"mer än någonting annat" - Engelsk översättning

SV

"mer än någonting annat" på engelska

EN
SV

mer än någonting annat {adverb}

volume_up
mer än någonting annat (även: mest, mycket, ytterst)

Användningsexempel för "mer än någonting annat" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishI det här läget behöver vi ett undertecknat Lissabonfördrag mer än någonting annat.
At this point we need a signed Treaty of Lisbon more than anything else.
SwedishDet som folket förväntar sig mer än någonting annat är helt klart agerande och visioner.
What the people expect more than anything is obviously deeds and vision.
SwedishMer än någonting annat. ~~~ Vi håller på med synen mer per dag än någonting annat.
We have a huge part of our brain dedicated to vision -- bigger than dedicated to anything else.
SwedishDetta är, återigen, det jag anser vara viktigt, för mer än någonting annat måste vi lyssna.
Again, that is what I think is important, because more than anything, we need to listen.
SwedishDetta är vad vi behöver nu, mer än någonting annat.
That, more than anything, is what we need now.
SwedishOm ni skapar fler arbetstillfällen kommer ni nämligen, mer än någonting annat, att vinna våra väljares eviga tacksamhet.
Because, more than anything else, if you deliver on more jobs you will earn the eternal gratitude of our voters.
SwedishEller Storbritanniens utrikesminister Alistair Burt, som säger att han ville ha stabilitet i Egypten mer än någonting annat.
Or there is Alistair Burt, UK Foreign Office Minister, saying he wanted stability in Egypt more than anything.
SwedishJag skulle dock vilja säga att jag anser att så kallade bifångster, mer än någonting annat, är ett civilisationsproblem.
I should like to say, however, that, to my mind, so-called by-catch is, more than anything, a problem of civilisation.
SwedishFinland övertar rodret i EU vid en tidpunkt när unionen behöver ledarskap mer än någonting annat.
   Mr President, Prime Minister, Finland is taking over the helm of the EU at a time when the Union needs leadership more than anything.
SwedishVi måste alla lära våra läxor av detta, och den läxa som rådet måste lära mer än någonting annat är att inte ta parlamentet för givet.
We all have to learn lessons from this and the one that the Council must learn more than anything else is, not to take Parliament for granted.
SwedishJag skulle dock vilja säga att jag anser att så kallade bifångster, mer än någonting annat, är ett civilisationsproblem.
An integrated approach would help support and extend the success of such schemes and crucially prevent displacement of the problem from one area, or species, to another.
SwedishJag väntar mig att rådet ska se till att det inte blir någon mer masslegalisering, som mer än någonting annat bidrar till att locka fler migranter till EU.
I expect the Council to ensure that there will be no more mass legalisations, which do more than anything else to draw more migrants to the EU.
SwedishOrgan som arbetar förebyggande inom området för hälsa och livsmedelssäkerhet bör dock mer än någonting annat stå beredda med lösningar för att förhindra panik.
However, above all else, preventative agencies working in the area of health and food safety should be ready with ways of preventing panic.
SwedishDet är ju sådana utgifter som mer än någonting annat kan förknippas med just begreppet " medborgarnas Europa" som har varit temat för det brittiska ordförandeskapet.
It is that kind of expenditure, more than any other, which is associated with 'the people's Europe', the theme of the British Presidency.
SwedishDet är ju sådana utgifter som mer än någonting annat kan förknippas med just begreppet " medborgarnas Europa " som har varit temat för det brittiska ordförandeskapet.
It is that kind of expenditure, more than any other, which is associated with 'the people's Europe ', the theme of the British Presidency.
SwedishSlutligen behöver barn sin mamma mer än någonting annat under de första månaderna i livet, oavsett om de föds i Frankrike, Tyskland eller Slovakien.
Finally, children need their mother more than anything else in the first months of life, regardless of whether they were born in France, Germany or Slovakia.
SwedishDet måste dock vara uppenbart för alla att vår främsta näringskälla, som vi är beroende av för vår existens mer än någonting annat, måste skyddas.
It must, though, be clear to anyone that our primary source of sustenance, on which we depend for our existence more than on anything else, needs to be protected.
SwedishDetta är en fråga om jämlikhet mer än någonting annat, och vi kan inte straffa ensamstående föräldrar och kvinnor som har barn och som önskar arbeta i Europaparlamentet.
This is a question of equality more than anything else, and we cannot punish single parents and women who have children and who wish to work in Parliament.
SwedishDet gemensamma Eulex-projektet, genom vilket EU hoppas få inflytande i Kosovo, verkar mer än någonting annat vara ett instrument för att dölja denna inre splittring.
The joint EULEX project with which the European Union is hoping to gain influence within Kosovo seems more like an instrument to conceal this internal division than anything else.
SwedishOch ett budskap som jag vill framföra mer än någonting annat i kväll är att Ukraina är viktigt för den europeiska kontinenten och det är ett område som vi kommer att ta oss an med stort allvar.
And the one message I want to get across this evening more than anything else is that Ukraine is important to the continent of Europe and it is an area which we will take very seriously.