"makt" - Engelsk översättning

SV

"makt" på engelska

SV makt
volume_up
{utrum}

1. allmänt

volume_up
power {substantiv}
Lagstiftande makt blir i allt väsentligt omvandlad till verkställande makt.
Legislative power is essentially being turned into executive power.
Medborgarna ser tydligt kommissionens dubbla makt med förslag och utövande.
They can clearly see the Commission's dual power: the power to propose and the power to act.
Detta skulle innebära att vi ersätter lagens makt med kraftens makt.
This would lead us to replace the power of right with the power of might.
volume_up
agency {substantiv}
Kustbevakningen måste bli den starka makten på området för sjösäkerhetskommittén.
The coastguard must be the strong arm of the agency for maritime safety.
Det är ett faktum att kreditvärderingsinstituten har en väldigt stor makt och inverkan på företag på kapitalmarknaden.
It is a fact that rating agencies have, in the capital market, a very great deal of power and influence over enterprises.
Detta kommer inte bara att ge parlamentet större makt över budgeten, utan också makt över utgiftskontrollen så snart den har tilldelats de olika organen.
This will give Parliament not only power over the budget, but power over control of expenditure once it has been allocated to the separate agencies.
makt (även: myndighet, gren, vapen, arm)
volume_up
arm {substantiv}
Kustbevakningen måste bli den starka makten på området för sjösäkerhetskommittén.
The coastguard must be the strong arm of the agency for maritime safety.
För det första lät man en makt installeras med hjälp av våld, med hjälp av vapen.
Firstly, a regime was allowed to take over by force, by armed force.
Det är en stor ära för mig att vara ledamot av Europaparlamentet där vi har ersatt vapnens makt med argumentens makt.
It is a great honour for me to participate in this Parliament, where we have replaced the force of arms with the force of argument.
volume_up
authority {substantiv}
Ökad makt skall i stället ges till medlemsländerna och rådet.
It would be better to give more authority to Member States and to the Council.
I och med det, är min makt över säkerheten på flygplatsen total.
It means that my authority over the security of this airport is absolute.
För att i Irland finns det inga regionala myndigheter med verklig beslutsfattande makt.
Because in Ireland there is no regional authority with real decision-making powers.
makt (även: herravälde, dominans)
volume_up
dominance {substantiv}
Vi kan inte tillåta att Tibet eller något annat land under 2000-talet utplånas av en diktatur, en tyranni, eller av en sadistisk önskan att utöva politisk makt.
We cannot allow Tibet or any other 21st century nation to be extinguished by a dictatorship, a tyranny, or by the sadistic desire to exert political dominance.
Gårdagens obegripliga beslut av Moody's visar tydligt kreditvärderingsinstitutens dominans och makt samt bristen på insyn i beslutsfattandet.
(DE) Mr President, the incomprehensible decision by Moody yesterday clearly shows the dominance and power of rating agencies and the lack of transparency surrounding decision making.
makt (även: våld, styrka, kraft, trupp)
volume_up
force {substantiv}
För det första lät man en makt installeras med hjälp av våld, med hjälp av vapen.
Firstly, a regime was allowed to take over by force, by armed force.
Ingen politisk makt kommer att kunna förhindra denna utveckling.
No political force will prevent that from happening.
Förenta staterna agerar som en stabiliserande makt inom den internationella politiken.
The United States acts as a stabilising force in global politics.
makt (även: kontroll, inflytande, tag, grepp)
volume_up
hold {substantiv}
Orden har stor makt över den reella världen.
Words have a genuine hold on the real world.
Enväldiga regimer kan endast hålla kvar sitt grepp om makten genom förtryck och genom att begränsa friheten.
Autocratic regimes can only maintain their hold on power by means of repression and by restricting freedom.
På så sätt blir det ännu lättare för dem att sitta kvar vid makten, eftersom de får pengar.
It will then be even easier for them to hold on to power because they will have money.
makt (även: förmåga, kraft)
volume_up
might {substantiv}
Detta skulle innebära att vi ersätter lagens makt med kraftens makt.
This would lead us to replace the power of right with the power of might.
I själva verket är de en kapitulation för politisk makt.
They are in essence a surrender to political might.
Kina och Indien växer inte bara med avseende på ekonomisk makt utan också gällande militär styrka.
China and India are growing, not only in economic power, but also in military might.
volume_up
ascendant {substantiv}
volume_up
ascendent {substantiv}
makt (även: myndighet, bud, kontroll, befallning)
volume_up
command {substantiv}
volume_up
mastery {substantiv}
makt (även: styrka, kraft)
volume_up
potency {substantiv}

