"med avseende på" - Engelsk översättning

SV

"med avseende på" på engelska

SV med avseende på
volume_up
{preposition}

med avseende på (även: angående, beträffande, i fråga om, berörande)
Situationen med avseende inrättandet av folkvalda regionala styrelser är bekymmersam.
A worrying trend is that concerning the deployment of elected regional councils.
Vidare har en bestämmelse med avseende varuimitationer tagits med.
A provision has also been included concerning the imitation of goods.
Kommissionen kan inte heller acceptera ändringsförslag 10 med avseende kommittéförfarandet.
Nor can the Commission accept Amendment No 10 concerning committee procedures.

Liknande översättningar för "med avseende på" på engelska

med substantiv
English
med adverb
English
med preposition
English
med-
English
med. substantiv
English
avseende substantiv
avseende adjektiv
adjektiv
English
adverb
English
preposition

Användningsexempel för "med avseende på" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishDe andra punkter som ni tog upp måste ses över med avseende denna förordning.
The other issues you raised must be reviewed in the context of this regulation.
SwedishEn utvärdering av Europarl-TV, med avseende dess effektivitet, välkomnas också.
The analysis of Europarl TV, to see if it is effective or not, is also welcome.
SwedishMitt land kan konkurrera i Europa med avseende indirekta arbetskostnader.
My country is competitive in European terms in relation to indirect labour cost.
SwedishFöredragandens förslag med avseende skatt på avfall som deponeras stöder jag.
I agree with the rapporteur's proposal of imposing a levy on landfill waste.
SwedishG7-gruppen har nått stora framsteg med avseende genomförandet av detta program.
The G7 has now made considerable progress in the implementation of this programme.
SwedishSamma sak utspelar sig nu igen med avseende det eskalerande dramat i Algeriet.
The same is happening again with regard to the escalating drama in Algeria.
SwedishJag vill därför fråga er vad ”normalisering” betyder med avseende religionsfrihet?
And so I ask you: what does 'normalisation' mean with regard to religious freedom?
SwedishDet är inte bara viktigt med avseende Tjetjenien utan även för många andra platser.
This is important not only as regards Chechnya, but also for many other places.
SwedishEn fråga har också ställts angående läget med avseende Förenade kungariket.
A question was also asked about the situation regarding the United Kingdom.
SwedishInom Europa har vetorätten avskaffats med avseende miljölagstiftning.
The right of veto on environmental legislation has been abolished within Europe.
SwedishVi talar om kompetensflykten, som är omoralisk med avseende fattiga länder.
We are talking about the brain drain, which is immoral with respect to poor countries.
SwedishMed avseende mellanstationerna antogs kommissionens förslag redan i juni.
Regarding the staging points, the Commission proposal was already adopted last June.
SwedishMed avseende detta har spårbarheten fungerat mycket bra, men det finns begränsningar.
With regard to that, traceability has worked very well but there are limitations.
SwedishDen vore dock en viktig signal just med avseende den miljöpolitiska situationen.
However, it would be an important signal to give now in terms of environmental policy.
SwedishJag tror dock att det är på plats med en viss skepsis med avseende dess verkan.
However, I think that a certain scepticism about its effectiveness is not out of place.
SwedishNågra länder har gjort föredömliga insatser med avseende hygien och hälsoskydd.
Some countries have done exemplary work on hygiene and health protection.
SwedishVi har ställt upp ett antal villkor i den riktningen med avseende marknadsföringen.
We have laid down a number of conditions in the directive with regard to marketing.
SwedishDet finns som alla av oss vet ett allvarligt problem med avseende torskens hållbarhet.
There is, as all of us know, a serious problem with regard to cod sustainability.
SwedishVår andra invändning är att systemet var mycket restriktivt med avseende kommissionen.
Our second criticism is that the system was very restrictive of the Commission.
SwedishVilka prioriteringar ämnar kommissionen göra med avseende nästa valperiod?
What are the Commission's priorities for the next parliamentary term?