SV mål
volume_up
{neutrum}

1. allmänt

mål
volume_up
objective {substantiv}
Ert mål är att lägga ned kärnkraftsindustrin och ni har ett bestämt mål.
Their objective is to close down the nuclear industry and they have a fixed objective.
För det tredje anser jag att både mål 1 och mål 2 måste finnas kvar.
Thirdly, I think there is a need to keep both Objective 1 and Objective 2.
Mål 5b är ett av de mål som i synnerhet koncentrerar sig på landsbygdsområdet.
Objective 5b is one of the objectives which concentrates in particular on rural areas.
volume_up
aim {substantiv}
Med detta mål i åtanke lade ordförandeskapet fram förslag till medlemsstaterna.
With this aim in mind, the Presidency submitted proposals to the Member States.
Detta mål ligger helt i linje med skapandet och spridandet av en gemensam valuta.
That aim is fully compatible with the introduction and circulation of the single currency.
Alltså, än en gång, målet är öppenhet, och jag tror att vi kommer att uppnå detta mål.
So once again transparency is the aim, and I believe we shall achieve that aim.
volume_up
destination {substantiv}
Dessutom är Prag också ett väletablerat och vackert mål för europeiska kongresser.
In addition to that, Prague is also a well-established and beautiful European congress destination.
Här ser du den URL-adress som är resultatet av uppgifterna i Sökväg och Mål.
In this field you can see the URL which results from the entries in Path and Destination.
Nej, vapen når tyvärr alltid sitt mål, med eller utan mur.
No, because unfortunately weapons always reach their destination, without or without a wall.
mål (även: avslutning, slut, del, ända)
volume_up
end {substantiv}
Vi betraktar inte marknaden som ett mål i sig, utan som ett medel för att nå ett mål.
We see the market not as an end in itself, but as a means to an end.
Utgiften blir ett mål i sig och ett bevis på att ett program har lyckats.
Expenditure becomes an end in itself, evidence of the success of a programme.
Direktivet är en oerhört viktig beståndsdel i en strategi med detta mål.
This directive is a vitally important element in any strategy to that end.
mål
volume_up
goal {substantiv}
Systemet kan även rapportera statistik om latens, t.ex. tid till mål och besök till mål.
The system can also reportlatency metrics such astime to goal and sessions to goal.
Det är vårt främsta mål och det borde också vara det här programmets främsta mål.
That is our primary goal and it should be the primary goal of this programme as well.
Denna kompromiss gjorde det möjligt att bevara förslagets övergripande mål.
This compromise enabled the overall goal of the proposal to be preserved.
mål (även: avsikt, uppgift, mening, syfte)
volume_up
purpose {substantiv}
Detta kommer att leda till en fragmentering av lagstiftningens mål och inriktning.
This will result in fragmentation of the purpose and focus of legislation.
Det har varit målet med detta agerande från Europaparlamentet: ett klart konstruktivt mål.
That has been the purpose of this European Parliament action: a clearly constructive purpose.
Föreliggande betänkande har som mål att avhjälpa nämnda brister.
The purpose of the report before us is to remedy this situation.
volume_up
target {substantiv}
Om du klickar på den här kommandoknappen, infogas målet i fältet Mål i hyperlänkdialogen.
Click this button to insert the target in the Target field of the Hyperlink dialog.
Den målsättning som fastlagts för utvecklingsbiståndet ligger långt under FN: s mål.
The target set for development aid falls far short of the UN's target.
Den målsättning som fastlagts för utvecklingsbiståndet ligger långt under FN:s mål.
The target set for development aid falls far short of the UN's target.
mål (även: avslutning, slut, behandling, glans)
volume_up
finish {substantiv}
Herr talman, och jag ska sluta här, vi måste därför ha två mål.
Mr President, and I shall finish here, we must therefore have two objectives.
Med dagens fest inleds slutspurten, men vi kommer inte i mål förrän om två år.
