SV

mental {adjektiv}

volume_up
mental (även: psykisk, själslig)
    Var och en har rätt till fysisk och mental integritet.
Everyone has the right to respect for his or her physical and mental integrity.
Bara en mental revolution kunde leda till en europeisk omvandling av våra samhällen.
Only a mental revolution could lead to the European transformation of our societies.
Det behövs brådskande en bra mental och fysisk hjälp för offren.
Indeed, good mental and physical guidance of the victims is urgently required.
EN

mental {adjektiv}

volume_up
1. allmänt
mental (även: psychological)
What follows is physical and mental mistreatment, sexual exploitation, homicide.
Följderna blir fysisk och psykisk misshandel, sexuellt utnyttjande, mord.
Mental health is the fastest growing cause of disability.
Psykisk ohälsa är den snabbast växande orsaken till funktionshinder.
Mental health and wellbeing are a major challenge during this century we are living in.
Psykisk hälsa och välbefinnande är en stor utmaning i det århundrade vi nu lever i.
mental
Everyone has the right to respect for his or her physical and mental integrity.
    Var och en har rätt till fysisk och mental integritet.
Only a mental revolution could lead to the European transformation of our societies.
Bara en mental revolution kunde leda till en europeisk omvandling av våra samhällen.
Indeed, good mental and physical guidance of the victims is urgently required.
Det behövs brådskande en bra mental och fysisk hjälp för offren.
mental (även: inward, spiritual)
Most people over the age of 60 are in full possession of their mental and physical powers.
Flertalet av personerna över 60 år är vid full kroppslig och själslig vigör.
Ladies and gentlemen, honourable Members, there is on our continent a historical mental affinity, a feeling of togetherness which makes us Europeans.
Det finns på vår kontinent en historisk själslig frändskap, en samhörighetskänsla som gör oss till européer.
All human beings are equal, but gender means that men and women are different not only in physical terms, but also in mental and spiritual terms.
Alla människor är lika, men kön innebär att män och kvinnor inte endast i fysisk mening är olika, utan också i mental och själslig bemärkelse.
2. vardagligt
So maybe, you know, there's no such thing as crazy, and being diagnosed with a mental illness doesn't mean you're crazy.
Så kanske finns det ingenting som heter galenskap, och att bli diagnostiserad med en mentalsjukdom betyder inte att man är galen.
mental (även: balmy, daffy, daft, dopey, dopy, drippy, nuts)

Användningsexempel för "mental" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishBara en mental revolution kunde leda till en europeisk omvandling av våra samhällen.
Only a mental revolution could lead to the European transformation of our societies.
SwedishDet finns en mental anda här som stöter bort andra principuppfattningar.
There is a mental climate here that rejects any other views of principle.
SwedishDet behövs brådskande en bra mental och fysisk hjälp för offren.
Indeed, good mental and physical guidance of the victims is urgently required.
SwedishJag hade ingen mental skärpa att tala om, men jag hade flextid.
I had no mental acuity to speak of during the day, but I had flexible hours.
Swedish    Var och en har rätt till fysisk och mental integritet.
Everyone has the right to respect for his or her physical and mental integrity.
SwedishFör att införa sådana system behövs också en större mental beredskap.
To implement such systems, we also need greater mental readiness.
SwedishDet ger upphov till många andra sammanhängande fenomen, såsom mental stress, fattigdom eller hemlöshet.
It gives rise to many other related phenomena, be it mental stress, poverty or homelessness.
SwedishDit hör demenssjukdomar som Alzheimers vilka medför en mental avtrubbning hos patienten.
Dementia diseases like Alzheimer’s, which results in the patient’s mental deterioration, belong to this group.
SwedishLagen om mental hälsa och skydd av psykiskt sjuka från 2002 tillämpas fortfarande inte.
The 2002 Law on Mental Health and Protection of People with Psychological Disorders is still not being implemented.
SwedishEn mental anteckning till frigörarna: plast som man kastar tar en massa plats och är inte biologiskt nedbrytbar.
Mental note to the liberators: throwaway plastics take a lot of space and don't biodegrade.
SwedishNationella institutet för mental hälsa uppskattar att 5, 6 % av den vuxna befolkningen utvecklar
The National Institute of Mental Health estimates 5. 6 percent of adults...... develop " agraphoriaphobia. "
SwedishDet är en mental process, och det är en utvinningsprocess.
It's a mental process, and it's a process of extraction.
SwedishJag vet att det finländska ordförandeskapet bland annat har haft mental hälsa som en del på sitt program.
I know that the Finnish presidency has had mental health as one of a number of topics in its programme.
SwedishVissa förbättringar har gjorts sedan förra årets rapport om detta från Mental Disability Advocacy Centre.
There has been improvement since the Mental Disability Advocacy Centre report on this subject last year.
SwedishKan femton år med mental träning komma till användning?
Can imaginary training for 15 years be put to use?
SwedishKan femton år med mental träning få någon användning?
Can imaginary training for 15 years be put to use?
SwedishUr denna utmattning tror jag att vi måste samla ny mental och politisk energi för att kunna gå framåt.
Out of this exhaustion I think that we have to muster new psychological and political energy in order to move forward.
SwedishDå förstår ni nog att kommissionen inte är delegerad, utan den är i högsta grad närvarande i mental bemärkelse.
You will see from all this that the Commission is not officiating, but that it is very much present in spirit.
SwedishDetta är en funktionsnedsättning som fördröjer mental utvecklig i barnet och orsakar permanenta mentala försämringar.
This is a disorder that retards mental development in the child and causes permanent mental impairments.
SwedishUnder sin livstid har de lidit av dålig fysisk och mental hälsa, isolering och skam.
During their lives they have suffered from poor physical and mental health, isolation and shame, and often extreme poverty.

Synonymer (svenska) till "mental":

mental
Swedish
mentalt
Swedish

Synonymer (engelska) till "mental":

mental
English
mentality