"mindre" - Engelsk översättning

SV

"mindre" på engelska

EN
EN
EN
SV

mindre {adverb}

volume_up
mindre
Det kommer att göra oss mindre effektiva, mindre synliga, mindre demokratiska och mindre öppna.
It will make us less effective, less visible, less democratic and less open.
Men med ökningen av lastbilstransporter, blev den använd mindre och mindre.
But with the rise of interstate trucking, it was used less and less.
Samtidigt får dock medborgarna mindre och mindre kontroll över staten.
On the other hand, however, citizens have less and less control of the state.

Användningsexempel för "mindre" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishMindre än en tredjedel av Greklands nationalskuld är säkrad genom kreditswappar.
Less than a third of the Greek national debt is secured by Credit Default Swaps.
SwedishVid privatisering blir de offentliga tjänsterna dyrare och mindre tillgängliga.
Once privatised, public services will become more expensive and less accessible.
SwedishBegreppet mänskliga rättigheter blir allt vidare men ibland också mindre tydligt.
The concept of human rights is increasingly broad and also sometimes more vague.
SwedishSanningen är icke desto mindre den att kommissionen och rådet är mansdominerade.
The reality is nevertheless that the Commission and Council are male-dominated.
SwedishMed några undantag är praktiskt taget alla fiskarter mer eller mindre utfiskade.
With some exceptions, practically all types of fish are subject to overfishing.
SwedishDet har även gjorts tillägg till Montrealprotokollet inte mindre än fyra gånger.
The Montreal Protocol itself has had additions made to it no less than four times.
SwedishVi har mindre och mindre tid och slukar turistattraktion efter turistattraktion.
We have less and less time, and so we devour one tourist attraction after another.
SwedishEU kan inte rimligen utlova mindre än 35 miljarder euro i offentlig finansiering.
The Union cannot reasonably pledge less than EUR 35 billion in public finances.
SwedishDe andra kombinationerna av utmaning och färdigheter blir allt mindre lyckade.
The other combinations of challenge and skill become progressively less optimal.
SwedishÄnnu mindre tycker jag att jag kan hålla med dem som hävdar att pakten är död.
Even less do I feel that I can agree with those who claim that the Pact is dead.
SwedishVi förväntar oss att han kommer att skydda de mindre medlemsstaternas intressen.
We will be looking to him to safeguard the interests of the smaller Member States.
SwedishI dag ligger problemet utanför Europa och det påverkar oss alla mer eller mindre.
Today the problem lies outside Europe but it is affecting us all, to some extent.
SwedishDet rör sig dock mindre om en kompromiss än om en kastrering av hela direktivet.
Its basic mistake was to have given rise to opposing and negative perceptions.
SwedishDet sker i större utsträckning i ett land, och i mindre utsträckning i ett annat.
In some countries to a greater degree and in some countries to a lesser degree.
SwedishOch när går uppåt, så ser du de större försöken, så dessa har mindre osäkerhet.
And as you go up, those are the bigger trials, so they've got less error in them.
SwedishKommissionen önskar dock inte göra direktivet mindre flexibelt än det redan är.
It does not however, want to make the directive less flexible than it already is.
SwedishHittills har medlemsstaterna använt mindre än 20 procent av de totala anslagen.
Up to now, the Member States have used less than 20% of the overall allocation.
SwedishSumman av svaga röster har ofta mindre effekt än en enig och mer kraftfull röst.
Often, a chorus of small voices carries less weight than a single, stronger voice.
SwedishDet rör sig dock mindre om en kompromiss än om en kastrering av hela direktivet.
This is not a compromise, however, so much as a castration of the entire Directive.
SwedishDen finansiella aspekten är mindre viktig, även om vi inte får glömma bort den.
The financial aspect is less important, although we must not lose sight of it.