SV

mening {utrum}

volume_up
1. allmänt
Förhandlingarna har enligt ordförandeskapets mening varit framgångsrika.
In the opinion of the Presidency, the negotiations were successful.
Enligt min mening återspeglar dessa tvetydigheter givetvis strukturella brister.
These ambiguities obviously reflect, in my opinion, structural defects.
Denna resolution överskrider dock enligt vår mening gränsen för subsidiaritet.
In our opinion, this resolution oversteps the limits of subsidiarity, however.
Enligt mig finns det ingen ekonomisk mening eller ingen humanitär mening med det.
To my mind, it makes no economic sense. It does not make humanitarian sense.
Här ligger det enligt min mening förnuftsskäl och mycket långtgående följdriktighet till grund.
I think it is rooted in common sense, and a very far-reaching sense of consistency.
Det är tydligen ingen mening att nämna förbudet av Batasuna i denna kammare.
Apparently, it makes no sense in this House to mention the outlawing of Batasuna.
Den åsikten uttrycks enligt min mening mycket tydligt i betänkande, vilket gläder mig.
It is mistaken to think that if we throw away this core idea, we will gain some kind of wonderful advantage.
I den här meningen är certifiering av el en idé som bör understödjas.
In this respect the certification of electricity is an idea to be supported.
Tanken om att främja ett i sann mening europeiskt universitet av hög kvalitet håller på att slå rot.
Mr President, the idea of promoting a top class, truly European university is gaining ground.
Enligt min mening har Finland således goda grunder att bibehålla strängare begränsningar för import än övriga EU-länder.
In my opinion, Finland is consequently justified in maintaining more stringent restrictions on imports than other EU countries.
Det är ingen mening med att EU lagstiftar fram nedläggningar av sina egna företag för att vi inte klarar av att kontrollera importen.
There is no point in Europe legislating itself out of business because we cannot control what is imported in.
Det är ingen mening med att avskriva skulderna om våra gränser samtidigt är stängda för viss import från utvecklingsländerna.
There is no point in cancelling the debt if, at the same time, our borders are closed to certain imports from developing countries.
Det är vår mening att fortsätta med denna publikation med dess rikedom på statistiska data.
It is our intention to continue this publication with its great wealth of statistical data.
Vad vi har är en uttalad mening att de inte vill gå vidare.
What we have is a declared intention that they will not proceed.
Det är ju meningen att dessa konfrontationer skall ha en förebyggande verkan.
It is precisely the intention that confrontation should have a preventive effect.
mening (även: betydelse, innebörd)
Det här är frågor fyllda av implikationer, eftersom de handlar om livets mening.
All of these questions are laden with consequences and concern the meaning of life itself.
Minnena av händelserna i augusti 1980 berikar detta ord med mening och känsla.
The remembrance of the events of August 1980 enriches this word with meaning and emotion.
Endast genom att erkänna detta kommer den nödvändiga rättsliga policyn att få någon mening.
Only in acknowledging this will the necessary legal policy acquire any meaning.
Enligt mig finns det ingen ekonomisk mening eller ingen humanitär mening med det.
To my mind, it makes no economic sense. It does not make humanitarian sense.
Detta är enligt min mening alltjämt det centrala ämnet och problemet i unionen.
To my mind, that is still the central theme and problem in the Union.
Detta sysselsättningsmål är enligt min mening mycket viktigt i dagsläget.
This employment target is, to my mind, very important again at this point in time.
Annars finns det ingen som helst mening med att sitta vid förhandlingsbordet.
If not, there is no point whatsoever in sitting around the negotiating table.
Kommissionen klargjorde bara sin mening om ändringsförslag 2, såvitt jag förstod.
The Commission was simply making a point on Amendment No 2, as I understand it.
Jag tror att det just nu inte finns någon mening med en återförvisning till utskottet.
It seems to me that there is no point in referring it back to committee now.
Vad är det för mening med en inre marknad om vi inte kan färdigställa den ordentligt?
What is the purpose of a single market if we fail to get it properly completed?
Måtte helt enkelt demokratin få en mening och en framtid.
In short, democracy should still have a purpose and a future.
Jag anser att EU den senaste veckan har funnit en ny mening i det gemensamma ändamålet.
I think that last week the EU found a renewed sense of common purpose.
mening (även: dom, utslag, straffsats)
Och den andra delen, det är den mening som följer och inte den mening som lästes upp.
And the second part, is the sentence that follows on and not the sentence which was read out.
Romfördraget innehåller en mening om denna fråga.
Mr President, the Treaty of Rome contains one sentence on this subject.
Min fråga 39 består av en enkel mening, och allt jag begär är ett enkelt svar.
My Question 39 is one simple sentence and all I require is one simple answer.
Det är tid att ge dessa varma men ganska luddiga känslor någon verklig mening och handling.
It is time to give these warm but rather woolly sentiments some real meaning and action.
Den är inte så kritisk i europeisk mening som i fråga om den union som konstitutionen, och därmed Lissabonfördraget, skulle ha bidragit till att forma.
A crisis not so much in European sentiment, but in the Union as the Constitution and therefore the Treaty of Lisbon would have had it.
Det behöver inte sägas att andra länder också måste ges möjlighet att säga sin mening om konstitutionsfördraget, men tärningen är kastad i Nederländerna och Frankrike.
On the one hand, there is the right-wing voter who has a clear anti-European sentiment and says ‘ no ’ to the European project.
Här gäller det inte mindre än att ge mening till Europeiska unionens politik.
It is nothing less than the political significance of the European Union that is at stake.
Vad är det i så fall för mening med det EU som vi vill bygga upp?
In that case, what is the significance of the Europe that we want to build?
Enligt min mening är införlivandet av följande punkter i kompromisstexten särskilt betydelsefullt.
In my opinion, the inclusion of the following points in the compromise text is of particular significance.
Jag instämmer i Titleys förslag om att vi skjuter upp det hela, beroende på att det inte är någon mening med att diskutera detta utan att rådet är närvarande.
I follow Mr Titley's suggestion that we postpone all of it, because there is no point in discussing this without the presence of the Council.
I denna mening är det förslag som har framlagts av Cabrol och som även finner ett svar i direktivet från Needle, om ett europeiskt hälsocentrum, intressant.
In this context, Professor Cabrol's suggestion of a European Health Observatory, which is also taken up in Mr Needle's report, is well worth considering.
Särskilt anmärkningsvärt är enligt min mening de förslag som har införlivats i projektet när det gäller samarbetet med unionens medlemsländer.
In particular, I believe that the suggestions included in the proposal concerning cooperation with the Member States of the Union are most relevant.
mening (även: röst, åsikt, språkrör)
volume_up
voice {substantiv}
Enligt vår mening skall svenska folket göra sin röst hörd direkt i FN, inte via EU.
In our opinion, the Swedish people should make its voice heard directly in the UN, not via the EU.
Att de får säga sin mening och demonstrera mot detta, det står också här.
Being able to voice their opinion and take part in demonstrations is part of that.
Låt mig i egenskap av ordförande för delegationen säga att det finns en annan mening i Iran.
Let me say, in my capacity as chair of the delegation, that there is another voice in Iran.
Ett förslag som, enligt min mening, tar upp colombianernas allmänna känsla.
In my view, this initiative encompasses the feelings of most of the Columbian people.
Graham Watson har enligt min mening redan i stora drag gett uttryck för en känsla som vi alla delar.
Mr Watson has, in my opinion, already broadly expressed a feeling that is shared by us all.
Jag skall inte gå in på detaljer, eftersom det kan ge upphov till avundsjuka och det är inte meningen.
I will not enter into any detail, for that could lead to bad feeling and that is not my intention.
mening (även: betydelse, innebörd)
2. språkvetenskap

