"mer omfattande" - Engelsk översättning

SV

"mer omfattande" på engelska

EN
SV

mer omfattande {adjektiv}

volume_up
mer omfattande (även: stor, större)
Detta är av största vikt med tanke på den allt mer omfattande internationella trafiken.
This is of major importance considering the ever increasing level of international traffic.
Den stor utmaningen är mycket mer omfattande än så, och den innebär att vi kommer att behöva anstränga oss även intellektuellt i en riktning som jag ännu inte känner till.
The major challenge goes much deeper, and calls for us to work intellectually too, in a direction that is still unknown.
Det första som jag vill fråga kommissionen om är därför om denna halvtidsöversyn av den gemensamma jordbrukspolitiken inte borde bli en mer omfattande, radikal översyn.
Therefore, the first thing that I would like to ask the Commission is that this mid-term review of the common agricultural policy should not become a major, radical review.

Användningsexempel för "mer omfattande" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDetta kan bli nödvändigt när vi har mer omfattande omröstningar i framtiden.
That may become a necessity when we have heavier voting sessions in the future.
SwedishEn affärsplan kan vara mer eller mindre omfattande beroende på verksamheten.
A business plan may be more or less detailed depending on the type of activity.
SwedishKommissionen borde ha gjort mer för att göra förhandlingarna mer omfattande.
The Commission should have done more to make the negotiations more inclusive.
SwedishDärför finns det anledning att välja ett mer omfattande initiativ i denna fråga.
That is why it makes sense to opt for a more comprehensive approach here.
SwedishMaffiagruppernas verksamhet är mycket mer omfattande nu när risken framstår som mindre.
Mafia groups operate much more frequently now that there is apparently less risk.
SwedishVi kräver därför en mer omfattande undersökning av orsakerna till denna konflikt.
We therefore call for a wider examination of the causes of this conflict.
SwedishOm alla utskott hade svarat skulle utvärderingen ha kunnat bli mycket mer omfattande.
If all committees had responded, the evaluation would have been far more comprehensive.
SwedishVi har i dag mer omfattande möjligheter än vi hade för fem, tio eller tjugo år sedan.
We now have far greater possibilities than five, ten or twenty years ago.
SwedishVi borde inleda en mycket mer omfattande och djupare debatt för att diskutera den frågan.
It would require a very complex and profound debate to deal with this issue.
SwedishNormerna förändras och kvinnors strävanden blir hela tiden bredare och mer omfattande.
Standards are changing, women's aspirations are constantly becoming richer and broader.
SwedishDet behövs mer omfattande och kraftigare ansträngningar för att återställa balansen.
More extensive and vigorous efforts are needed to redress the balance.
SwedishVi hoppas kunna förhandla med dem senare i WTO, om en mer omfattande överenskommelse.
We hope to negotiate with them later in the WTO on a broader agreement.
SwedishEn mer omfattande dialog måste föras för att reda ut dessa frågor.
A greater level of dialogue will have to take place to hammer out these issues.
SwedishTy vi vet att säkerheten bör betraktas på ett väsentligt mer omfattande sätt.
After all, we know that we must take a considerably broader view of the issue of protection.
SwedishKommissionen svarar på detta: " en mer omfattande delegering av enklare förvaltningsfrågor" .
The Commission's answer is: greater delegation in simple administrative tasks.
SwedishInformationen ger en mer omfattande bild av anständigt arbete än tidigare.
These data provide a more sophisticated picture of decent work than previously available.
SwedishSådana anpassningar har varit mer omfattande och vanligare än förväntat i euroområdet.
Such adjustments within the euro area have been larger and more frequent than anticipated.
SwedishAmbitionen är att publicera en mer omfattande resultattavla under första kvartalet 2009.
The ambition is to publish a more comprehensive scoreboard in the first quarter of 2009.
SwedishOch det här är faktiskt bara ett exempel på ett mycket mer omfattande fenomen.
And actually this is just one example of a much larger phenomenon.
SwedishMan kan inte automatiskt omvandla detta till en mer omfattande politik.
You cannot automatically translate that into a more wide-ranging policy.

Liknande översättningar för "mer omfattande" på engelska

mer adjektiv
English
mer adverb
English
omfattande adjektiv
omfattande adverb
mer än adjektiv
English
mer än preposition
mer än någonting annat adverb
English
mer än nog adverb
English
mer än vanligt adverb
English
mer och mer adverb