"minimera" - Engelsk översättning

SV

"minimera" på engelska

Sluttäckning av deponier utförs i syfte att minimera inläckage av vatten och syre till avfallet.
Final Coverage of landfills is performed in order to minimize seepage of water and oxygen to the waste.
Låt oss minimera risken för fruktansvärda olyckor på vägarna där farligt material är inblandat.
Let us minimize the risk of horrific accidents on the roads where hazardous materials are involved.
Det finns sätt, om än tillfälliga, att minimera effekterna, men det är fortfarande ett problem.
There's ways, if it's temporary, to minimize the impact, but it's a problem.
minimera

Användningsexempel för "minimera" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDet är därför viktigt att donatorer testas för att minimera riskerna för mottagaren.
Donor testing is therefore important to minimise the risks to the recipient.
SwedishDet har redan gjorts mycket de senaste åren för att minimera dessa effekter.
A great deal has been done in the last few years to minimise these effects.
SwedishGenom att investera i detta kan vi eventuellt minimera antalet dödsfall.
By investing in these we might be able to minimise the number of human casualties.
SwedishDet handlar om att minimera den grupp som kan tänkas tillgripa våld.
The point is to keep the group who may turn to violence as small as possible.
SwedishDet är helt enkelt för att kunna minimera denna risk som jag uttrycker mig på detta sätt.
It is simply in order to minimise that risk that I am expressing my views as I have here.
SwedishTestning av donatorn är viktigt för att minimera riskerna för mottagaren.
Donor testing is important in minimising the risks to the recipient.
SwedishDet finns sätt, om än tillfälliga, att minimera effekterna, men det är fortfarande ett problem.
There's ways, if it's temporary, to minimize the impact, but it's a problem.
SwedishDet gäller bara att undersöka hur man kan minimera de besvär och kostnader de orsakar.
It is just a question of how we can minimise the bother they cause and the costs that result.
SwedishFörslaget syftar också till att minimera snedvridningar av konkurrensen på den inre marknaden.
It also aims to minimise distortions of competition on the internal market.
SwedishVi måste veta att motsättningarna finns och försöka minimera dem.
We have to be aware that these contradictions exist and that we need to minimise them.
SwedishFör det andra, försöka minimera de negativa ekologiska, sociala och ekonomiska följderna.
Secondly, the need to reduce the ecological, social and economic repercussions to a minimum.
SwedishKommissionens inställning är att vi skall minimera de totala riskerna.
The Commission's attitude is that we must minimise the overall risks.
SwedishVarje åtgärd vars syfte är att bekämpa cancer och minimera effekterna av denna sjukdom bör stödjas.
All measures intended to fight cancer and minimise its effects should be supported.
SwedishMen detta handlar inte om att eliminera avfall, utan att minimera det.
But this story's not about eliminating it, it's about minimizing it.
SwedishDärför är det absolut nödvändigt att förhindra översvämningar och minimera effekterna av dem.
This makes it imperative to take measures to prevent flooding and to minimise its effects.
SwedishDet finns de som föredrar att minimera uppfattade förluster hellre än att maximera kollektiva vinster.
Some prefer to minimise perceived losses rather than maximise collective gains.
SwedishVi inser att ett statligt budgetunderskott gör att regeringarna försöker minimera sina utgifter.
We understand that a state budget deficit makes governments try to minimise expenditure.
SwedishDet vill säga, att minimera de negativa ekologiska, sociala och ekonomiska följderna.
We must attempt, that is, to reduce the economic, ecological and social repercussions to a minimum.
SwedishAlla våra medlemsstater måste samarbeta fullt ut för att minimera risken för alla våra medborgare.
All our Member States must cooperate fully to minimise the risks for all our citizens.
SwedishFörändringar som denna kräver således att man tar sig an dem för att minimera de negativa aspekterna.
It is essential to adjust to such changes so as to minimise their negative aspects.