Användningsexempel för "mening" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishMen enligt min mening är det i allmänhet rådets uppgift att besvara alla frågor.
But I do think that, as a general rule, the Council should answer all questions.
SwedishEnligt min mening finns det tre viktiga punkter i denna debatt.
(FR) Mr President, there are, in my view, three essential points in this debate.
SwedishDärför är det enligt min mening rätt att vi skärper de ekonomiska sanktionerna.
That is why I think it is right that we should take stronger economic sanctions.
SwedishDärför är det, enligt min mening bråttom att ta itu med två grundläggande frågor:
Therefore I think there are two basic matters which need to be tackled urgently.
SwedishEnligt min mening kommer det även att gälla för euron i ett historiskt perspektiv.
In my opinion, this will also be true of the euro in the historical perspective.
SwedishAtt inte leva upp till krav innebär enligt min mening inte någon diskriminering.
A failure to meet requirements does not, in my view, represent discrimination.
SwedishKommissionen klargjorde bara sin mening om ändringsförslag 2, såvitt jag förstod.
The Commission was simply making a point on Amendment No 2, as I understand it.
SwedishDärför kommer enligt min mening Lamassoures betänkande särskilt lämpligt just nu.
In my opinion, the Lamassoure report is particularly timely for this very reason.
SwedishDessa vapen är enligt min mening de verkliga massförstörelsevapnen i dagens värld.
These are, in my view, the real weapons of mass destruction in the world today.
SwedishEnligt min mening är dock kommissionens förslag en synnerligen bra kompromiss.
In my opinion, the Commission' s proposal is a rather good compromise, however.
SwedishJag delar alltså Bolkestein mening i det fallet, och jag skall förklara varför.
I therefore share Mr Bolkestein’s opinion on this matter, and I shall explain why.
SwedishÄndringsförslag 48, som jag har ingivit, är enligt min mening mer ändamålsenligt.
Amendment No 48, which I tabled, is in the more appropriate place, in my view.
SwedishEnligt min mening bör allt detta även ingå i dessa europeiska säkerhetsstandarder.
In my opinion, all this should also be part of these European safety standards.
SwedishEnligt min mening är varje land ansvarigt för sin egen ekonomi.
(FI) Mr President, in my opinion, each country is responsible for its own economy.
SwedishEnligt min mening är det bra att kommissionen vill fortsätta arbeta med detta.
In my opinion it is good that the Commission wants to continue working on this.
SwedishDenna resolution överskrider dock enligt vår mening gränsen för subsidiaritet.
In our opinion, this resolution oversteps the limits of subsidiarity, however.
Swedishskall ersättas med följande mening, som jag även den skall citera på engelska:
 be replaced by the following phrase, which I shall again read out in English:
SwedishDet bästa och lämpligaste sättet är enligt min mening att ta in arten i bilaga II.
In my view, the best and most appropriate way is to include it in Appendix II.
SwedishEnligt min mening är dock kommissionens förslag en synnerligen bra kompromiss.
In my opinion, the Commission's proposal is a rather good compromise, however.
SwedishEnligt min mening är det i första hand tre mycket viktiga punkter som framträder.
At first glance, I feel that there are three essential aspects to this issue.