SV

marknad {utrum}

volume_up
1. allmänt
En transatlantisk marknad för koldioxidutsläpp kan vara starten på en global marknad.
A transatlantic market for carbon emissions could be the start of a global market.
Vårt syfte är att skapa en europeisk marknad, en integrerad inre marknad för el och gas.
Our aim is to create a European market, an integrated single market in electricity and gas.
Marknaden för konsumentkrediter är främst en lokal eller regional marknad.
The consumer credit market is predominantly a local or regional market.
marknad (även: marknadsplats)
EU är inte bara en marknad, utan har en social dimension också.
Europe is not just a marketplace; it also has a social dimension.
Så vi har nu en hel illegal marknad och affärsekosystem byggt runt brottslighet online.
We now have a whole underground marketplace and business ecosystem built around online crime.
Jag är helt övertygad om att Internet är en ny marknad.
I am fully convinced that the screen is a new marketplace.
marknad
volume_up
mart {substantiv}
marknad (även: mässa)
volume_up
fair {substantiv}
En rättvis och social inre marknad kommer bara att fungera med en hård och rättvis lagstiftning.
A fair and social internal market will only work with strong and just regulation.
Momsen behövs för en välfungerande inre marknad och rättvis konkurrens i EU.
VAT is fundamental to a properly functioning single market and fair competition across the EU.
Våra förhandlare måste kämpa hårt för en rättvis och riktig ram, liksom för en fri marknad.
Our negotiators must fight hard for a fair and just framework as well as a free market.
2. "försäljning"
Kanarieöarnas stora turistindustri är en viktig marknad för dessa produkter.
The large tourist industry of the Canary Islands is an important outlet for these products.
Jag ser här en mycket intressant marknad för vår jordbrukssektor och en intressant inkomstkälla, inte bara för jordbrukare utan för landsbygdens ekonomi som en helhet.
I see here a very interesting new outlet for our agricultural sector and an interesting source of income, not only for farmers but for the whole rural economy.
Såväl etanol som framställts av jordbruksprodukter som syntetisk etanol kan användas för de flesta avsättningar, utom för spritdrycker, och de kan därför konkurrera på samma marknad.
For most outlets except alcoholic beverages, both agricultural and synthetic alcohol can be used and therefore compete on the same market.

Användningsexempel för "marknad" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishEU grundas på en inre marknad, men den inre marknaden har inte fullbordats ännu.
The EU is based on a single market but this single market is still not complete.
SwedishDå frågar sig dessa medborgare med rätta, ”vad är detta för slags inre marknad?”
Then, these citizens justifiably ask us ‘What sort of internal market is this?’
SwedishDe nya medlemsstaterna är inte något hot mot EU:s inre marknad, utan en tillgång.
The new Member States are not a threat to the EU internal market, but an asset.
SwedishI Europa klarar vi bara med möda av att enas om en gemensam europeisk marknad.
In Europe, uniting in a common European market is proving to be an arduous task.
SwedishEkonomi och konkurrens om marknad har alltför länge fått dominera EU-samarbetet.
The economy and competition have dominated cooperation in the EU for far too long.
SwedishDå frågar sig dessa medborgare med rätta, ” vad är detta för slags inre marknad?
Then, these citizens justifiably ask us ‘ What sort of internal market is this?’
SwedishFörbud skapar stora vinster för brottslingar som försöker utvidga sin marknad.
Prohibition creates huge profits for criminals, who seek to extend their market.
SwedishPå kontinenten finns det en laglig marknad för ungnöt från irländska lantgårdar.
There is a legitimate market in mainland Europe for young cattle from Irish farms.
SwedishDetta är det enda sättet för oss att möjliggöra en verkligt effektiv inre marknad.
This is the only way of enabling us to have a really effective internal market.
SwedishVi behöver en riktig inre marknad för socker, något som resolutionen inte tar upp.
We need a proper single market in sugar which this resolution does not address.
SwedishVi vill inte ha en gemensam valuta och en gemensam marknad med skatteharmonisering.
We do not look for a single currency and a single market with tax harmonisation.
SwedishDe nya medlemsstaterna är inte något hot mot EU: s inre marknad, utan en tillgång.
The new Member States are not a threat to the EU internal market, but an asset.
SwedishMed ekonomisk avreglering erbjuder Indien en växande marknad för EU: s företag.
With economic liberalisation, India offers a growing market for EU businesses.
SwedishJag skulle vilja framhäva två saker som krävs för att få en perfekt inre marknad.
I would like to highlight two challenges to the perfection of the internal market.
SwedishÄven vi vill ha en gemensam valuta på en gemensam marknad i vårt gemensamma Europa.
We, too, will apply a single currency in a single market in our singular Europe.
SwedishKonsumentintresset tas bäst till vara på en marknad där det råder fri konkurrens.
The interests of consumers are best served in a market with free competition.
SwedishVi måste lägga tonvikten vid upprättandet av en riktig marknad för riskkapital.
We need to put the emphasis on the creation of a genuine capital risk market.
SwedishMed ekonomisk avreglering erbjuder Indien en växande marknad för EU:s företag.
With economic liberalisation, India offers a growing market for EU businesses.
SwedishVi har i Europeiska unionen en gemensam marknad för nötkött och andra produkter.
We have in the European Union a common market in beef and in other products.
SwedishÖppna gränser och en öppen marknad kräver enhetliga direktiv för konsumentskyddet.
Open borders and an open market demand uniform consumer protection guidelines.

Synonymer (svenska) till "marknad":

marknad