2. gammalmodigt

volume_up
sway {substantiv}
Nu är det rättvisa och inte brutal makt som råder mellan våra tjugofem länder och i förhållandet till vår gemensamma omvärld.
Now it is justice that holds sway, and not brute force, among our 25 countries and in relation to the countries around us.
Turkiet behandlas därmed på exakt samma sätt som alla de andra kandidatländerna - i Europeiska unionen härskar rättvisan och inte makten.
Turkey is thus being treated in exactly the same way as all of the other candidate countries; as it is justice, not force, that holds sway in the EU.

Synonymer (svenska) till "makt":

makt

Användningsexempel för "makt" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishVi måste göra allt som står i vår makt för att hjälpa små och medelstora företag.
Anything that we can do to help small and medium-sized enterprises, we must do.
SwedishAnnars kommer kommissionen att få dåligt rykte, försvagas och se sin makt minska.
If he is not, he will emerge discredited and weakened, with his powers diminished.
SwedishDärför bör vi göra allt som står i vår makt för att eliminera detta problem nu.
For this reason we should do everything we can to eliminate this problem now.
SwedishVi måste göra allt som står i vår makt för att fördöma våld mot kvinnor och barn.
We have to do all that we can to condemn violence against women and children.
SwedishDeras makt bygger på miljömässiga och sociala värderingar som skiljer sig från våra.
These powers are based on different environmental and social values from ours.
SwedishOch nu frågar sig plötsligt medborgarna varför vi inte har någon ekonomisk makt.
And now, suddenly, the citizens are asking why we do not have any economic governance.
SwedishDärför bör vi göra allt som står i vår makt för att bevara denna sällsynta resurs.
Therefore, we should do everything possible to conserve this rare resource.
SwedishDärför bör vi verkligen göra allt i vår makt för att bidra till denna upplysning.
Therefore we really should do everything in order to contribute to this enlightenment.
SwedishVi måste göra allt som står i vår makt för att försöka återupprätta freden i Darfur.
We must take all steps available to us to endeavour to re-establish peace in Darfur.
SwedishVårt primära mål är att göra allt som står i vår makt för att det skall åtgärdas.
Our primary objective is to do everything we can to bring it up to speed.
SwedishDet handlar säkerligen inte om en president, och denne har inte egen verkställande makt.
It is certainly not a President and not with executive powers in its own right.
SwedishArméns roll är oacceptabel, och underrättelsetjänstens makt är alldeles för stor.
The role of the army is unacceptable and the intelligence services are far too powerful.
SwedishAtt, som ministern gjorde, säga att fördragen inte ger EU någon makt är felaktigt.
To say, as the Minister did, that the Treaties do not give the EU any powers is untrue.
SwedishDetta utbyte av information stärker de nationella parlamenten och ger dem mer makt.
This sharing of information empowers and strengthens national parliaments.
SwedishVi ska göra allt som står i vår makt för att se till att saken får ett lyckligt slut.
We shall do everything possible to ensure that the case has a happy ending.
SwedishDet tyska ordförandeskapet kommer att göra allt som står i dess makt för att uppnå detta.
The German Presidency will do its utmost to achieve that successful conclusion.
SwedishEn autonom makt kunde vara det effektivaste för att lösa dessa problem.
Self-government may be one of the most efficient ways of tackling these problems.
SwedishVi vill inte ha med detta att göra; vi är emot maffians makt över politikerna.
We want nothing to do with this, we are against this domination of politics by the mafia.
SwedishVi måste göra allt som står i vår makt för att uppnå jämställdhet mellan könen.
We must do everything that we possibly can to achieve gender equality.
SwedishSenare gav han sig själv makt godtyckligt via utskottet för konstitutionella frågor.
Later, he granted himself arbitrary powers via the Committee on Constitutional Affairs.