"mesta" - Engelsk översättning

SV

"mesta" på engelska

EN
EN
EN
EN
SV

mesta {pronomen}

volume_up
Den mesta finansieringen från kommissionen tilldelas genom nationell programplanering.
Most Commission financing is allocated through country programming.
Flera av er har sagt att de ekonomiskt mest utvecklade länderna lämnar de mesta stöden.
Many of you have said that the economically most developed countries award the most aid.
Det mesta av detta kommer från regioner som hotas av geopolitisk instabilitet.
Most of this is from regions threatened by geopolitical instability.

Användningsexempel för "mesta" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishNär de lämnar kroppen är de för det mesta fortfarande giftiga, även för miljön.
When they leave the body, they are often still toxic, also to the environment.
SwedishMen det mesta av lärandet sker utanför denna erfarenhet av formell utbildning.
But most of the learning we do is outside this experience of formal education.
SwedishVäldigt många unga människor får faktiskt det mesta av sin information från Internet.
Very many young people actually get most of their information from the internet.
Swedish. - (EN) Rent generellt stöder jag det mesta i det här betänkandet.
in writing. - In general, I am very supportive of most of what is in this report.
SwedishI det sammanhanget tänker man ju för det mesta inte på de människor som bor där.
Very often, the people who actually live there are not taken into account.
SwedishKampen mot ungdomsarbetslöshet är en av de mesta akuta utmaningarna för Europa.
The fight against youth unemployment is one of the most urgent challenges for Europe.
Swedish– För det mesta känns det som om läkarna har tid för frågor och diskussioner.
“For the most part it feels like the doctors have time for questions and discussion.
SwedishMen när de lämnar den rollen så brukar den förståelsen för det mesta ebba ut.
When they leave that role, however, that understanding often crumbles away.
SwedishFöljande sidor hjälper dig att planera och få ut det mesta av ditt besök.
The following pages will make it easier to plan and get the best from your visit.
SwedishÅ andra sidan - och så är det väl för det mesta - finns det svaga punkter i detta.
On the other hand, this does have its drawbacks - as must of course often be the case.
SwedishEr tjänstgöringsperiod är ännu inte riktigt slut, men det mesta av den är redan över.
Your period in office may well not yet be at an end, but most of it is already over.
SwedishSom jag nämnde tidigare har även Lucas rätt i det mesta i det här betänkandet.
As I mentioned earlier, Mrs Lucas is also right in most of what she says in her report.
SwedishDet mesta av innehållet i dem är antingen onödigt eller redan hänvisat till i min text.
Most of their content is either unnecessary or already referred to in my text.
SwedishSom min kollega, Claude Turmes, sa används den mesta oljan för transporter.
The citizens of Europe would be grateful for greater regulatory involvement.
SwedishSmå fartyg håller sig nära kusten och gör för det mesta fisketurer på en dag.
Small vessels stay close to the coast and mostly conduct fishing trips of a single day.
SwedishDet är faktiskt det mesta vi kan åstadkomma tillsammans här i kammaren i rättvisans namn.
Actually, it is the most we can do in this House together in the name of justice.
SwedishDessutom har det mesta av det som beslutades i Nice ingenting med utvidgningen att göra.
Moreover, most of what was decided in Nice has nothing to do with enlargement.
SwedishDet mesta av det som måste sägas om denna fråga har sagts.
Madam President, most of what has to be said about this issue has been said.
SwedishÄldre personer är beroende av pensionsförmåner, vilka för det mesta är mycket låga.
Older people are dependent on retirement benefits, which are mostly at a very low level.
SwedishJag välkomnar mycket, faktiskt det mesta, av vad som sagts under denna debatt.
Mr President, I welcome much, indeed most, of what has been said in this debate.

Synonymer (svenska) till "för det mesta":

för det mesta
Swedish