SV

management {utrum}

volume_up
Planning for secure information management in situations of crisis.
Planning for secure information management in situations of crisis.
Magister i företagsekonomi med specialisering i Supply Chain Management (ett år)
Master in Business Administration with specialization in Supply Chain Management (one year)
Men sund och effektiv management behöver för min del inte vänta till år 2000.
But to my mind sound and efficient management should not have to wait till the year 2000.
EN

management {substantiv}

volume_up
The European Parliament wants to promote activity-based management and budgeting.
Europaparlamentet vill främja verksamhetsbaserad förvaltning och budgetberedning.
On 17 July, the Committee on Budgets clarified the situation regarding management.
Den 17 juli förklarade budgetutskottet verkligheten bakom denna förvaltning.
Such activity prevents the effective and sustainable management of fish stocks.
En sådan verksamhet omöjliggör en effektiv och hållbar förvaltning av fiskbeståndet.
management (även: handling, operation, usage)
One is the management of customs, and the other the management of tax revenue.
Det ena är tullhantering, och det andra är hantering av skatteintäkter.
Only a devolved management of sensitive infrastructures can reduce the level of risk.
Endast en decentraliserad hantering av känslig infrastruktur kan minska riskerna.
And what makes more effective management of immigration processes necessary?
Varför behövs det då en effektivare hantering av migrationsprocesserna?
Activity-based budgeting and management is the key to better administration.
Verksamhetsbaserad budgetering och ledning är nyckeln till bättre administration.
Only a cooperative regional management system will ensure proper conservation.
Endast en kooperativ regional ledning kan försäkra ett riktigr bevarande.
Activity-Based Budgeting and management will be the cornerstones of these reforms.
En verksamhetsbaserad budgetering och ledning utgör hörnstenarna i den här reformen.
Every corridor will be managed by an executive board and a management board.
Varje korridor kommer att förvaltas av en direktion och en styrelse.
The Bank shall be directed and managed by a Board of Governors, a Board of Directors and a Management Committee.
Banken skall förvaltas och ledas av ett bankens råd, en styrelse och en direktion.
Would any board of directors approve the management of a company in such a state of affairs?
Skulle någon styrelse godkänna att förvaltningen av ett företag befann sig i ett sådant tillstånd?
Misuse of antibiotics in prophylactics or in therapy can never replace good management.
Missbruk av antibiotika i förebyggande syfte eller i behandlingssyfte kan aldrig ersätta god skötsel.
They are also to be encouraged into environmental management of our countryside, which is another welcome step.
De skall också uppmuntras till en miljömässig skötsel av vår landsbygd, vilket är ytterligare välkommet steg.
We must create an integrated management to ensure sustainable development and preserve the coasts as habitat.
Vi måste skapa en integrerad skötsel som sörjer för en hållbar utveckling och som bevarar kusterna som livsrum.
In any case the outcome would be far greater transparency regarding the nature and management of funds.
I vilket fall som helst skulle resultatet bli mycket större öppenhet i fråga om finansieringens art och handhavande.
I do not see any obstacles to future harmonisation of rules in the field of safe management of radioactive waste and decommissioning of nuclear installations.
Jag ser inga hinder mot en framtida harmonisering av bestämmelserna på detta område för säkert handhavande av radioaktivt avfall och avveckling av kärnanläggningar.
Mrs Cresson is responsible for the lamentable management of Leonardo, and for mismanagement of funds, nepotism and considerable irregularities in the commissioning of external consultants.
Edith Cresson bär ansvaret för en usel ledning av Leonardo, olämpligt handhavande av pengar, nepotism samt avsevärda oklarheter vid utdelandet av uppdrag till externa rådgivare.
Every corridor will be managed by an executive board and a management board.
Varje korridor kommer att förvaltas av en direktion och en styrelse.
The Bank shall be directed and managed by a Board of Governors, a Board of Directors and a Management Committee.
Banken skall förvaltas och ledas av ett bankens råd, en styrelse och en direktion.
The Bank will be independent, and no one will be able to dismiss its management, no matter what mistakes it makes.
Banken är oberoende och dess direktion kan inte avskedas, oavsett vilka misstag den gör.
Fifthly, enlargement also demands simpler management mechanisms, particularly through one single comitology committee.
För det femte kräver utvidgningen även enklare hanteringssystem, framför allt genom ett enda kommittologiutskott.
management
Planning for secure information management in situations of crisis.
Planning for secure information management in situations of crisis.
Master in Business Administration with specialization in Supply Chain Management (one year)
Magister i företagsekonomi med specialisering i Supply Chain Management (ett år)
But to my mind sound and efficient management should not have to wait till the year 2000.
Men sund och effektiv management behöver för min del inte vänta till år 2000.