Today's celebration marks the beginning of the home stretch, but the finish is not in sight for another two years.
Framför allt vill jag tacka de ledamöter som har varit med oss från start till mål och som deltog i debatten.
Above all, I wish to thank the Members who have stayed with us from start to finish and joined in the discussion.
mål (även: märke, typ, uttryck, bevis)
volume_up
mark {substantiv}
Det var han som föreslog Benedict som ett potentiellt mål.
He's the one who suggested Benedict to you as a potential mark.
Ray, killen var ett svårt mål, och jag delgav honom korrekt.
Ray, the guy was a difficult mark, and I served him clean.
Jag tror absolut att vårt mål måste vara att stärka CE-märket och skyldigheten att använda det.
I firmly believe that our aim must be to strengthen the CE mark and the obligation to use it.
volume_up
object {substantiv}
Det som räknas vid konstituerandet av varje organisation eller förening är dess mål.
What counts when setting up an association or any kind of body is its object.
Kapitalismen är inte någonting jag är förtjust i som sådant, det är bara ett medel för att nå ett mål.
Capitalism is not an object of my affection, it is simply a means to an end.
Målet var uteslutande att befatta sig med artiklarna 22 och 23.
The object of the exercise was simply to deal with Articles 22 and 23.
mål (även: anförande, tal, språk, yttrande)
volume_up
speech {substantiv}
(PT) Kommissionsledamot Ferrero-Waldner sammanfattade nyss den nya unionens mål.
(PT) In her speech, Commissioner Ferrero-Waldner summarised the objectives of the new Union.
Jag anser att det var ett anförande utan tydliga politiska mål, livlöst och trist.
It has been a speech with no clear political objectives, no edge, and has been downright boring.
Vi anser det även vara viktigt - som Titley sade i sitt inlägg - att innefatta terrorismen som ett mål.
We also think that it is important - as stated by Mr Titley in his speech - to include terrorism as an objective.
mål (även: begäran, anhållan, kostym, bön)
volume_up
suit {substantiv}
Som ni så riktigt påpekade, måste andra följa detta exempel om dessa mål ska nås.
As you quite rightly said, others must follow suit if these targets are to be achieved.
De är oförändrade - ett fristående mål på 20 procent och 30 procent om andra länder följer exemplet.
They are unchanged - a 20% standalone target and 30% if other countries follow suit.
Därför måste vi först fundera över vad vi vill göra tillsammans och sedan anpassa den institutionella uppbyggnaden efter våra mål.
Therefore, we must first decide what we want to do together and then adapt the institutional structure to suit our objectives.
mål (även: grund, botten, sockel, mållinje)
volume_up
base {substantiv}
Dessa mål är grundläggande för EU:s industriella, konkurrenskraftiga och innovativa grund.
These goals are vital for maintaining the EU industrial, competitive and innovative base.
Energipolitikens långsiktiga mål är en energiförsörjning som helt baseras på förnybara källor.
The long-term objectives in the field of energy is the provision of energy totally based on renewable sources.
Det är en tillfällighet att de hamnar ovanpå varandra, men det måste klargöras att vart och ett har sin rättsliga grund och sitt mål.
By coincidence they are juxtaposed, but it is clear that each form of assistance has its own legal base and objective.
mål
volume_up
butt {substantiv} [gam. mod.]
volume_up
case {substantiv}
Under dessa förhållanden skulle det inte föreligga något mål för Helms-Burton-lagen.
In these circumstances there would be no case whatsoever for the Helms-Burton Act.
Kommissionens främsta mål i den här frågan är att snabbt uppbåda resurser.
The Commission's main aim in this case is to rapidly mobilise these funds.
Därför fortsätter vi med detta mål, och ett reservationsuttalande förbereds.
Therefore we will continue with this case, and the statement of objection is under preparation.
mål (även: bäck, ändamål, begränsning)
volume_up
bourn {substantiv}
mål (även: bäck, ändamål)
volume_up
bourne {substantiv}

