"marknadspris" - Engelsk översättning

SV

"marknadspris" på engelska

SV

marknadspris {neutrum}

volume_up
1. allmänt
marknadspris
Utsläppsrätterna kan köpas och säljas till marknadspris.
The certificates are tradeable and obtain a market price.
Utsläppsrätterna får överlåtas och har ett marknadspris.
The certificates are tradable and fetch a market price.
Det är först och främst ett marknadspris, vi måste acceptera det.
It is first and foremost a market price; we have to accept this.
2. ekonomi
Utsläppsrätterna kan köpas och säljas till marknadspris.
The certificates are tradeable and obtain a market price.
Utsläppsrätterna får överlåtas och har ett marknadspris.
The certificates are tradable and fetch a market price.
Det är först och främst ett marknadspris, vi måste acceptera det.
It is first and foremost a market price; we have to accept this.
3. finans
marknadspris (även: bokfört värde)

Användningsexempel för "marknadspris" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDet är först och främst ett marknadspris, vi måste acceptera det.
It is first and foremost a market price; we have to accept this.
SwedishPå samma sätt, när det gäller smör, säljs bara 75 procent av det smör som vi producerar till marknadspris.
Similarly, in the case of butter, only 75% of the butter we produce is sold at market prices.
SwedishPå samma sätt, när det gäller smör, säljs bara 75 procent av det smör som vi producerar till marknadspris.
Similarly, in the case of butter, only 75 % of the butter we produce is sold at market prices.
SwedishUtsläppsrätterna kan köpas och säljas till marknadspris.
The certificates are tradeable and obtain a market price.
SwedishUtsläppsrätterna får överlåtas och har ett marknadspris.
The certificates are tradable and fetch a market price.
SwedishDet sätter ett marknadspris på den globala uppvärmningen.
SwedishFör beräkningen av andelarna i den sammanlagda bruttonationalprodukten till marknadspris skall artikel 29.2 tillämpas.
for the calculation of the shares in the aggregate gross domestic product at market prices Article 29(2) shall apply.
SwedishPå en gemensam marknad kommer producenter av billig atom- och vattenkraft alltid att sälja elen till högsta marknadspris.
In a single market, producers of cheap atomic and hydroelectric power would always sell the electricity at the highest market price.
SwedishEtt system för inköp-destruktion kommer att inrättas för dessa icke testade kor, för att ersätta uppfödarna till marknadspris.
A purchase and destruction system is to be set up for such non-tested bovine animals, in order to compensate livestock farmers at the market price.
SwedishDet belopp som är avsett för stöd till uppförande av demonstrationsanläggningarna kommer följaktligen att bero på utsläppsrätternas marknadspris.
Consequently, the sum intended for support of construction of the demonstration plants is going to depend on the market price of the allowances.
SwedishKommissionsförslaget innebär fortfarande ett världsmarknadspris, eller marknadspris i Europa, som är dubbelt – eller numera tre gånger – så högt som världsmarknadspriset.
The Commission proposal still maintains a world price, or market price in Europe, which is double – or, nowadays, three times – the world price.
SwedishKommissionsförslaget innebär fortfarande ett världsmarknadspris, eller marknadspris i Europa, som är dubbelt – eller numera tre gånger – så högt som världsmarknadspriset.
Dumping does indeed cost us EUR 800 million per annum, and is completely at odds with what is supposed to be done according to the world trade agreements.
SwedishLåt oss i stället vara lite mer vettiga och inse jordbrukets värde, där jordbrukarna sköter sina jordbruk och får lön för sitt arbete genom ett marknadspris på produkterna.
It has also paid no attention and offered no support to the so-called cohesion countries, in which people are deserting the countryside in increasing numbers.
SwedishBilaterala avtal med Mercosur, bland annat om återimport av jordbruksprodukter, kan undergräva europeiska jordbrukares möjligheter att göra affärer till ett skäligt marknadspris.
Bilateral agreements with Mercosur, including agriculture re-importation, could undermine the capacity for European farmers to trade at a fair market price.
SwedishDetta kommer att leda till att det finns två olika prisnivåer på koldioxidutsläppen: det marknadspris som används på aktiemarknaden och ett godtyckligt fastställt pris för bilindustrin.
This will lead to two different price levels for CO2: the market price used on the stock market and a price laid down arbitrarily for the automobile industry.
SwedishLåt oss i stället vara lite mer vettiga och inse jordbrukets värde, där jordbrukarna sköter sina jordbruk och får lön för sitt arbete genom ett marknadspris på produkterna.
Instead, let us return to a bit of sanity, where we understand the value of farming, where farmers farm and are rewarded for their labours by a fair price for their produce.
SwedishEU är beroende av import av energi från Ryssland, och Ryssland behöver långsiktiga avtal om energiexport till marknadspris och investeringar från väst i den grundläggande energiproduktionen.
The EU is dependent on imports of energy from Russia, and Russia needs long-term contracts for energy exports at market prices, as well as Western investment in the basic production of energy.