.
Detta torde vara en speciellt viktig och svår aspekt av Kosovo Verification Mission.
World Mission Germany is carrying out this programme.
Detta program genomförs av " World Mission Germany" (Världsmissionen, Tyskland).
I wish Commissioner Monti luck in this mission, which is a 'mission practically impossible'.
Jag önskar kommissionär Monti lycka till med genomförandet av hans mission practically impossible .
4. politik
It is not a diplomatic mission, it is there to represent the Commission, and there should be no diplomatic posts.
Det är inte en beskickning; de är där för att företräda kommissionen, och det borde inte finnas några diplomatiska tjänster.
According to the Chinese mission to the European Union in its 31 August news bulletin, the Chinese people enjoy extensive freedom of religion.
Enligt ett nyhetsbrev från Kinas beskickning i EU av den 31 augusti har det kinesiska folket en omfattande religionsfrihet.
This week I communicated precisely the concerns you mentioned on the last occasion to the Ambassador of the Mission of the Republic of Cuba.
Den här veckan vidarebefordrade jag just de farhågor som ni nämnde senast till ambassadören för Republiken Kubas beskickning.
mission
It is extraordinary that the USA's bilateral embassy to Belgium is still double the size of its mission to the European Union.
Det är anmärkningsvärt att USA:s bilaterala ambassad till Belgien fortfarande är dubbelt så stor som dess respresentation till Europeiska unionen.

Användningsexempel för "mission" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDetta torde vara en speciellt viktig och svår aspekt av Kosovo Verification Mission.
I believe it is a most important and delicate aspect of the Kosovo Verification Mission.
SwedishDetta torde vara en speciellt viktig och svår aspekt av Kosovo Verification Mission .
I believe it is a most important and delicate aspect of the Kosovo Verification Mission.
SwedishEuropaparlamentet ställs därför nästan inför ett mission impossible.
As a result, the European Parliament is faced with an almost impossible task.
SwedishVi måste iväg på en sista mission åt Rom - - innan vi får vår frihet.
We must leave on a final mission for Rome before our freedom can be granted.
SwedishTill följd av det förlorade SLLM (Sri Lanka Monitoring Mission) det mesta av sin handlingsförmåga.
As a result, the Sri Lanka Monitoring Mission (SLMM) lost most of its capability.
SwedishJag ska be att få ställa en relevant fråga för vår mission.
Irrelevant to said mission is the following query, which I now put forth to you.
SwedishHan vill till och med låta multinationella företag utföra social " mission ".
He even wishes to set up a multinational social " mission '.
SwedishHan vill till och med låta multinationella företag utföra social "mission" .
He even wishes to set up a multinational social "mission' .
SwedishDetta program genomförs av " World Mission Germany" (Världsmissionen, Tyskland).
World Mission Germany is carrying out this programme.
SwedishJag önskar kommissionär Monti lycka till med genomförandet av hans mission practically impossible .
I wish Commissioner Monti luck in this mission, which is a 'mission practically impossible'.
SwedishJag önskar kommissionär Monti lycka till med genomförandet av hans mission practically impossible.
I wish Commissioner Monti luck in this mission, which is a 'mission practically impossible '.
SwedishIdentifieringen av röstberättigade har genomförts framgångsrikt tack vare effektiviteten hos FN: mission Minurso.
The eligible voters were identified thanks to the effective UN mission, MINURSO.
SwedishBeslutet i Schengenfrågan var ett mission impossible, som José Magalhães sa.
(PL) Mr President, the decision on the Schengen issue was mission impossible, as Mr Magalhães stated.
SwedishHans helighet är andlig ledare för Sant Nirankari Mission, även kallat Universal Brotherhood.
His Holiness is the spiritual leader of the Sant Nirankari Mission, also known as the Universal Brotherhood.
SwedishVi har diskuterat om vi inte borde driva en gemensam mission med Förenta nationerna och James Baker.
We considered whether we should conduct a joint mission with the United Nations and with James Baker.
SwedishFör övrigt bör rapporten från fact finding mission ofördröjligen tillställas parlamentet.
In addition, the report of the fact-finding mission should be delivered to Parliament as soon as it is available.
SwedishVi har en mission att hitta regionala samarbetspartners för våra innovativa lösningar och att få dessa att växa.
Our mission is to find regional collaboration partners to help our innovative solutions grow.
SwedishVi har en mission att hitta regionala samarbetspartners för våra innovativa lösningar och att få dessa att växa.
Our mission is to find regional partners for our innovative solutions and to nurture these solutions.
SwedishAngående: Europeiska unionens mission i Kosovo och dess roll
SwedishJag vill också gå in på påståendet att denna Kosovo Verification Mission inte gör tillräckligt mycket väsen av sig.
Let me also briefly respond to the criticism that this Kosovo Verification Mission is not visible enough.