Användningsexempel för "management" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishMagister i företagsekonomi med specialisering i Supply Chain Management (ett år)
Master in Business Administration with specialization in Supply Chain Management (one year)
SwedishMen sund och effektiv management behöver för min del inte vänta till år 2000.
But to my mind sound and efficient management should not have to wait till the year 2000.
SwedishEn känslig fråga har varit reglerna om förvaltningsbolagspass - management company passport.
The rules concerning the management company passport have been a sensitive issue.
SwedishSystemet är känt som ERTMS, eller European Rail Traffic Management System.
The system is known as ERTMS - European Rail Traffic Management System.
SwedishI de nuvarande reglerna förbjuds eller försvåras den här sortens tekniker för cash management.
The world of banking has already driven this problem home to you on numerous occasions.
SwedishSEM 2000 lyder ett av de nya slagorden, sound and effective management .
SEM 2000 is one of the new slogans of the moment. It stands for sound and efficient management .
SwedishI de nuvarande reglerna förbjuds eller försvåras den här sortens tekniker för cash management.
Existing legislation, however, prohibits or hinders this type of cash management technique.
SwedishPlanning for secure information management in situations of crisis.
Planning for secure information management in situations of crisis.
SwedishNär man pratar om new public management, då vet man att SLIM här har en avsevärd betydelse.
When they talk about new public management then we know that SLIM has a very significant role here.
SwedishNär man pratar om new public management , då vet man att SLIM här har en avsevärd betydelse.
When they talk about new public management then we know that SLIM has a very significant role here.
SwedishNu har de första studentgrupperna som läst Mastersprogrammet Tourism & Hospitality Management tagit sin examen.
Now have the first students of the Masters Programme in Tourism and Hospitality graduated.
SwedishGår du 4:e eller 5:e året på en masterutbildning med inriktning mot innovation, management eller design?
Do you go 4th or 5th year of a Master's program with a focus on innovation, management or design?
Swedish Charlie McCreevy, Pension funds and asset management: A European perspective, SPEECH/05/539, 23.9.
 Charlie McCreevy, 'Pension funds and asset management: A European perspective', Speech/05/539, 23.09.2005.
SwedishJag hänvisar till instrumentet new public management som kan tillämpas i den oumbärliga utvärderingen.
I would also mention the new public management instrument, which can be used during the required evaluation.
SwedishDet som jag saknar är att denna spardiskussion till slut skulle mynna ut i en diskussion om ekonomisk management.
I would like to see the savings discussion at last turn into a discussion of financial management.
SwedishDet kan den göra genom att bevilja en förlängning av programmet för hantering av jordbruksavfall (Farm Waste Management Scheme).
It can do this by granting an extension to the Farm Waste Management Scheme.
SwedishA course introducing the concepts of project management and the awareness of different cultural behaviors.
A course introducing the concepts of project management and the awareness of different cultural behaviors.
SwedishNär hedgefonden Long Term Capital Management i det närmaste kollapsade visade det på riskerna i sammanhanget.
The near-collapse of the Long Term Capital Management hedge fund revealed the scale of the risks involved.
SwedishVårt forskningsområde är uthålliga vattensystem inom byggd miljö - kvalité, behandling, transport, systemanalys och management.
Our research interest are urban water systems - quality, treatment, transport and management.
SwedishM7010N Customer Relationship Management, 7,5 hp
M7010N Customer Relationship Management, 7.5 credits

Synonymer (svenska) till "management":

management
Swedish

Synonymer (engelska) till "management":

management
English
manageability
manageable
manager