SV

mager {adjektiv}

volume_up
mager (även: smal, slimmad, även bildligt)
volume_up
lean {adj.} (thin, but strong and healthy)
Swobodas lista i fråga om utvecklingen i Turkiet var naturligtvis ytterst mager.
Mr Swoboda's little list of developments in Turkey was of course extraordinarily lean.
Swobodas lista i fråga om utvecklingen i Turkiet var naturligtvis ytterst mager.
Mr Swoboda' s little list of developments in Turkey was of course extraordinarily lean.
Nya motorer som arbetar med mager förbränning eller common rail-teknik behöver bränsle med låg svavelhalt som en teknisk förutsättning för att avancerade katalysrenare skall fungera.
New engines with lean-burn or common-rail technology need low-sulphur fuels as a technology enabler to allow advanced catalytic converters to function.
Av 410 framställningar år 1999 kunde bara 55 projekt med en mager totalvolym om 6,07 miljoner euro beaktas.
Out of 410 applications in 1999 only 55 projects with a low overall volume of EUR 6.07 million could be considered.
Nya motorer som arbetar med mager förbränning eller common rail-teknik behöver bränsle med låg svavelhalt som en teknisk förutsättning för att avancerade katalysrenare skall fungera.
New engines with lean-burn or common-rail technology need low-sulphur fuels as a technology enabler to allow advanced catalytic converters to function.
Men vi får inte glömma bort att det kommer att bli en mager budget på grund av att budgetramen för 2007-2013 sattes för lågt - den uppgår endast till 0,99 procent av BNI.
Let us not forget, however, that because the financial perspective for 2007-2013 was pitched too low it will be a poor annual budget - representing just 0.99% of gross national income.
Vi kan inte få mer EU med en mager budget som är uppenbart otillräcklig.
We cannot have more Europe with a meagre budget that is clearly inadequate.
Den regionala finansieringen är inte en gåva från Bryssel, utan en mager avkastning på de miljarder pund som Storbritannien betalar in.
Regional funding is not a gift from Brussels, but meagre remuneration from the billions the UK pays in.
Mot bakgrund av ambitionerna med projektet kan det betraktas som något förvånande att kommissionen anslagit en så mager budget.
In the light of the ambitions at stake, the meagre budget allocated to this project by the Commission may be cause for surprise.
Jag tror att vi kan göra större framsteg genom att kämpa än genom att nu ingå en mager kompromiss.
I believe we can obtain more progress by putting up a fight than by entering now into a poor compromise.
Livsmedelssäkerhet är ett viktigt mål för EU, men det här är en mager kompromiss.
(HU) Fellow Members, food security is a major goal of the European Union, but this is a poor compromise.
Jag förstår att frågorna på den här punkten riktar sig mer till rådet än till kommissionen och att vi i det här fallet är en väl mager ersättning.
Mr President, I realise that the questions on this point are addressed more to the Council than the Commission and that we are a poor substitute.
mager (även: skrovlig, tanig, knotig)
mager (även: benig, tanig)
mager (även: utmärglad, spinkig)
Låt mig för det tredje säga att hänvisningen till hälsa i detta dokument är ovanligt mager.
Thirdly, let me say that the reference to health in this is remarkably thin.
Nu har vi till sist fått ett dokument, även om jag måste säga att detta är en ganska mager anrättning.
Now at least we have a document, although I have to say that it is rather thin soup.
Men det stämmer också att det finns en besatthet, ett framhållande av och faktiskt ett krav på att man ska vara mager.
It is also true, however, that there is a strong obsession, insistence and indeed a requirement to be thin.
mager (även: torftig, dyster)

Användningsexempel för "mager" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishSwobodas lista i fråga om utvecklingen i Turkiet var naturligtvis ytterst mager.
Mr Swoboda's little list of developments in Turkey was of course extraordinarily lean.
SwedishSwobodas lista i fråga om utvecklingen i Turkiet var naturligtvis ytterst mager.
Mr Swoboda' s little list of developments in Turkey was of course extraordinarily lean.
SwedishVi kan inte få mer EU med en mager budget som är uppenbart otillräcklig.
We cannot have more Europe with a meagre budget that is clearly inadequate.
SwedishLåt mig för det tredje säga att hänvisningen till hälsa i detta dokument är ovanligt mager.
Thirdly, let me say that the reference to health in this is remarkably thin.
SwedishDet är en mager budget och det håller jag fullständigt med om, som jag även tidigare sagt.
As I have already indicated, I completely agree that the budget is small.
SwedishJorden är mager, få människor bor där - i Sverige bara fem invånare per kvadratkilometer.
In Sweden, the figure is a mere five inhabitants per square kilometre.
SwedishNu har vi till sist fått ett dokument, även om jag måste säga att detta är en ganska mager anrättning.
Now at least we have a document, although I have to say that it is rather thin soup.
SwedishEn mager tröst: till sist kommer förorenaren att få betala.
It is scant comfort to know that the polluter will pay in the end.
SwedishJag tror att vi kan göra större framsteg genom att kämpa än genom att nu ingå en mager kompromiss.
I believe we can obtain more progress by putting up a fight than by entering now into a poor compromise.
SwedishDen slutliga finansiella höjningen av det finansiella ramprogrammet med 115 miljoner ecu är mycket mager.
The final financial increase of ECU 115 million in the financial Framework Programme is very small.
SwedishLivsmedelssäkerhet är ett viktigt mål för EU, men det här är en mager kompromiss.
(HU) Fellow Members, food security is a major goal of the European Union, but this is a poor compromise.
SwedishAv 410 framställningar år 1999 kunde bara 55 projekt med en mager totalvolym om 6,07 miljoner euro beaktas.
Out of 410 applications in 1999 only 55 projects with a low overall volume of EUR 6.07 million could be considered.
SwedishMen det stämmer också att det finns en besatthet, ett framhållande av och faktiskt ett krav på att man ska vara mager.
It is also true, however, that there is a strong obsession, insistence and indeed a requirement to be thin.
SwedishDen regionala finansieringen är inte en gåva från Bryssel, utan en mager avkastning på de miljarder pund som Storbritannien betalar in.
Regional funding is not a gift from Brussels, but meagre remuneration from the billions the UK pays in.
SwedishEn mager budget kommer inte ge oss möjlighet att lösa dessa problem, men Europeiska rådets möte i oktober var en uppmuntrande början.
A meagre budget will not allow us to address these challenges, but the October European Council was an encouraging start.
SwedishMot bakgrund av ambitionerna med projektet kan det betraktas som något förvånande att kommissionen anslagit en så mager budget.
In the light of the ambitions at stake, the meagre budget allocated to this project by the Commission may be cause for surprise.
SwedishFrån budgetsynpunkt är det omöjligt att med så mager finansiering uppnå de mål EU självt har stakat ut.
From the point of view of the Budget, it is impossible to achieve the goals that the EU has set itself with such paltry funding.
SwedishJag förstår att frågorna på den här punkten riktar sig mer till rådet än till kommissionen och att vi i det här fallet är en väl mager ersättning.
Mr President, I realise that the questions on this point are addressed more to the Council than the Commission and that we are a poor substitute.
SwedishVi har nu fått en text med allmänna synpunkter och i går kväll en mager översikt, men fortfarande inte en riktig lagstiftningsförteckning.
We have now been given an essay containing general reflections and, yesterday evening, a summary containing little detail. However, we have still not been given a proper catalogue of laws.