SV

medicinsk {adjektiv}

volume_up
medicinsk (även: läkar-)
Tanken var en kombinerad magisterexamen i Omvårdnad och Medicinsk vetenskap.
The idea was to combined a degree in Nursing and Medical Science.
Det finns två huvudmöjligheter att få medicinsk vård utanför hemlandet.
There are two main possibilities of obtaining medical care outside the state of residence.
Allmänmedicin som medicinsk specialitet har sin tyngdpunkt i mötet med patienten.
General medicine as a medical specialisation has an emphasis on meetings with patients.
medicinsk (även: läkande)
Vi måste skilja mellan makeup och kosmetiska som har ett medicinskt syfte.
We must distinguish between makeup and cosmetics that have a medicinal purpose.
Inga medicinska produkter som framställts från blod eller blodplasma har fått någon sådan licens för närvarande.
No medicinal products derived from blood or plasma have received such authorization to date.
På Irland tillsätter man hydrofluorsyra till dricksvattnet som en så kallad medicinsk produkt för att motverka karies.
In Ireland we add hydrofluorosylic acid to our drinking water as a so-called medicinal product in order to prevent dental decay.

Användningsexempel för "medicinsk" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishMånga kvinnor dog till följd av olagliga aborter som utfördes utan medicinsk hjälp.
Many women died as a result of illegal abortions, performed without medical help.
SwedishAllmänmedicin som medicinsk specialitet har sin tyngdpunkt i mötet med patienten.
General medicine as a medical specialisation has an emphasis on meetings with patients.
SwedishRoisín McAliskey hålls i ett fängelse av kategori A utan att få adekvat medicinsk vård.
Roisín McAliskey is being kept in a Category A gaol without adequate medical care.
SwedishDetta sjukhus fungerar inte nu eftersom det inte finns någon medicinsk personal!
That hospital is not functioning now since there is no medical staff!
SwedishDet utvidgar produktkategorin till att innefatta bland annat medicinsk utrustning.
It extends the category of equipment to, inter alia, medical apparatus.
SwedishSystemet för livsmedelshjälp och medicinsk och sanitär hjälp till flyktingarna.
We will continue to provide food as well as medical and health assistance for the refugees.
SwedishEU har även en annan viktig uppgift, nämligen inom området för medicinsk forskning.
It has another vital role and that is in the area of medical research.
SwedishMedicinsk teknik ger kunskap i alla nivåer från molekylär- till organsystemnivå.
Medical technology provides knowledge of all levels from molecular to the organ systems level.
SwedishDet krävs också inom medicinsk utbildning, så att våldshandlingar upptäcks snabbare.
It is also needed in medical training so that the use of violence can be better recognised.
SwedishVarje minut utförs 100 aborter och nästan hälften av dem av personer utan medicinsk utbildning.
We now know that, every minute, a woman dies for reasons connected with pregnancy.
Swedish(RO) Djurförsök är en viktig del av biologisk och medicinsk forskning.
(RO) Animal experiments represent an important stage in biological and medical research.
SwedishFörutsatt att allting görs för att undvika medicinsk turism ser jag detta som ett framsteg.
Provided that everything is done to avoid medical tourism, I see this only as progress.
SwedishVarje minut utförs 100 aborter, varav hälften av människor utan medicinsk utbildning.
Every minute, 100 abortions are carried out, half of them by people with no medical training.
SwedishUnder rehabiliteringen kommer hela kedjan av medicinsk turism också att gynnas.
During the rehabilitation period, the entire 'medical tourism' chain would gain from this benefit.
SwedishTanken var en kombinerad magisterexamen i Omvårdnad och Medicinsk vetenskap.
The idea was to combined a degree in Nursing and Medical Science.
SwedishDet finns två huvudmöjligheter att få medicinsk vård utanför hemlandet.
There are two main possibilities of obtaining medical care outside the state of residence.
SwedishFN har antagit en strategi som stöder barnafödande under kvalificerad medicinsk övervakning.
The UN has adopted a strategy supporting childbirth under qualified medical supervision.
SwedishVårt samhälle godtar seriös medicinsk forskning på foster, barn, vuxna och lik.
Our society accepts serious medical research carried out on foetuses, children, adults and corpses.
SwedishSlutligen måste situationer på det medicinsk-etiska området behandlas med största försiktighet.
Finally, situations in the medical-ethical field must be treated with the utmost care.
SwedishDessutom måste man hålla i minnet de ökade pensionskraven och det ökade behovet av medicinsk hjälp.
In addition, the rise in pension demands and medical assistance must be kept in mind.