"marknadsplats" - Engelsk översättning

SV

"marknadsplats" på engelska

SV

marknadsplats {utrum}

volume_up
1. allmänt
marknadsplats
Varje nationell lokalisering blir i dag mer än någonsin tidigare utsatt för global konkurrens, och världen blir till marknadsplats.
More than ever, locations in all countries are facing global competition, and the world is becoming one market place.
Sedan direktivet införlivades 1993 har Internet utvecklats betydligt och blivit en elektronisk marknadsplats.
Specifically, since the transposition of the Directive in 1993, the internet has developed considerably and become an electronic market place.
För det femte: Den främsta marknadsplatsen för marknaderna är näten.
Fifthly, the grids are the central market place for the markets.
marknadsplats (även: marknad)
Vi behöver en marknadsplats för idéer, som sedan kommer att leda till specifika politiska beslut.
We need a marketplace of ideas, which will then lead to specific policy decisions.
European marketplace for used textbooks
EU är inte bara en marknadsplats utan ett gemensamt område baserat på värderingar och gemensamma rättigheter.
The European Union is not only a marketplace but also a common space based on values and common rights.
marknadsplats (även: torg)
volume_up
agora {substantiv}
marknadsplats (även: torg, cricketplan)
volume_up
pitch {substantiv} [GBR]
2. handel
marknadsplats (även: torg, salutorg)
Det kommer att krävas att man skapar ökad rättssäkerhet för den elektroniska marknadsplatsen.
It will be necessary to create greater legal security in the electronic market.
Varje nationell lokalisering blir i dag mer än någonsin tidigare utsatt för global konkurrens, och världen blir till marknadsplats.
More than ever, locations in all countries are facing global competition, and the world is becoming one market place.
Sedan direktivet införlivades 1993 har Internet utvecklats betydligt och blivit en elektronisk marknadsplats.
Specifically, since the transposition of the Directive in 1993, the internet has developed considerably and become an electronic market place.

Användningsexempel för "marknadsplats" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishVi behöver en marknadsplats för idéer, som sedan kommer att leda till specifika politiska beslut.
We need a marketplace of ideas, which will then lead to specific policy decisions.
SwedishMinisterrådets toppmöten tenderar allt oftare att bli till en marknadsplats för nationalistiska intressekonflikter.
Council summits are increasingly turning into a bazaar of conflicting nationalist interests.
SwedishEU är inte bara en marknadsplats utan ett gemensamt område baserat på värderingar och gemensamma rättigheter.
The European Union is not only a marketplace but also a common space based on values and common rights.
SwedishDet handlar om vem som skall erövra denna elektroniska marknadsplats, och det pågår en hård kamp där ute.
It is about who wins control of this electronic marketplace, and a hard battle is being fought out there over this.
SwedishEuropas marknadsplats för begagnad kurslitteratur
SwedishVarje nationell lokalisering blir i dag mer än någonsin tidigare utsatt för global konkurrens, och världen blir till marknadsplats.
More than ever, locations in all countries are facing global competition, and the world is becoming one market place.
SwedishSedan direktivet införlivades 1993 har Internet utvecklats betydligt och blivit en elektronisk marknadsplats.
Specifically, since the transposition of the Directive in 1993, the internet has developed considerably and become an electronic market place.
SwedishVid alla fredsförhandlingar kvarstår risken för terroristanfall, vilket också inträffade förra veckan på en marknadsplats i Jerusalem.
There is always a risk of terrorist attack with any peace negotiations, as we saw last week at a market in Jerusalem.
SwedishStudenternas marknadsplats på nätet.
SwedishDet sätter också press på kandidatländer och länder i tredje världen att bli en del av en EU-marknadsplats för forskning på mänskliga embryon.
It also pressures applicant and Third World countries to become part of an EU market-place for human embryo research.
SwedishDet sätter också press på ansökarländer och länder i tredje världen att bli del av en marknadsplats inom EU för forskning på mänskliga embryon.
It also pressures applicant and Third World countries to become part of an EU market-place for human embryo research.
SwedishDe är till för att erbjuda en marknadsplats för investerare som förmedlar kapital till företag och organisationer som agerar i den verkliga ekonomin.
They are there to provide a market place for investors to channel capital to businesses and corporates who act in our real economy.
SwedishMan använder internet för att skapa en oändligt stor marknadsplats som matchar en persons prylar med en annans, oavsett vilka prylar det handlar om.
What it does is use the Internet to create an infinite marketplace to match person A's "haves" with person C's "wants," whatever they may be.
SwedishDet sätter också press på kandidatländer och länder i tredje världen att bli en del av en EU-marknadsplats för forskning på mänskliga embryon.
As parliamentarians we have a duty to uphold the democratic will of the citizens we represent, in keeping with the laws and constitutions of our sovereign Member States.
SwedishÅterförsäkring är en global verksamhet där EU-företagen har en ledande ställning och därför behövs en global marknadsplats där företagen har tillgång till marknaderna på lika villkor.
Reinsurance is a global business and EU firms are in the lead, so a global marketplace in which firms have access to markets on an equal basis is needed.
SwedishOm unionen behandlas som en gemensam marknad så skulle vinsten sättas högre än unionens huvudsakliga strävanden, och då skulle den inte längre vara någon union utan en marknadsplats.
If the Union is treated as a common market, then profit would come before the main aims of the Union, and it would no longer be a Union, but a market-place.
SwedishFör det andra anser jag att det bör hållas en stor kongress eller konferens som skulle kunna fungera som en marknadsplats eller kontaktforum för alla som arbetar med gränsöverskridande frågor.
Secondly, it is my belief that a great congress or conference should be mounted to serve as a sort of fair or contacts forum for all those engaged in cross-border work.
SwedishFör det andra anser jag att det bör hållas en stor kongress eller konferens som skulle kunna fungera som en marknadsplats eller kontaktforum för alla som arbetar med gränsöverskridande frågor.
What role does Commission support for cultural measures play in the context of cross-border cooperation, for example between Bavaria and the Czech Republic or between Austria and Slovakia?