SV

mångfald {utrum}

volume_up
1. allmänt
mångfald
Vi genomsyras av mångfald: en mångfald av traditioner, av kulturer, av språk, av nationer.
We are steeped in diversity: diversity of traditions, of cultures, of language, of nations.
Denna mångfald återspeglar olika statliga ingripanden, historiskt och kulturellt sett.
This diversity reflects different histories and cultures of state intervention.
Den präglas också av språklig mångfald och ett jämförande perspektiv.
It is also characterized by linguistic diversity and a comparable perspective.
mångfald (även: pluralism)
Mediernas koncentration och mångfald i Europeiska unionen (kortfattad redogörelse)
Concentration and pluralism in the media in the European Union (short presentation)
Faktum är att sådana intressekonflikter skadar fri konkurrens och mångfald.
The fact is that such conflicts of interest damage free competition and pluralism.
Mediernas mångfald och pressfriheten är grundläggande europeiska värderingar.
Media pluralism and freedom of the press are fundamental European values.
En mångfald livsmedel garanteras, liksom att de finns på hyllorna till lägre priser.
A variety of foods is guaranteed, as is their presence on the shelves at lower prices.
Det finns så många möjligheter att presentera kvinnor - kvinnor i sin mångfald, i verksamhet.
There are so many ways of depicting women - their variety, their abilities.
Denna region utgörs av en mångfald etniska och kulturella grupper.
This region is made up of a variety of ethnic and cultural groups.
2. matematik
mångfald
Vi tror inte, inom vår religion, på religionernas mångfald: det existerar inte mångfaldiga religioner.
We do not believe, in our region, in the multiplicity of religions: multiple religions do not exist.
Korallsystem med mångfald, låg näringsomsättning- -utsätts för flera tryck -- överfiske- -ohållbar turism, klimatförändring.
. ~~~ Biodiverse, low-nutrient, hard coral systems under multiple pressures of overfishing, unsustainable tourism, climate change.
Vi vill garantera att alla medborgare, oavsett var de bor och vart de reser, har snabb tillgång till en mångfald av säkra och prisöverkomliga tjänster.
We want to ensure that all citizens, wherever they live and wherever they travel, enjoy fast access to multiple, safe and affordable services.

Användningsexempel för "mångfald" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishBehoven hos vår miljö och biologisk mångfald bör vara avgörande på detta område.
The needs of our environment and biodiversity should be paramount in this area.
SwedishDet är av den anledningen som vi måste bevara äkta pluralism och sann mångfald.
It is for this reason that we must preserve genuine plurality and true diversity.
SwedishFörlusten av skogarnas biologiska mångfald får särskilt negativa konsekvenser.
Loss of biological diversity in forests has particularly negative consequences.
SwedishUkraina har utvecklat ett dynamiskt civilsamhälle och ett medieklimat med mångfald.
Ukraine has developed a dynamic and diverse civil society and media environment.
SwedishDe vill också att kulturell mångfald ska vara det som Europa sprider i världen.
They also want cultural diversity to be the ambassador of Europe in the world.
SwedishVåra skogar uppvisar inte samma biologiska mångfald som skogarna i södra Europa.
Our forests do not present the same biodiversity as the forests in southern Europe.
SwedishEuropas kulturella mångfald kommer att bli en källa till kreativitet och välstånd.
The cultural diversity of Europe will be a source of creativity and prosperity.
SwedishSkogarnas biologiska mångfald hotas av olaglig avverkning över hela världen.
Forest biodiversity is threatened by illegal deforestation carried out globally.
SwedishMångfald är det som definierar den, inte en möjlig orsak till dess undergång.
Pluralism is its defining characteristic, not a potential factor in its downfall.
SwedishI en del regioner som har stor biologisk mångfald går utvecklingen också bakåt.
Certain regions that have considerable biodiversity are similarly in decline.
SwedishDet är denna religiösa och kulturella mångfald som formar oss, som formar Europa.
This religious and cultural diversity is what makes us, is what makes Europe.
SwedishFörslaget till förordning innehåller nu ett avsnitt om natur och biologisk mångfald.
The draft regulation now includes a section relating to nature and biodiversity.
SwedishKommer regeringen uppmuntra politisk, etnisk, kulturell och religiös mångfald?
Will the government encourage political, ethnic, cultural and religious diversity?
SwedishDärigenom kan landsbygdens mångfald förstärkas och användas på ett vidgat sätt.
The multifunctionality of the rural regions can thus be strengthened and increased.
SwedishDessutom graderar kommissionen kommersiella intressen högre än kulturell mångfald.
Moreover, the Commission rates commercial interests higher than cultural diversity.
SwedishVi måste också garantera kulturell mångfald och jämställdhet för minoritetsspråken.
We must also guarantee cultural diversity and equality for minority languages.
SwedishMediernas koncentration och mångfald i Europeiska unionen (kortfattad redogörelse)
Concentration and pluralism in the media in the European Union (short presentation)
SwedishAlla åtgärder måste vidtas för att skydda de odlade växternas biologiska mångfald.
All possible steps must be taken to preserve the biodiversity of cultivated plants.
SwedishFyra femtedelar av jordklotets genetiska mångfald finns ju i utvecklingsländerna.
Four fifths of the world's genetic polymorphism happens in the developing countries.
SwedishKulturell mångfald är inte bara ett ideal; det är också en viktig ekonomisk faktor.
Cultural diversity is not just an ideal; it is also a significant economic factor.

Synonymer (svenska) till "mångfald":

mångfald