"med avsikt" - Engelsk översättning

SV

"med avsikt" på engelska

SV med avsikt
volume_up
{adverb}

med avsikt (även: avsiktligt, med flit)

Liknande översättningar för "med avsikt" på engelska

med substantiv
English
med adverb
English
med preposition
English
med-
English
med. substantiv
English
avsikt substantiv

Användningsexempel för "med avsikt" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishOch det finns flera projekt som med avsikt har försökt efterlikna sådana ekosystem.
And there are some examples of projects that have deliberately tried to mimic ecosystems.
SwedishDen lagstiftande myndighetens avsikt med denna formulering var klar, enligt min åsikt.
I believe that the legislative authority had a clear aim in choosing this formulation.
Swedish(skratt) Om de hade ett OS i martyrskap, så hade min mormor förlorat med avsikt.
(Laughter) If they had had an Olympics in martyrdom, my grandmother would have lost on purpose.
SwedishDet är självklart att de inte med avsikt inrättade ett dåligt system redan från början.
It goes without saying that they did not intentionally create a bad system at the outset.
SwedishMen på detta stadium är jag inte enig med kommissionärens avsikt.
But at this stage, I do not agree at all with what the Commissioner intends to do.
SwedishDå måste du stava ett ord fel eller skriva ett okänt ord med avsikt.
In this case, you need to enter a deliberately misspelled or unknown word.
SwedishDe kristna trakasseras, fördrivs eller mördas med en tydlig avsikt: religiös utrensning.
The Christians are intimidated, evicted or killed with a clear purpose: religious cleansing.
SwedishFöredragandens avsikt med ändringsförslag 20 är att öka säkerheten.
The aim of the rapporteur's Amendment No 20 is to increase security.
SwedishEU:s avsikt med avtalen är att standardisera förfarandena i hela EU.
The spirit of the European Union in the treaties is to standardise procedures throughout the EU.
SwedishMen med avsikt nämner jag inga namn så länge deras exakta ansvar inte bekräftats.
But I prefer not to name names until the facts have established incontrovertibly who was responsible for what.
SwedishDetta är den risk som finns, och vår avsikt med det här förslaget är att finna en lösning på detta problem.
This is the risk we are dealing with and which this proposal is intended to resolve.
Swedish—om riskerna överdrevs med avsikt på sensommaren,
—Whether the warning issued late last summer was not deliberately exaggerated?
SwedishMen detta gjordes kanske med avsikt, för att sopa igen spåren.
But perhaps that was deliberate and intended to cloud the issue.
SwedishDet var vår avsikt med de nya övergripande bestämmelserna om tjänster av allmänt ekonomiskt intresse.
This was our intention with the new horizontal rules on services of general economic interest.
SwedishVi är för att man skall ägna sig åt de som med avsikt tillverkar dessa instrument för att tjäna pengar.
We are in favour of pursuing those who deliberately manufacture these instruments for profit.
SwedishMed denna avsikt föreslog den spanska regeringen att det skulle göras vissa ändringar i förordning nr 1/58.
To this end, the Spanish Government proposed making certain changes to Regulation No 1/58.
SwedishDet betyder att den existerande EU-lagstiftningen på området skall genomgås med avsikt att förenkla.
This implies that existing EU legislation in this area must be reviewed with an eye to simplification.
SwedishDet har, både med och utan avsikt, skapats stor förvirring i Öcalan-frågan.
Madam President, much confusion has been created, both intentionally and unintentionally, around the issue of Mr Öcalan.
SwedishDu är gripen för innehav, med avsikt att sälja vidare.
You're under arrest for possession with intent to sell.
SwedishDen nya amerikanska regeringen har i samarbete med oss bekräftat sin avsikt att använda kvartetten fullt ut.
The new US Administration, in cooperation with us, has confirmed its intention to make full use of the Quartet.