"manifestation" - Engelsk översättning

SV

"manifestation" på engelska

EN

"manifestation" på svenska

volume_up
manifest {substantiv}

SV manifestation
volume_up
{utrum}

1. politik

manifestation (även: demonstration, opinionsyttring)
volume_up
manifestation {substantiv}
Det är missledande och kan ses som en manifestation av ekonomisk nyliberalism på kulturområdet.
This is misleading and can be seen as a manifestation of economic neoliberalism in the cultural sphere.
Den ungerska allmänna opinionen fick bevittna en anmärkningsvärd manifestation mitt under Georgien-krisen.
Hungarian public opinion witnessed a remarkable manifestation right in the middle of the Georgian crisis.
Vinerna är mångskiftande, mångfalden är en manifestation av naturen själv, och karaktären bestäms av klimatet och skörden.
Wine is diverse, its diversity a manifestation of nature itself, owing its character to climate and vintage.

Synonymer (svenska) till "manifestation":

manifestation
Swedish

Synonymer (engelska) till "manifestation":

manifestation
manifest

Användningsexempel för "manifestation" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishHan uttryckte då en önskan om någon slags manifestation från vår sida.
At that time, he expressed a desire for some gesture from us.
SwedishJag fick också tillfälle att diskutera med några av huvudorganisatörerna för denna manifestation.
I was also able to hold talks with some of the main organisers of this mobilisation of forces.
SwedishDärför åligger det oss att göra denna manifestation i dag.
It was therefore incumbent upon us to make that gesture today.
SwedishMen denna manifestation är ändå viktig för mig.
There are strong contrasts, in some respects we go into many details and in others we hardly deal with the general issues.
SwedishKort sagt, måste vi höja nivån på debatten från en kannstöpande politisk kamp till en manifestation värdig detta parlament.
We must certainly raise the level of the debate from that of the petty wrangling of party politics to an expression of a position worthy of this Parliament.
SwedishStadgan varken tillför eller drar ifrån dessa konventioner något, men den har betydelse som ett förtydligande och som en politisk manifestation.
The Charter neither adds to nor detracts from these conventions in any way, but it is significant as clarification and as a political manifesto.
SwedishSå länge parlamentet kan spendera så mycket pengar som det gör nu på en manifestation av detta slag kommer vi att fortsätta att förbise den ekonomiska krisen.
As long as the European Parliament is able to spend as much money as it does now on a rally of this nature, we will continue to ignore the economic crisis.
SwedishJag deltog också i ljuständningsceremonin utanför parlamentet i går och jag tackar vår talman, Jerzy Buzek, för det ledarskap han visade prov på vid denna manifestation.
I also attended the candle lighting ceremony outside Parliament yesterday, and I thank our President, Jerzy Buzek, for the leadership he showed in that parade.
SwedishJag vill säga att kommissionen konstaterar att detta betänkande kanske kommer litet sent för att göra ett genomförande av den manifestation ni föreslår möjligt.
I should like to say, Mr Mohamed Alí, that the Commission feels this report has probably arrived rather too late for the event you suggest to be held before the end of the year.
SwedishDenna manifestation skapar emellertid ett allvarligt prejudikat, och även om vi i dag är i stort sett överens när det gäller frågan om Timor, förstår ni ju att så inte alltid kan vara fallet.
This demonstration does, however, create a difficult precedent and though, today, there is great consensus on the Timor question, you will understand that this may not always be the case.
SwedishKort sagt att parlamentet måste undvika all slags opportunistisk frivillighet som minskar styrkan i en manifestation som till syvende och sist omfattar nästan 300 miljoner europeiska medborgare.
It is that Parliament must certainly shun any opportunistic voluntarism that detracts from the impact of a statement that, when all is said and done, involves almost 300 million European citizens.