"medial" - Engelsk översättning

SV

"medial" på engelska

EN
EN

"medial" på svenska

SV medial
volume_up
{adjektiv}

medial (även: media)
volume_up
medial {adj.}

Synonymer (engelska) till "medial":

medial
English

Användningsexempel för "medial" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishDenna virkesförsäljning bör understödjas av en omfattande medial bevakning på medlemsstatsnivå.
These timber sales should be supported by strong media coverage in Member States.
SwedishVi har exempel på att medial makt och politisk makt kan ligga i samma hand.
We have examples of media power and political power being concentrated in one pair of hands.
SwedishÖvervakningen av invandringen är enbart medial, anekdotisk.
The Monitoring Centre for immigration is nothing more than a story in the press.
SwedishI detta sammanhang är medial mångfald ett oeftergivligt krav för den demokratiska samhällsmodellen.
In this context, a pluralistic media system is an essential requirement for the democratic social model.
Swedish. - (FR) Jag bekräftar på nytt att jag anser att yttrandefrihet och medial mångfald är mycket viktigt.
in writing. - (FR) I reaffirm that I attach great importance to freedom of expression and media pluralism.
SwedishFör det är precis de stater som inte har någon verklig medial mångfald som mest vill ha strängare kontroll av Internet.
Because it is precisely those states with no true media pluralism which most want tighter control over the Internet.
SwedishDet framhäver med rätta olika svårigheter med medial mångfald och ägarkoncentrationen i flera medlemsstater.
It quite rightly highlights various difficulties over media pluralism and the concentration of ownership in a number of Member States.
SwedishDet är inte en överdrift att kalla det en medial statskupp, vilket innebär ett mycket farligt prejudikat för gemenskapens länder.
It is not an exaggeration to call it a media, which sets a highly dangerous precedent for the Community countries.
SwedishDet är inte en överdrift att kalla det en medial statskupp, vilket innebär ett mycket farligt prejudikat för gemenskapens länder.
It is not an exaggeration to call it a media , which sets a highly dangerous precedent for the Community countries.
SwedishMedial mångfald innebär mångfald i spridningen av information och i programföretagens karakteristiska egenskaper.
(PL) Mr President, media pluralism means diversity in the dissemination of information and the characteristic nature of broadcasters.
Swedish. - (DE) Ett system med medial mångfald är en grundläggande förutsättning för att den europeiska modellen för ett demokratiskt samhälle ska överleva.
in writing. - (DE) A pluralist media system is a fundamental prerequisite for the survival of the European model of a democratic society.
SwedishHenri Webers betänkande handlar inte bara om tillämpningen av artiklarna 4 och 5, utan också om frågor som översynen av själva direktivet och medial mångfald.
Mr Weber’s report not only refers to the application of Articles 4 and 5, but also to issues such as the revision of the Directive itself or media pluralism.
SwedishVi bör värna om medial mångfald som en viktig del av demokrati och frihet, så att alla EU-invånare garanteras tillgång till kostnadsfria och varierade massmedier.
We should defend media pluralism as an important aspect of democracy and freedom, in order to guarantee access to free and diverse mass media to all the inhabitants of the European Union.
SwedishVi framhåller att kommissionens beslut att överlåta åt ett konsortium bestående av tre europeiska universitet att fastställa tillförlitliga och opartiska indikatorer på medial mångfald.
The report recognises the decision of the European Commission to entrust determining the reliable and impartial indicators of media pluralism to a consortium of three European universities.
SwedishKirgizistan har fått stor medial och politisk uppmärksamhet, och jag har noga följt händelseutvecklingen från början.
Kyrgyzstan has attracted quite some media and political attention, and I have followed developments closely from the beginning, making two statements, one on 7 April and the other on 8 April.