2. sport: "i rugby"

mål
volume_up
conversion {substantiv} (rugby)
Mål 2 är omställningen av de industriella zonerna, och ordet " omställning " bibehålls i Agenda 2000.
Objective 2 relates to the conversion of industrial areas, and the word 'conversion ' is maintained in Agenda 2000.
I avsnittet Mål kan du se hur många omvandlingar du får för varje webbplatsmål.
The Goals section shows how many conversions you get to each of your site goals.
På samma sätt kan du under perioder med lägre omvandlingsfrekvens kompensera genom att sänka ditt högsta CPA-bud eller mål-CPA-bud.
Likewise, you can decrease your maximum CPA or target CPA bid during periods of lower conversion rates.

3. språkvetenskap

volume_up
idiom {substantiv}
mål (även: språk)
volume_up
tongue {substantiv}
Det mål som vi delar, att alla barn ska lära sig tala åtminstone två språk utöver sitt modersmål, kan utvärderas.
The objective that we share, that every child should learn to speak at least two languages apart from their mother tongue, can be assessed.
Vi noterar invändningarna från Hermange om målet att behärska två av gemenskapens språk förutom modersmålet.
We take due note of the reservations expressed in Mrs Hermange's report regarding the objective of fluency in two Community languages in addition to the mother tongue.
För att uppnå detta mål främjar kommissionen språkinlärning och språklig mångfald genom såväl olika utbildningsprogram som en rad andra utbytesprogram.
That percentage is encouraging, although it is far from our objective of giving all European citizens the ability to communicate in at least two other languages in addition to their mother tongue.

Användningsexempel för "mål" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishNi, herr rådsordförande, kommer att ha vårt pålitliga stöd för att nå dessa mål.
You, Mr President-in-Office, will have our staunch support to reach these goals.
SwedishI avsnittet Mål kan du se hur många omvandlingar du får för varje webbplatsmål.
The Goals section shows how many conversions you get to each of your site goals.
SwedishDet är inte genom den öppna samordningsmetoden som vi kommer att uppnå våra mål.
It is not through the open coordination method that we will fulfil our goals.
SwedishJag välkomnar att man har valt en förordning för att uppnå våra ambitiösa mål.
I welcome the choice of the form of a regulation to achieve our ambitious aims.
SwedishHar man i rådet övervägt olika metoder att förverkliga samma mål?
Mr President, has the Council considered other means of achieving the same goals?
SwedishMen när vi går framåt är det viktigt att vi inte sätter upp orealistiska mål.
But in moving forwards, it is important not to set ourselves unrealistic goals.
SwedishVisserligen lyckades liberalerna inte uppnå alla sina mål inom alla områden.
It is true that the Liberals were not able to achieve their goals in every area.
SwedishDet finns inget bättre än när familjen kan äta åtminstone ett mål tillsammans.
There is nothing better than when a family can eat at least one meal together.
SwedishNi är säkert medveten om, herr kommissionsledamot, att vårt mål är ökad öppenhet.
You will appreciate, Commissioner, that our wish is for greater transparency.
SwedishEn permanent krigsförbrytardomstol kan bli ett steg på vägen mot våra drömmars mål.
A permanent war crimes tribunal could be a step on way to realizing our dreams.
SwedishVi måste särskilja dessa mål i budgeten och vi får inte neka dem finansiering.
Thus, the mid-term review summarises the Lisbon strategy in a simple equation:
SwedishKommissionen har också, liksom parlamentet, förbundit sig att uppnå sådana mål.
The Commission has also committed itself to such aims, and so has Parliament.
SwedishDet gläder mig att de mål som fastställts i kommissionens förslag har nåtts.
I am pleased to note that the goals set by the Commission proposal have been met.
SwedishNär det gäller fattigdomsbekämpning måste vi verkligen sätta upp ambitiösa mål.
When it comes to combating poverty, our goals really must be more ambitious.
SwedishNya mål stakades ut, existerande mål skärptes och vissa tidsfrister fastställdes.
New goals were set and existing goals were tightened up. Certain deadlines were set.
SwedishDet finns en väsentlig motsägelse mellan unionens uttalade mål och verkligheten.
There is a major contradiction between the Union’s stated aims and reality.
SwedishDe mål som man har satt upp för den globala handeln är höga, och det med rätta.
The goals the global trading system has set itself are high, and rightly so.
SwedishKommissionen välkomnar analysernas och rekommendationernas övergripande mål.
The Commission welcomes the overall thrust of the analysis and recommendations.
SwedishRymdteknologi utgör ett mycket viktigt mål för forskning och industripolitik.
Space technology is a very important area for policy on research and industry.
SwedishDet är ett av våra mål i Europa att uppnå gemensamma normer på den inre marknaden.
It is one of our aims in Europe to achieve common standards in the internal market.