"mera" - Engelsk översättning

SV

"mera" på engelska

EN
EN
EN
EN
SV

mera {adjektiv}

volume_up
1. "mer och mer"
Problemet är mycket mera komplicerat och mycket mera omfattande.
It is a far more complex, far more widespread problem.
Vi riktade smaklökarna åt mer hållbara, mera återställbara alternativ.
We were directing tastes towards more resilience, more restorative options.
Mera omfattande skyldigheter skulle vara både önskvärda och nödvändiga.
We do not just want a more general commitment, we need a more general commitment.

Användningsexempel för "mera" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishResultatet är att detta kanske är grossier, men det är en aning mera praktiskt.
Consequently, all this may well be crude but it is just a touch more practical.
SwedishKanske vi alltså måste tala om mera drastiska åtgärder för att minska arbetstiden.
Perhaps, therefore, we need to discuss more drastic reductions in working hours.
SwedishDetta kommer att göra processen med att ändra de tekniska bilagorna mera öppen.
This will make the process of amending its technical annexes more transparent.
SwedishI Ryssland handlar det mera om en politisk kris som fått ekonomiska konsekvenser.
The issue in Russia is more of a political crisis which has economic consequences.
SwedishStabilitets- och tillväxtpakten måste ges en mycket mera sofistikerad tolkning.
The Stability and Growth Pact has to have a far more sophisticated interpretation.
SwedishVi vill inte ha mera centralism och likriktning, utan decentralisering och frihet.
We no longer want centralism and unification, but decentralisation and freedom.
SwedishEndast på detta sätt kan man mera effektivt allokera tillbuds stående resurser.
Only then can the resources that are available be allocated most effectively.
SwedishFör det tredje; vad vi begär är också att ni skall vara litet mera förutseende.
Thirdly, what we are asking for is for you all to be a little more forward-looking.
SwedishJag delar kommissionsledamotens uppfattning att någonting mera hade varit önskvärt.
I share the Commissioner’ s view that something more would have been desirable.
SwedishAllt detta skulle göra Strasbourg mera attraktivt, för det är en vacker stad.
All this would make Strasbourg more attractive because it is a beautiful city.
SwedishDessutom föreslår jag mera stringens efter det att kommissionen tagit över ärendet.
Moreover, I propose more stringency once the Commission has taken over the matter.
SwedishJag delar kommissionsledamotens uppfattning att någonting mera hade varit önskvärt.
I share the Commissioner’s view that something more would have been desirable.
SwedishDet må därför vara tillåtet att sätta in den i ett mera historiskt perspektiv.
It may be permitted, therefore, to put it into a more historical perspective.
SwedishAll information om detta är bra och jag har för avsikt att göra det mera synligt.
Any information is good on this and my intention is to make it more visible.
SwedishHan led av en masochistisk fattning - - mera känd som kirurgisk borttagning.
Suffered from a masochistic compulsion...... commonly known as surgical addiction.
SwedishJag har mera att säga, herr ordförande, men jag vill inte överskrida tiden.
I have other things to say, but I do not wish to monopolize the time available.
SwedishIngen, inte ens Tyskland, kan räkna med mera gas från Gazprom på många år framöver.
No one, not even Germany, can count on more gas from Gazprom for many years to come.
SwedishJag vill dock lyfta fram några aspekter som måste granskas mera noggrant.
However, I would like to highlight a few aspects which require closer attention.
SwedishFöredraganden kräver mera pengar ur gemenskapsbudgeten för Lissabonstrategin.
The rapporteur demands more money from the Community budget for the Lisbon Strategy.
SwedishSedan Förenta staterna införde ett förbud kommer mera katt- och hundpäls in i EU.
Since the US brought in a ban, more cat and dog fur is coming into the EU.