SV

marknadsvärde {neutrum}

volume_up
1. ekonomi
Marknadsvärde dividerat med nettoomsättning.
Market value of the company divided by profit after full tax.
De globala marknaderna är så fria att till och med en människokropp har ett marknadsvärde.
The global markets are so free that human bodies now have a market value.
Varor tillverkade av timmer har också ett avsevärt marknadsvärde.
The market value of goods made from timber is also considerable.
2. finans
marknadsvärde (även: saluvärde, marknadsvärdering)
Japan subventionerar sitt ris med omkring fem gånger dess marknadsvärde.
Japan subsidises its rice by around five times its market value.
De globala marknaderna är så fria att till och med en människokropp har ett marknadsvärde.
The global markets are so free that human bodies now have a market value.
Marknadsvärde dividerat med nettoomsättning.
Market value of the company divided by profit after full tax.

Användningsexempel för "marknadsvärde" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDe globala marknaderna är så fria att till och med en människokropp har ett marknadsvärde.
The global markets are so free that human bodies now have a market value.
SwedishDe fiskarter som fångas kanske har ett lågt marknadsvärde eller är oätliga.
The species of fish caught may have a low market value or may not be fit for human consumption.
SwedishJapan subventionerar sitt ris med omkring fem gånger dess marknadsvärde.
Japan subsidises its rice by around five times its market value.
SwedishVaror tillverkade av timmer har också ett avsevärt marknadsvärde.
The market value of goods made from timber is also considerable.
SwedishGalileos så kallade marknadsvärde ökar omvänt proportionellt till det startkapital som krävs.
The so-called market value of Galileo increases in indirect proportion to the start-up capital needed.
SwedishDeras medverkan är oumbärlig, men samtidigt får konstverken successivt ett marknadsvärde.
And while their contribution is unique, the works which they produce only gradually acquire a market value.
SwedishÅ ena sidan används gemenskapsmedel för produktion av en skadlig produkt med föga marknadsvärde.
On the one hand Community funds are used for the production of a harmful product with little market value.
SwedishMarknadsvärde dividerat med nettoomsättning.
Market value of the company divided by profit after full tax.
SwedishVaran har dessutom ett obetydligt marknadsvärde.
The commodity has an insignificant market value as well.
Swedishomvärdering av ett värdepapper till aktuellt marknadsvärde
SwedishBeredningsstödet måste stå i förnuftig proportion till produktionskostnaderna och ta hänsyn till produkternas marknadsvärde.
Processing aid has to be in reasonable proportion to production costs and take account of the market value of the products.
Swedishomvärdering av ett kontrakt till aktuellt marknadsvärde
SwedishKan vi inte säga att vi senast 2016 vill ha ett rättvisare världshandelssystem som inte baseras på marknadsvärde utan på mänsklig värdighet?
Can we not say that by 2016 we want a fairer world trade system based not on market value but on human dignity?
SwedishTill det som redan sagts i dag vill jag tillägga och upprepa att aromer har ett väsentligt marknadsvärde.
Mr President, in addition to what has already been said today, I wish to reiterate that flavourings have considerable market value.
SwedishJag säger som mina kolleger, att vi måste sätta ett marknadsvärde på den biologiska mångfalden om vi menar allvar med att få ett slut på minskningen.
As has been said, we have to put a market value on biodiversity if we are serious about reversing the loss.
SwedishDagens omröstning banar väg för nya förhandlingar och innebär ett ”nej” till tilldelning av rättigheter utifrån arbetstagarnas marknadsvärde.
Today's vote paves the way for new negotiations and says 'no' to allocating rights according to workers' market value.
SwedishEtt sådant förbud driver bara frekvensernas marknadsvärde i höjden och strider regelrätt mot principen om spectrum efficiency.
Such a prohibition only serves to drive up the market price of frequencies and flies in the face of the principle of spectrum efficiency.
SwedishEtt sådant förbud driver bara frekvensernas marknadsvärde i höjden och strider regelrätt mot principen om spectrum efficiency .
Such a prohibition only serves to drive up the market price of frequencies and flies in the face of the principle of spectrum efficiency.
SwedishMärkning gör det lättare för konsumenterna att välja, eftersom de ofta förknippar en produkts geografiska ursprung med dess marknadsvärde.
Marking makes choosing easier for consumers, who often associate the geographical origin of a particular product with its market value.
SwedishDet nya sociala ansikte som Europa fått genom Lissabonprocessen är inte ett val mellan ekonomiskt värde eller marknadsvärde och människors öde.
The new social face of Europe that emerged in the Lisbon process does not choose between economic or market values and human destinies.